Base description which applies to whole site

Artikel 18. Overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Artikel 18 bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen. Bij elk onderdeel zal het verband met het artikel uit de begroting van Hoofdstuk XII worden vermeld. Met de aan Railinfrabeheer BV (18.05) verstrekte lening worden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het spoor, zoals beschreven in artikel 34 Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid van de begroting van IenM (Hoofdstuk XII), uit te voeren.

De doelstelling van het Intermodaal Vervoer zijn opgenomen in Hoofdstuk XII van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het product-artikel heeft betrekking op beleidsartikel 35, Mainports en logistiek.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

18. Overige uitgaven en ontvangsten

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

44 082

43 713

43 159

43 564

37 159

50 815

– 13 656

1

– 607 189

Uitgaven

75 688

42 934

44 193

45 417

633 231

53 032

580 199

 

– 2 844

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

 

0

18.03 Intermodaal vervoer

423

0

680

1 313

1 233

5 740

– 4 507

2

– 119

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

1 012

1 853

2 145

2 170

1 468

1 787

– 319

 

– 2 202

18.05 Railinfrabeheer

68 397

35 089

34 987

35 142

624 029

34 966

589 063

3

0

18.06 Externe veiligheid

  

0

0

0

3 985

– 3 985

4

0

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

5 856

5 992

6 381

6 792

6 501

6 554

– 53

 

– 523

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

5 856

5 992

6 381

6 792

6 501

6 554

– 53

 

– 385

18.07.02 Subsidies algemeen

  

0

0

0

0

0

 

– 138

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

44

92

1 332

1 237

1 062

632

430

  

– Baten-lastendiensten

5 856

5 992

6 380

6 792

6 501

6 503

– 2

  

– Restant

69 788

36 850

36 481

37 388

625 668

45 897

579 771

  

18.09 Ontvangsten

68 397

35 323

34 987

35 142

624 030

34 966

589 064

4

235

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

231 178

469 655

783 542

248 723

372 259

0

372 259

5

0

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De lagere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk ontstaan doordat i.v.m. de vervroegde aflossing van de RIB-leningen minder verplichtingen nodig waren en doordat het budget voor Externe veiligheid niet is gebruikt omdat dit budget betrokken is bij de saneringsopgave ten aanzien van de basisnetten vervoer gevaarlijke stoffen.

2

De laatste 2 projecten die in het kader van de SOIT subsidie hebben ontvangen zijn inmiddels operationeel geworden. Omdat de definitieve afronding van de resterende werkzaamheden van het laatste subsidieproject nog wacht op de afronding van aan dit project gerelateerde infrastructurele aanpassingen, zal de laatste betaling in 2012 plaatsvinden.

3

Zie bij 1. over Externe Veiligheid.

4

De hogere uitgaven en ontvangsten worden veroorzaakt door vervroegde aflossing van leningen Railinfrabeheer (RIB). De aflossing was gepland in 2011 en 2012, maar heeft al in 2010 plaatsgevonden.

5

Dit betreft de boeking van het saldo IF over 2009.

18.03 Intermodaal vervoer
Realisatieprogramma Intermodaal vervoer (art 18.03)

Project

uitgaven 2010 in EUR mln.

Gereed

Beschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

Regionale terminals

2

1

– 1

divers

divers

Totaal categorie 0

2

1

– 1

  

Ruimte voor planstudies

4

0

– 4

  

Totaal realisatieprogramma1

6

1

– 5

  
1

Zie de financiële toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering.

Licence