Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 9 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

429.229

20.043

449.272

39.711

2.800

2.800

2.700

1.700

         

Uitgaven

474.652

10.143

484.795

39.711

2.800

2.800

2.700

1.700

         

Personele uitgaven

385.607

9.809

395.416

38.608

2.800

2.800

2.700

1.700

waarvan eigen personeel

315.831

2.060

317.891

4.205

2.800

2.800

2.700

1.700

waarvan inhuur externen

66.418

7.749

74.167

34.403

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.358

0

3.358

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

89.045

334

89.379

1.103

0

0

0

0

waarvan ICT

14.462

0

14.462

1.088

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

49.510

0

49.510

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

25.073

334

25.407

15

0

0

0

0

         

Ontvangsten

8.594

0

8.594

0

0

0

0

0

Overige

8.594

0

8.594

0

0

0

0

0

Personele uitgaven kerndepartement

Middelen coalitieakkoord

In deze incidentele suppletoire begroting zijn middelen die zijn toegekend aan het ministerie van VWS vanuit het coalitieakkoord budgettair verwerkt. De verschillende maatregelen en programma's zijn hiervoor toegelicht bij de desbetreffende artikelen. Voor de uitvoering van een aantal onderdelen is ook aanvullend personeel en materieel budget nodig. Deze budgetten zijn verwerkt in artikel 10, apparaatsuitgaven kerndepartement.

Het betreft personele en materiële budgetten voor het preventieakkoord

(€ 1 miljoen voor 2022), personele uitvoeringskosten voor het programma Eén tegen eenzaamheid (totaal € 0,4 miljoen voor 2022 en 2023), kosten eigen personeel voor Woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis wonen (structureel tot 2025 € 0,6 miljoen per jaar) en voor Verbeteren palliatieve zorg (€ 0,2 miljoen).

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Verplichtingenruimte Programmadirectie Covid-19

In 2021 is bij de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 voor de programmadirectie covid-19 een verplichtingenruimte van totaal € 9,9 miljoen opgenomen in 2021 voor personele en materiële zaken, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen pas in 2022 zijn (of worden) aangegaan. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is ten opzichte van het aanwezige kasbudget. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directie opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die zijn geraamd en opgenomen voor 2022.

Coronacheck (kosten DCC-verordening)

Voor het beheer en de doorontwikkeling van de applicatie CoronaCheck is een aanvullend budget benodigd van € 5,1 miljoen in 2022 en € 15,3 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 1,6 miljoen in 2022 en € 10 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 3,5 miljoen in 2022 en € 5,3 miljoen in 2023.

Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19

Voor digitale ondersteuningsmiddelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van corona, zoals de CoronaMelder en GGDContact, is een aanvullend budget benodigd van € 7,2 miljoen in 2022 en € 30,8 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 6,1 miljoen in 2022 en € 26,5 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 1,1 miljoen in 2022 en € 4,3 miljoen in 2023.

Licence