Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

            

Verplichtingen

269.321

0

269.321

157.143

426.464

479.242

905.706

278.339

   
            

Uitgaven

462.658

0

462.658

910

463.568

229.242

692.810

528.339

   
            

Subsidies (regelingen)

           

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

0

2.635

4.193

6.828

 

6.828

    

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

0

24.746

‒ 2.080

22.666

 

22.666

    

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

68

871

 

871

    

Duurzame visserij

7.845

0

7.845

44.958

52.803

 

52.803

    

Overige stelsel activiteiten

0

0

0

5.699

5.699

 

5.699

    

Leningen

           

Leningen rente en aflossing

23.145

0

23.145

‒ 222

22.923

 

22.923

    

Garanties

           

Garantie Klimaatfonds

324

0

324

0

324

 

324

    

Opdrachten

           

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

0

15.343

‒ 4.759

10.584

 

10.584

    

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

0

266.805

‒ 241.531

25.274

 

25.274

    

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

0

11.751

‒ 4.040

7.711

 

7.711

    

Duurzame visserij

41.210

0

41.210

‒ 36.561

4.649

 

4.649

    

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

6.408

‒ 6.408

0

      

Internationale Samenwerking

3.655

0

3.655

‒ 1.300

2.355

 

2.355

    

Caribisch Nederland

4.364

0

4.364

‒ 4.364

0

 

0

    

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

0

13.774

‒ 8.098

5.676

 

5.676

    

Regio Deals

550

0

550

0

550

 

550

    

Bijdrage aan agentschappen

           

Rijksrederij

9.293

0

9.293

1.900

11.193

 

11.193

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

           

Staatsbosbeheer

28.293

0

28.293

0

28.293

 

28.293

    

Bijdrage aan medeoverheden

           

Caribisch Nederland

0

0

0

12.184

12.184

 

12.184

    

Specifieke uitkering

0

0

0

241.051

241.051

229.242

470.293

528.339

   

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

           

Internationale Samenwerking

1.714

0

1.714

220

1.934

 

1.934

    
            

Ontvangsten

44.651

0

44.651

4.380

49.031

 

49.031

    
            

Landinrichtingsrente

26.035

0

26.035

0

26.035

0

26.035

    

Verkoop gronden

8.804

0

8.804

0

8.804

0

8.804

    

Overige ontvangsten natuur

4.819

0

4.819

2.058

6.877

0

6.877

    

Duurzame visserij

4.993

0

4.993

0

4993

0

4.993

    

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

0

0

2.322

2.322

0

2.322

    

Toelichting

Bijdrage medeoverheden

Specifieke uitkeringen

Het budget specifieke uitkering wordt in 2022 en in 2023 in totaal met €757,6 mln. verhoogd. Hiervan wordt in 2022 en in 2023 in totaal € 504 mln. geraamd voor de Provinciale Uitvraag stikstofaanpak. Voor 2022 gaat het om € 229 mln. en voor 2023 om € 275 mln. De stikstofaanpak heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied en voor de levens van mensen. Op verzoek van de minister van Natuur en Stikstof hebben de provincies in het voorjaar van 2022 voorstellen ingediend om de integrale gebiedsgerichte aanpak versneld van start te laten gaan. De versnellingsvoorstellen moeten vooruitlopend op de gebiedsprogramma’s in de jaren 2022 en 2023 bijdragen aan de doelen in de integrale gebiedsgerichte aanpak: natuur (inclusief stikstof), water en klimaat.

Hiernaast wordt voor het budget specifieke uitkeringen voor 2023 € 250 mln. beschikbaar gesteld voor de legalisatieopgave van de PAS-melders. Dit budget wordt verdeeld over de twaalf provincies en ingezet om de legalisatieopgave versneld te laten verlopen (Kamerstuk 2022Z14127). Hiermee geeft het Kabinet uitvoering aan het wettelijke legalisatieprogramma (volgend uit art. 1.13a Wnb) en de motie Bisschop die om het versneld uitvoeren van het programma vraagt (Kamerstuk 33 376, nr. 276). Deze aanpak is aanvullend op de maatregelen die het Rijk treft in het kader van het legalisatieprogramma. Het ministerie van LNV en de provincies hebben samen op basis van een schatting de omvang vastgesteld dat er € 250 mln. nodig is om de meldingenproblematiek op te lossen. Met deze middelen is het voor de provincies mogelijk om het noodzakelijke maatwerk te bieden. Deze maatregel bewerkstelligt een versnelling van een jaar ten opzichte van de huidige planning van andere regelingen.

Tot slot wordt het budget met € 3,4 mln. verhoogd in verband met de reservering ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling.

Licence