Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2010(x € 1 000)

Gemeentefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting

18 046 569

18 046 569

18 046 569

(Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 B, nrs. 1 en 2 )

   
    

1. Vastgestelde begroting

18 046 569

18 046 569

18 046 569

(Stb. 2010, 51)

   
    

Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)

355 856

375 098

375 098

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nrs. 1 en 2)

   
    

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting

355 856

375 098

375 098

(Stb. 2010, 719)

   
    

Mutatie 2e suppletore begroting (Najaarsnota)

209 068

209 068

209 068

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nrs. 1 en 2)

   
    

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting

209 068

209 068

209 068

(Stb. 2011, 63)

   
    

Voorgestelde mutatie bij slotwet

   

Ontwerp-slotwet

– 4 346

– 249 634

– 249 634

    

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 4 346

– 249 634

– 249 634

Totaal geraamd tevens realisatie 2010 (1+2+3+4)

18 607 147

18 381 101

18 381 101

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2010 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 B, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletore begrotingen 2010 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence