Base description which applies to whole site
+

3.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

269.321

0

269.321

157.143

426.464

26.790

61.333

55.248

53.063

           
 

Uitgaven

462.658

0

462.658

910

463.568

183.290

60.904

55.181

53.063

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

0

2.635

4.193

6.828

4.667

4.700

4.746

5.551

 

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

0

24.746

‒ 2.080

22.666

5.586

79

‒ 67

0

 

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

68

871

0

0

0

0

 

Duurzame visserij

7.845

0

7.845

44.958

52.803

155.000

0

0

0

 

Overige stelsel activiteiten

0

0

0

5.699

5.699

5.865

5.734

5.826

5.715

 

Leningen

         
 

Leningen rente en aflossing

23.145

0

23.145

‒ 222

22.923

0

0

0

0

 

Garanties

         
 

Garantie Klimaatfonds

324

0

324

0

324

0

0

0

0

 

Opdrachten

         
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

0

15.343

‒ 4.759

10.584

12.060

7.188

7.142

3.819

 

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

0

266.805

‒ 241.531

25.274

‒ 283.596

‒ 271.937

‒ 264.178

‒ 265.950

 

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

0

11.751

‒ 4.040

7.711

‒ 1.032

‒ 1.032

‒ 1.032

‒ 1.032

 

Duurzame visserij

41.210

0

41.210

‒ 36.561

4.649

‒ 8.713

22.237

21.712

22.987

 

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

6.408

‒ 6.408

0

3.588

8.996

11.957

15.526

 

Internationale Samenwerking

3.655

0

3.655

‒ 1.300

2.355

0

0

0

0

 

Caribisch Nederland

4.364

0

4.364

‒ 4.364

0

‒ 2.714

‒ 1.064

‒ 764

‒ 764

 

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

0

13.774

‒ 8.098

5.676

‒ 6.739

‒ 6.052

‒ 2.900

‒ 630

 

Regio Deals

550

0

550

0

550

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksrederij

9.293

0

9.293

1.900

11.193

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

Staatsbosbeheer

28.293

0

28.293

0

28.293

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

         
 

Caribisch Nederland

0

0

0

12.184

12.184

14.092

16.866

764

764

 

Specifieke uitkering

0

0

0

241.051

241.051

285.166

275.129

271.915

267.017

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationale Samenwerking

1.714

0

1.714

220

1.934

60

60

60

60

           
 

Ontvangsten

44.651

0

44.651

4.380

49.031

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Landinrichtingsrente

26.035

0

26.035

0

26.035

0

0

0

0

 

Verkoop gronden

8.804

0

8.804

0

8.804

0

0

0

0

 

Overige ontvangsten natuur

4.819

0

4.819

2.058

6.877

0

0

0

0

 

Duurzame visserij

4.993

0

4.993

0

4.993

0

0

0

0

 

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

0

0

2.322

2.322

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Duurzame visserij

Het budget van duurzame visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). In 2022 gaat het om een stilligregeling (€ 33 mln.) en een liquiditeitsregeling (€ 12 mln.). De saneringsregeling (€ 155 mln.) zal in 2023 tot betalingen leiden.

Overige stelsel activiteiten

Het subsidiebudget voor Overige stelsel activiteiten wordt met € 5,7 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van € 6,4 mln. van dit onderdeel van opdrachten naar subsidies. Daarnaast vinden er enkele overhevelingen plaats naar artikel 23 voor de uitvoering van de Achtste Nationale Bosinventarisatie door WR (€ 0,4 mln.) en voor de uitvoering van het Plan van aanpak van de derde evaluatie van het Natuurpact door PBL (€ 0,2 mln.).

Opdrachten

Natuur en Biodiversiteit op land

Het opdrachtenbudget van Natuur en biodiversiteit op land wordt met € 241,5 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een technische correctie om de budgetten van het Agroprogramma Groningen (€ 4,7 mln.) en een groot deel van het budget van Programma Natuur (€ 230,3 mln.) te verantwoorden onder bijdrage aan medeoverheden. Deze budgetten worden hoofdzakelijk aan provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en worden daarom onder bijdrage aan medeoverheden verantwoord. Daarnaast wordt er voor de Natuurbank € 7,8 mln. doorgeschoven naar latere jaren en € 2,1 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de uitvoeringskosten van RVO voor de Natuurbank. Verder is er € 2,0 mln. toegevoegd aan het budget van Programma Natuur voor monitoring en vindt er een aantal technische herschikkingen plaats op het budget.

Duurzame visserij

Het budget voor duurzame visserij wordt met € 36,6 mln. verlaagd. LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan de staatsteuncriteria, kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor vindt er in 2022 een technische herschikking binnen de LNV-begroting plaats van € 14,5 mln. Daarnaast is er ten behoeve van inpassingskosten Wind op Zee extra budget beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om € 2,6 mln. Deze mutaties tezamen met enkele andere kleine mutaties en kasschuiven tellen op tot een mutatie van € 36,5 mln.

Overige stelsel activiteiten

Het opdrachtenbudget wordt met € 6,4 mln. verlaagd. Dit komt doordat de uitgaven op dit onderdeel hoofdzakelijk uit subsidies bestaan en het onderdeel daarom onder ‘subsidies’ verantwoord wordt.

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

Het budget van dit onderdeel wordt met € 8,1 mln. verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats op de begroting verantwoorden van budgetten. Zo wordt er € 8,7 mln. voor het Programma Veenweide overgeheveld naar onderdeel bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Bijdrage aan medeoverheden

Caribisch Nederland

Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV-begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling. Naast deze toevoeging van budget is ook het reguliere budget voor Caribisch Nederland toegevoegd aan dit onderdeel, gezien de uitgaven bestemd zijn voor bijdrage aan medeoverheden. Het budget van € 4,4 mln. in 2022 stond eerder geraamd op het opdrachtenbudget ‘Caribisch Nederland’.

Specifieke uitkering

Het budget wordt met € 241,1 mln. verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats verantwoorden van budgetten. Vanaf het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit op land wordt € 230,3 mln. toegevoegd voor de uitgaven van het Programma Natuur die ofwel via een specifieke uitkering of door een toevoeging aan de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld aan de provincies. Ook wordt er vanuit het budget van Natuur en biodiversiteit op land € 4,7 mln. overgeheveld voor het Agroprogramma Groningen. Vanaf het opdrachtenbudget Klimaatimpuls Natuur en biodiversiteit wordt € 7,5 mln. overgeheveld bestemd voor het Programma Veenweide. Op dit budget wordt een kasschuif toegepast van € 1,6 mln. naar latere jaren. Andere grote mutaties zien op de toevoeging van € 4,3 mln. van de onderuitputting 2021 bestemd voor de SNL-beheervergoeding voor provincies en de overheveling van € 2,6 mln. naar het BTW-Compensatiefonds vanwege de specifieke uitkering in het kader van het Programma Natuur.

Licence