Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

269.321

941.443

‒ 13.008

‒ 212.716

715.719

      

Uitgaven

462.658

714.147

‒ 15.231

‒ 74.689

624.227

      

Subsidies (regelingen)

     

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

6.828

222

212

7.262

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

22.666

6.340

‒ 3.041

25.965

Beheer Kroondomeinen

803

871

0

24

895

Duurzame visserij

7.845

52.803

1.399

‒ 43.350

10.852

Overige stelsel activiteiten

0

5.699

335

‒ 211

5.823

Leningen

     

Leningen rente en aflossing

23.145

22.923

0

‒ 2

22.921

Garanties

     

Garantie Klimaatfonds

324

324

0

26

350

Opdrachten

     

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

11.934

‒ 2.517

‒ 4.214

5.203

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

30.861

‒ 1.527

‒ 10.598

18.736

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

7.711

1.138

‒ 2.106

6.743

Duurzame visserij

41.210

4.649

‒ 355

‒ 1.402

2.892

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

0

0

0

Internationale Samenwerking

3.655

2.355

171

‒ 388

2.138

Caribisch Nederland

4.364

0

0

0

0

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

5.676

129

‒ 780

5.025

Regio Deals

550

550

0

‒ 243

307

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksrederij

9.293

11.193

328

409

11.930

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Staatsbosbeheer

28.293

28.293

1.254

102

29.649

Bijdrage aan medeoverheden

     

Caribisch Nederland

0

12.184

251

‒ 8.559

3.876

Specifieke uitkering

0

484.693

‒ 22.399

‒ 484

461.810

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Internationale Samenwerking

1.714

1.934

0

‒ 84

1.850

      

Ontvangsten

44.651

49.031

300

9.051

58.382

      

Ontvangsten

     

Landinrichtingsrente

26.035

26.035

300

165

26.500

Verkoop gronden

8.804

8.804

0

0

8.804

Overige ontvangsten natuur

4.819

6.877

0

4.668

11.545

Duurzame visserij

4.993

4.993

0

4.218

9.211

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

2.322

0

0

2.322

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting verplichtingen

Er is een verschil tussen de verplichtingen- en de kasmutaties waarvan € 155,0 mln. wordt verklaard door de saneringsregeling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Doordat de aanvragen daarna nog in behandeling genomen moeten worden, zal de verplichting van het budget niet meer worden aangegaan in 2022.

Toelichting uitgaven

De totale uitgaven worden met € 89,9 mln. verminderd. De belangrijkste mutaties worden hieronder per categorie toegelicht.

Subsidies

Natuur en Biodiversiteit op land

De subsidieuitgaven worden met € 3,3 mln. verhoogd. Deze mutatie heeft diverse oorzaken, waarvan de grootste de volgende zijn :

 • Een technische overheveling van € 5,6 mln. op het budget van het Programma Veenweide. Deze middelen die ingezet worden voor het verstrekken van subsidies werden eerder verantwoord onder bijdrage aan medeoverheden en zijn daarom overgeheveld naar het subsidiebudget.

 • Een verlaging van het budget voor de Regeling versneld natuurherstel met € 4,2 mln. Met deze regeling wordt ingezet op natuurherstelprojecten bij terreinbeherende organisaties. Door een lager aantal intekeningen op de tweede tranche van deze regeling valt een deel van het budget vrij.

 • Een technische overheveling voor het budget van de Ecologische Autoriteit. Deze middelen stonden eerder onder het opdrachtenbudget verantwoord. In verband met deze mutatie wordt het budget met € 0,9 mln. verhoogd.

Duurzame visserij

Het subsidiebudget duurzame visserij wordt met € 42,0 mln. verlaagd. Dit is met name het gevolg van latere uitbetaling van € 45,0 mln. voor de stillig- en liquiditeitsregeling uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Deze regelingen komen in 2023 tot uitbetaling.

Daarnaast is in 2022 het budget voor de innovatieprestatiecontracten-regeling (IPC) opgehoogd met € 2,8 mln. vanwege de vele aanvragen en het belang van deze subsidieregeling. Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de visserij. De IPC-regeling voor visserij heeft tot doel om bij te dragen aan een duurzamere visserijsector door het testen van prototypen voor nieuwe, meer selectieve en brandstofbesparende visserijmethodes en technieken door visserijondernemers.

