Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 gemeentefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)1

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

35.597.115

883.380

36.480.495

1.894.208

38.374.703

2.830.350

1.513.404

1.555.082

691.874

          

Uitgaven

35.597.115

883.380

36.480.495

2.155.656

38.636.151

2.830.350

1.513.404

1.555.082

691.874

          

Financiering gemeenten

         

Bijdrage aan medeoverheden

         

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

30.515.140

838.000

31.353.140

1.545.495

32.898.635

2.598.479

1.283.479

1.328.479

487.126

Decentralisatie-uitkeringen

939.948

45.380

985.328

441.783

1.427.111

29.378

29.378

28.000

8.000

Integratie-uitkering Voogdij 18+

745.391

0

745.391

26.668

772.059

26.668

26.668

26.668

26.668

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.425.741

0

1.425.741

69.734

1.495.475

106.527

106.527

106.527

106.527

Integratie-uitkering Participatie

1.888.667

0

1.888.667

66.596

1.955.263

64.737

62.858

60.982

59.127

Integratie-uitkeringen Overig

80.717

0

80.717

5.081

85.798

4.561

4.494

4.426

4.426

          

Kosten Financiële verhoudingswet

         

Opdrachten

         

Onderzoeken verdeelsystematiek

911

0

911

299

1.210

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

         

Onderzoeken verdeelsystematiek

600

0

600

0

600

0

0

0

0

          

Ontvangsten

35.597.115

883.380

36.480.495

2.155.656

38.636.151

2.830.350

1.513.404

1.555.082

691.874

1

Inclusief NvW's: Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 6, Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 13 en Kamerstukken II 2021/22, 35295 B, nr. 15.

Toelichting

Algemeen

Het aandeel juridisch verplicht bedraagt bij het gemeentefonds 100%.

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1..

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de integratie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.2.

Opdrachten en Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Licence