Base description which applies to whole site

nr. 1VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt:

A. Departementale begrotingsstaat

Art.no.ArtikelomschrijvingSlotwet- mutatiesSlotwet-mutatiesSlotwet-mutaties
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
  (x EUR 1000)(x EUR 1000)(x EUR 1000)
1Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten2 989– 2 520 
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur– 259 19314 870– 385
3Versterkte Europese samenwerking382 417382 87025 389
4Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede– 75 505– 52 189– 33
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling– 475 28656 101 
6Beter beschermd en verbeterd milieu– 288 683– 40 870 
7Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer5 4855 0423 115
8Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland– 22 786– 1 929– 70
9Geheim   
10Nominaal en onvoorzien– 56– 56 
11Algemeen13 2072 009473

B. Baten-lastendiensten

Baten-lastendienstenSlotwetmutaties (x EUR 1000)Slotwetmutaties (x EUR 1000)
 BatenKapitaalontvangsten
CBI6270
 Lasten 
CBI3900
 Saldo 
CBI2370

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008, dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.

2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door onze minister van Buitenlandse Zaken aangewezen beleidsprioriteiten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Licence