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Het opdrachtenbudget voor Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit wordt verlaagd met € 6,7 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

 • Het incidentele budget dat is gereserveerd voor het oplossen van de stikstofproblematiek die het gevolg is van de landelijke snelheidsverlaging is naar verwachting niet in zijn geheel nodig, wat een verlaging van € 1,6 mln. tot gevolg heeft.

 • Minder PAS-melders dan voorzien maken gebruik van de mogelijke advisering, wat in een vermindering van € 1,5 mln. van de geraamde kosten resulteert.

 • 1,3 mln is overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO. RVO heeft aanvullende opdrachten uitgevoerd voor DGS en hogere kosten gemaakt door inhuur.

Natuur en Biodiversiteit op land

Het opdrachtenbudget voor natuur en biodiversiteit op het land wordt met € 11,7 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

 • Verlaging van het budget met € 5,0 mln. voor het Programma Natuur. Door vertraging in de uitvoering wordt er dit jaar minder uitgegeven aan o.a. monitoring en het Kennisnetwerk OBN. Ook wordt het opdrachtenbudget voor Programma Natuur met € 3,2 mln . verlaagd vanwege een technische correctie met het budget bijdrage aan medeoverheden voor Programma Natuur.

 • In het kader van de uitvoering van het NPLG is er budget van respectievelijk € 0,4 mln. naar BZK en € 0,6 mln. naar IenW overgeheveld.

 • Een technische overheveling voor het budget van de Ecologische Autoriteit. Deze middelen stonden eerder onder het opdrachtenbudget verantwoord, maar is verplaatst naar het subsidiebudget. In verband met deze mutatie wordt het budget met € 0,9 mln. verhoogd.

 • Een verlaging van het budget met € 0,8 mln. dat naar artikel 24 wordt overgeheveld voor uitvoeringsbudget RVO. De middelen zijn voornamelijk bedoeld voor het uitvoeren van soortenonderzoek.

Bijdrage aan mede-overheden

Caribisch Nederland

De verlaging van het budget van € 8,3 mln. betreft hoofdzakelijk een overheveling naar het BES-fonds in het kader van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Specifiek gaat het om € 5,7 mln. voor het Openbaar Lichaam Bonaire en € 2,6 mln. voor het Openbaar Lichaam Saba. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van IenW voor het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES ten behoeve van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op de BES-eilanden.

Specifieke uitkering

Het budget specifieke uitkeringen wordt met € 22,9 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

 • Een overheveling van € 18,3 mln. naar het Provinciefonds. De provincies ontvangen vanuit het budget van Programma Natuur een aanvullende bijdrage voor 2022 voor de verhoging van de beheervergoeding Subsidiestel Natuur en Landschap (SNL) van 75% naar 84%. De middelen zullen meelopen in de Algemene Uitkering.

 • Een technische overheveling van € 5,6 mln. op het budget van het Programma Veenweide. Deze middelen die ingezet worden voor het verstrekken van subsidies werden eerder verantwoord onder bijdrage aan medeoverheden en zijn daarom overgeheveld naar het subsidiebudget.

 • Een verhoging van het budget met € 3,2 mln. voor het Programma Natuur. Deze middelen werden eerder verantwoord onder het opdrachtenbudget Natuur en Biodiversiteit

 • Een overheveling naar het BTW-Compensatiefonds van € 1,7 mln. voor de specifieke uitkering voor de versnellingsopgaven en provinciale uitvoeringskosten. De middelen worden van het beschikbare budget afgehaald en overgeheveld naar de begroting van Financiën.

Ontvangsten

Overige ontvangsten natuur

Het budget wordt met € 4,7 mln. verhoogd. Dit wordt met name verklaard door een meevaller op de eindafrekening 2021 voor de RVO opdracht voor DG Natuur en Visserij en een meevaller van €1,1 mln. die is ontstaan uit terugontvangsten van Staatsbosbeheer. Verder is het budget met € 0,4 mln. verlaagd vanwege een ontvangst van het Groenfonds die samenhangt met een lagere uitgavenraming op artikel 22.

Duurzame visserij

Het ontvangstenbudget voor duurzame visserij neemt toe met € 4,2 mln. Hiervan volgt € 2 mln. uit een correctie voor de huursomverlaging van mosselpercelen, die een jaar later wordt doorgevoerd dan eerder gepland. De verlaging gaat in vanaf 2023. Daarnaast is er ontvangstenbudget voor datacollectie geschoven van artikel 23 naar het ontvangstenbudget voor duurzame visserij, waar de ontvangst wordt gerealiseerd.

Licence