Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties corona gerelateerde uitgaven 6e incidentele suppletoire begroting 2022 (bedragen x €1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

A. Begrotingsgefinancierd

     

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

29,0

‒ 0,9

0,5

0,4

 

2) GGD'en en veiligheidsregio's

671,1

1.265,3

   

3) IC-capaciteit

     

4) Ondersteuning sportsector

     

5) Ondersteuning zorgpersoneel

     

6) Onderzoek inzake COVID-19

‒ 2,9

52,0

   

7) Testcapaciteit

696,1

911,5

   

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

‒ 19,7

145,6

   

9) Zorgbonus

     

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

     

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

19,3

12,7

   

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

104,3

68,9

   

13) Garanties

     

Totaal A

1.497,2

2.455,1

0,5

0,4

0,0

      

B. Premiegefinancierd

     

14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

200,0

    

15) Overige maatregelen (plafond Zorg)

30,0

43,0

   

Totaal B

230,0

43,0

0,0

0,0

0,0

      

Totaal A+B=C

1.727,2

2.498,1

0,5

0,4

0,0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x €1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20221

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

    

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

85

27

1

0

2) GGD'en en veiligheidsregio's

1.764

1.265

  

3) IC-capaciteit

162

   

4) Ondersteuning sportsector

158

   

5) Ondersteuning zorgpersoneel

    

6) Onderzoek inzake COVID-19

126

84

6

2

7) Testcapaciteit

2.823

912

  

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.518

523

  

9) Zorgbonus

19

1

  

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

53

   

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

53

13

  

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

250

75

4

0

13) Garanties

125

   

Totaal A

7.136

2.900

11

2

     

B. Premiegefinancierd

    

14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

200

   

15) Overige maatregelen (plafond Zorg)

74

43

  

Totaal B

274

43

0

0

     

Totaal A+B=C

7.410

2.943

11

2

1

Stand op basis van ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1 en ISB6. De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling inzake zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle corona gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde en zesde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de zesde incidentele suppletoire begroting 2022 ook enkele niet corona gerelateerde mutaties verwerkt op de begroting van het ministerie van VWS. Dit betreft onder andere overboekingen van de Aanvullende post van het ministerie van Financiën voor reserveringen uit het coalitieakkoord.

Tabel 3 Belangrijkste uitgavenmutaties 6e incidentele suppletoire begroting 2022 middelen coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

Mutatie

art.

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Pandemische paraatheid

1,2,3,5 en 10

62.250

114.600

89.250

73.500

58.900

47.400

Preventieakkoord

1, 6 en 10

42.600

0

0

0

0

0

Dak- en thuislozen

3 en 10

3.100

65.000

0

0

0

0

Eén tegen eenzaamheid

3 en 10

10.000

6.000

0

0

0

0

Kansrijke start

1

10.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Sportstimulering

6

25.000

0

0

0

0

0

Suïcide preventie

2

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Verbeteren palliatieve zorg

3 en 10

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen

3 en 10

37.500

75.000

87.500

100.000

0

0

Respijtzorg

3

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Passende zorg als norm in Zvw

2

4.306

5.667

3.729

4.568

600

0

Integraal zorgakkoord

2

200

0

0

0

0

0

Scheiden wonen en zorg

3

300

0

0

0

0

0

Versterking organisatiegraad basiszorg

2

350

250

0

0

0

0

NVWA

1

9.000

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Reductie narcosegassen

4

1.000

0

0

0

0

0

        

Totaal

 

227.606

334.117

258.079

265.668

157.100

95.000

        
Licence