Base description which applies to whole site

5.1 Financieel beeld zorg

In deze paragraaf zijn de bijstellingen opgenomen, die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen.

Tabel 1 Bijstellingen Uitgavenplafond Zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

Zorgverzekeringswet (Zvw)

  

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

30,0

43,0

   

Wet langdurige zorg (Wlz)

  

Meerkostenregeling i.v.m. corona

200,0

 

Continuïteit van zorg

‒ 8,0

 
   

Totaal

222,0

43,0

Bron: VWS

Toelichting

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

Vanwege de besmettingen met het coronavirus is het nodig om de voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg opnieuw met één jaar te verlengen per 1-8-2022, zodat behandeling na besmetting mogelijk blijft.

Meerkostenregeling in verband met corona

Dit betreft de compensatie van extra kosten als gevolg van corona voor aanbieders in de langdurige zorg op grond van de hiervoor door de NZa opgestelde beleidsregel.

Continuïteit van zorg

Dit betreft de dekking van een noodzakelijke bijdrage aan de continuïteit van zorg in het door wateroverlast getroffen gebied in Zuid-Limburg. Hiervoor is een bedrag van € 8 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting.

Licence