Base description which applies to whole site

B. Budgettaire en financiële consequenties van de beleidsprioriteiten 2010

In begrotingsjaar 2010 hebben zich twee belangrijke mutaties voorgedaan die verbonden zijn met bovenstaande realisatie van beleidsprioriteiten.

In de eerste plaats heeft een verdere stijging van de decentralisatie-uitkeringen plaatsgevonden met name door de nieuwe decentralisatie-uitkeringen leefbaarheid en veiligheid (€ 90 miljoen), maatschappelijke opvang (€ 308 miljoen) onderwijsachterstandenbeleid (€ 173 miljoen), spoorse doorsnijdingen (€ 37 miljoen) en jeugd (€ 22 miljoen). In 2010 zijn er 51 decentralisatie-uitkeringen met een totaalbedrag van € 1 171 398 000. In 2009 waren dat er nog 36 met een totaalbedrag van € 325 958 000.

Ten tweede is dat het tijdelijk buiten werking stellen voor de periode 2009 tot en met 2011 van de normeringssystematiek. De financiële gevolgen voor 2010 waren:

  • Het reële accres is op 0% gesteld. Het bijbehorende nominale accres bedraagt € 75 miljoen. Het nominale accres ligt daarmee vast.

  • Er wordt niet gewerkt met een behoedzaamheidsreserve en er zal dus geen nacalculatie plaatsvinden.

  • Gemeenten ontvingen een incidentele bijdrage van € 90 miljoen.

Voor het overige hebben zich in het begrotingsjaar 2010 voor het gemeentefonds geen belangrijke mutaties voorgedaan die verbonden kunnen worden aan bovenstaande realisatie van beleidsprioriteiten.

Licence