Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.698.970

1.485.468

5.184.438

3.089.980

62.800

53.000

53.400

53.400

         

Uitgaven

6.367.228

1.485.468

7.852.696

3.089.980

62.800

53.000

53.400

53.400

         

1. Gezondheidsbeleid

493.094

26.500

519.594

35.600

35.600

35.600

35.600

35.600

Subsidies

25.078

3.000

28.078

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.812

3.000

27.812

0

0

0

0

0

Overige

266

0

266

0

0

0

0

0

Opdrachten

3.741

6.000

9.741

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.741

6.000

9.741

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Bijdragen aan agentschappen

126.749

9.000

135.749

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

104.953

9.000

113.953

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

21.039

0

21.039

0

0

0

0

0

Overige

757

0

757

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

326.359

0

326.359

0

0

0

0

0

ZonMw: programmering

326.359

0

326.359

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

11.167

8.500

19.667

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Aanpak Gezondheidsachterstanden

11.031

8.500

19.531

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Overige

136

0

136

0

0

0

0

0

         

2. Ziektepreventie

5.714.832

1.431.218

7.146.050

3.054.380

27.200

17.400

17.800

17.800

Subsidies

407.356

20.000

427.356

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

188.704

20.000

208.704

0

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

163.330

0

163.330

0

0

0

0

0

Vaccinaties

55.322

0

55.322

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.009.620

120.090

4.129.710

1.056.580

6.200

3.700

3.700

3.700

Ziektepreventie

4.009.620

103.890

4.113.510

1.045.580

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

16.200

16.200

11.000

6.200

3.700

3.700

3.700

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

514.007

36.150

550.157

732.550

21.000

13.700

14.100

14.100

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

333.221

15.750

348.971

86.350

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

0

45.411

0

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

135.362

0

135.362

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

20.400

20.400

36.200

21.000

13.700

14.100

14.100

Overige

13

0

13

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

0

510.656

510.656

305.000

0

0

0

0

LCCB

0

510.656

510.656

305.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

658.849

744.322

1.403.171

960.250

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

658.849

744.322

1.403.171

960.250

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

125.000

0

125.000

0

0

0

0

0

Overige

125.000

0

125.000

0

0

0

0

0

         

3. Gezondheidsbevordering

127.043

27.750

154.793

0

0

0

0

0

Subsidies

105.455

20.100

125.555

0

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

17.808

20.100

37.908

0

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

18.969

0

18.969

0

0

0

0

0

Letselpreventie

4.532

0

4.532

0

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

62.953

0

62.953

0

0

0

0

0

Overige

1.193

0

1.193

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.347

4.900

9.247

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

4.347

4.900

9.247

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.330

2.750

4.080

0

0

0

0

0

Overige

1.330

2.750

4.080

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

0

147

0

0

0

0

0

ZonMw :programmering

147

0

147

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

15.764

0

15.764

0

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

15.764

0

15.764

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

         

4. Ethiek

32.259

0

32.259

0

0

0

0

0

Subsidies

28.563

0

28.563

0

0

0

0

0

Abortusklinieken

18.133

0

18.133

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.430

0

10.430

0

0

0

0

0

Opdrachten

456

0

456

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

456

0

456

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

         

Ontvangsten

40.403

31.025

71.428

0

0

0

0

0

Overige

33.203

31.025

64.228

0

0

0

0

0

1. Gezondheidsbeleid

Middelen coalitieakkoord

Het kabinet Rutte IV heeft hier middelen beschikbaar voor gesteld met het coalitieakkoord en met deze incidentele suppletoire begroting worden de middelen toegevoegd aan de begroting van VWS zodat de uitvoering kan aanvangen.

Preventieakkoord

Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden bestaande thema’s van het preventieakkoord (roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht) voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een meerjarige uitwerking van de thema's bewegen, mentale gezondheid envoor het stimuleren van de lokale aanpak hiervan. Het gaat in totaal om € 42,6 miljoen voor 2022.

Voor dit artikelonderdeel (gezondheidsbeleid) gaat het voor 2022 om een bedrag van € 3 miljoen voor subsidies, € 3 miljoen voor opdrachten en € 1,5 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden.

Kansrijke start

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Kansrijke Start in elke gemeente wordt ingevoerd. Via dit programma worden (aankomende) ouders in kwetsbare situaties beter ondersteund, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen (bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren en/of met een te laag geboortegewicht). Vrouwen en hun pasgeborenen worden ook ondersteund bij de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling. Voor de lokale samenwerking, de regionale planvorming en de bijdrage in de financiering van interventies worden structureel middelen beschikbaar gesteld.

Het gaat in totaal om € 125 miljoen additionele middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 10 miljoen additioneel voor 2022. Het budget is meerjarig verdeeld over de instrumenten opdrachten en bijdragen aan medeoverheden.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Er worden vanaf 2022 structureel extra middelen vrijgemaakt om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te versterken. Het gaat in totaal om een budget van € 72 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2027.

2. Ziektepreventie

Middelen coalitieakkoord

Ziektepreventie

Pandemische paraatheid

Het coalitieakkoord erkent het belang van pandemische paraatheid en stelt hier structureel middelen voor beschikbaar. De zorg en infectieziektenbestrijding moeten wendbaar en opschaalbaar zijn wanneer dit nodig is. Pandemische paraatheid valt uiteen in drie grote beleidsopgaven: versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding, basiszorg en opschaalbaarheid op orde en versterkte leveringszekerheid en toegang tot medische producten.

