Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer.

Onder het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:

  • Westerscheldetunnel (RWS)

  • Betuweroute

  • Hogesnelheidslijn-zuid (RWS)

  • Anders betalen voor Mobiliteit.

  • Zuiderzeelijn

De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2010 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII). Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen:

  • Artikel 32: Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;

  • Artikel 34: Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid;

  • Artikel 35: Mainports en logistiek.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

17. Megaprojecten verkeer en vervoer

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

315 069

213 388

116 126

66 515

41 807

59 183

– 17 376

1

– 213 359

Uitgaven

705 924

341 871

275 348

121 519

119 502

97 762

21 740

 

– 44 871

17.01 Westerscheldetunnel

72

123

614

1 140

435

0

435

2

– 5 147

17.02 Betuweroute

377 496

154 260

124 180

44 754

31 831

0

31 831

3

– 9 514

17.03 Hoge snelheidslijn

318 444

178 436

135 536

32 881

53 577

0

53 577

 

– 29 869

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

288 461

166 378

135 536

32 881

53 577

0

53 577

4

– 29 869

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

2 932

1 421

0

0

0

0

0

 

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

27 051

10 637

0

0

0

0

0

 

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

3 414

7 468

14 832

42 726

33 659

97 762

– 64 103

5

– 341

17.05 Zuiderzeelijn

6 498

1 584

186

18

0

0

0

 

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

   

32 407

19 637

34 600

– 14 963

  

– Bijdrage aan baten-lastendienst

1 569

17 125

55 302

5 716

2 000

0

2 000

  

– Restant

 

324 746

220 046

83 396

97 865

63 162

34 703

  

17.09 Ontvangsten

45 252

8 347

45 851

14 714

5 286

0

5 286

6

5 286

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De lagere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk ontstaan doordat voor ABvM geen verplichtingen zijn aangegaan na de controversieelverklaring van het project. Daarnaast is er een verlaging van de verplichtingenstand bij HSL-Zuid vanwege correctie op de verplichtingenstand.

2

Het betreft de schade afwikkeling van het dossier WST.

3

In de begroting 2010 was geen budget meer opgenomen voor de Betuweroute. De uitgaven zijn gedekt door het uit 2009 overlopende voordelige saldo.

4

De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op doorgeschoven werkzaamheden. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.

5

De lagere realisatie is ontstaan doordat na het controversieel verklaren van het project ABvM de lopende activiteiten zijn afgebouwd.

6

De gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten HSL-Zuid (claimopbrengst n.a.v. arbitrage, opbrengst verkoop restgronden en werk voor derden).

Algemeen

Voor een nadere toelichting bij deze projecten wordt tevens verwezen naar de reguliere voortgangsrapportages die in het kader van de procedure Grote Projecten aan de Tweede Kamer worden gezonden.

17.02 Betuweroute
Uitgaven 2010 in € mln

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

CATEGORIE 0

Betuweroute1

   

2007

2007

– Regulier SVV middelen

 

32

32

  

– FES-middelen

  

0

  

– Privaat

  

0

  

– Financiering ProRail

  

0

  

– Bijdrage Gelderland

  

0

  

– Bijdrage VROM

  

0

  

– EU-ontvangsten

  

0

  

Totaal Categorie 0 (17.02)

0

32

32

  
1

Het tekort is ontstaan door overlopende kaseffecten/werkzaamheden uit voorgaande jaren. In de begroting 2010 waren geen uitgaven meer voorzien voor dit project. De hogere uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 worden derhalve verklaard door de toevoeging van het voordelig saldo uit 2009 alsmede een toevoeging voor de BTW.

17.03 Hogesnelheidslijn
Uitgaven 2010 in € mln

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

CATEGORIE 0

HSL Zuid (17.03.01) incl. FES/BOR1

0

54

54

2008/2009

2008/2010

– Regulier SVV middelen

0

54

54

  

– FES regulier

0

    

– Privaat

0

    

– EU-ontvangsten

0

    

– Ontvangsten derden

0

    

– Risicoreservering

0

    

HSL Zuid spoorwegen (17.03.02)

     

HSL Zuid Hoofdwegen (17.03.03)

     

Totaal Categorie 0 (17.03)

0

54

54

  
1

De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op werkzaamheden die in 2009 naar 2010 zijn doorgeschoven. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.

17.04 Anders Betalen voor Mobiliteit

Na de controversieel-verklaring onder het kabinet Balkenende-IV van het project Anders betalen voor Mobiliteit op 11 maart 2010 zijn alle activiteiten ten aanzien van het project opgeschort (certificering en aanbesteding) of stopgezet, met uitzondering van de mobiliteitsprojecten, de besprekingen in internationaal verband met betrekking tot EETS en de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

Op basis van het Regeerakkoord zijn de opgeschorte activiteiten definitief stopgezet en is het project verder afgebouwd. Per 1 januari 2011 is de projectorganisatie opgeheven. De doorlopende activiteiten zijn overgedragen binnen het ministerie van IenM. Door het kabinet Rutte is op 25 oktober 2010 aangekondigd dat het voorstel van wet houdende Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig(Wet kilometerprijs Kamerstuk 32 216) wordt ingetrokken.

De eindevaluatie, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten (RGP), zal na gereedkomen in het voorjaar van 2011 aan de Kamer worden aangeboden.

Licence