Het gaat in totaal om € 164 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan voor 2022 € 16,2 miljoen is gereserveerd voor opdrachten en € 20,4 miljoen voor bijdragen aan agentschappen.

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Subsidies

Vaccinatiebeleid

Het vaccinatiebeleid omvat het zetten van zowel primaire series vaccinaties, als herhaalprikken. Hierbij kunnen diverse uitvoeringspartijen betrokken zijn. Zeker in het geval van grootschalige vaccinatierondes kunnen ziekenhuizen en huisartsen om hun inzet worden gevraagd. Hiervoor wordt aanvullend € 20 miljoen gereserveerd in 2022.

Opdrachten

Ziektepreventie

Ondersteuning coronabeleid

Het coronabeleid wordt op diverse manieren ondersteund door onderzoeken, beschikbare coronadata en het dashboard en communicatiecampagnes. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om hieraan uitvoering te geven wanneer sprake is van quarantaine plicht (voorlichting/ondersteuning ). Voor deze ondersteunende maatregelen komt in 2022 additioneel € 30,9 miljoen en in 2023 € 45,7 miljoen beschikbaar.

Rioolonderzoek

Het aantal af te nemen monsters voor het rioolwateronderzoek door de waterschappen valt lager uit. Hierdoor valt er € 10 miljoen vrij.

Testbeleid

Voor de uitvoering van het testbeleid conform de lange termijn strategie wordt er voor 2022 additioneel € 696 miljoen en voor 2023 € 911 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is bestemd om een basiscapaciteit in stand te houden en om te kunnen opschalen bij een opleving in het najaar en de winterperiode. Deze middelen worden ingezet voor het testbeleid in brede zin: onder andere voor de afname en analysecapaciteit van PCR/NAAT-testen, de brede inzet van coronatoegangsbewijzen (ctb) en de inkoop van zelftesten voor het onderwijs en sociale minima. De inzet van het ctb en beschikbaar stellen van zelftesten geschiedt op basis van de epidemiologische situatie en de keuzes die ten aanzien van het testbeleid worden gemaakt.

Vaccinatiebeleid

Het vaccinatiebeleid omvat het zetten van zowel primaire series vaccinaties, als herhaalprikken. Nu bekend is dat partijen aan wie de opdrachten zullen worden verstrekt gesubsidieerde instanties of de GGD zijn, zal het benodigde budget lager uitvallen. Daarom wordt het voor 2022 geraamd budget van € 135,8 miljoen verlaagd met € 29,1 miljoen. Voor 2023 is € 88,4 miljoen beschikbaar.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Om onder meer zicht te houden op het coronavirus blijft uitvoering van het RIVM Programma-19 nodig. Met dit programma voert het RIVM onderzoek uit, onder andere op het gebied van modellering, duiding van besmettingscijfers en kiemsurveillance. Hiervoor wordt in 2023 € 29,1 miljoen beschikbaar gesteld.

Vaccinatiebeleid

Voor de voortzetting van het RIVM vaccinatieprogramma is € 15,8 miljoen extra budget benodigd in 2022. Voor 2023 wordt er € 57,3 miljoen beschikbaar gesteld. Het RIVM verzorgt de opslag, distributie, beveiliging en registratie van vaccins.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Uitvoeringskosten LCCB (GGD-GHOR)

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) ondersteunt de GGD'en bij het testen, traceren en vaccineren. Voor het testen en traceren was voor 2022 een bedrag van € 433 miljoen geraamd, maar door verschuiving van taken naar de GGD’en en de veranderde ontwikkeling van de pandemie kan dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld met een bedrag van € 73,3 miljoen. In 2023 is € 190 miljoen hiervoor beschikbaar.

Voor de vaccinimplementatie is in 2022 € 150 miljoen en in 2023 € 115 miljoen beschikbaar ter ondersteuning van de GGD'en.

Bijdragen aan medeoverheden

Meerkosten GGD en Veiligheidsregio's

De kosten voor de GGD’en en de veiligheidsregio’s voor de beheersing van het coronavirus worden vergoed vanuit de meerkostenregeling op grond van de Wet publieke gezondheid. De inzet van deze partijen is gericht op het testen op het coronavirus, uitvoeren van bron- en contactonderzoek of het geven van zelfzorgadvies en het vaccineren met primaire- en herhaalprikken. De additionele inzet in 2022 bedraagt € 744,3 miljoen en in 2023 € 960,3 miljoen.

Ontvangsten

Voor hun inzet bij de vaccinatiecampagnes ontvangen huisartsen een vergoeding. Op de subsidieregeling voor het prikken door huisartsen vindt een neerwaartse bijstelling plaats van € 18,1 miljoen.

Bij het RIVM wordt het surplus van het eigen vermogen over 2021 € 4,7 miljoen afgeroomd. Deze ontvangsten hangen samen met lager dan verwachte uitgaven aan het vaccinatieprogramma vanuit het RIVM in 2021.

3. Gezondheidsbevordering

Middelen coalitieakkoord

Preventieakkoord

Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden bestaande thema’s van het preventieakkoord (roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht) voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een meerjarige uitwerking van de thema's bewegen, mentale gezondheid envoor het stimuleren van de lokale aanpak hiervan. Het gaat in totaal om € 42,6 miljoen voor 2022.

Voor dit artikelonderdeel (Gezondheidsbevordering) gaat het voor 2022 om een bedrag van € 20,1 miljoen voor subsidies, € 4,9 miljoen voor opdrachten en € 2,8 miljoen voor bijdragen aan agentschappen.

Licence