Base description which applies to whole site

Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat DGF2010

Toelichting op de uitgaven en verplichtingen

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie

Vastgestelde begroting 2010

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

  

VERPLICHTINGEN

15 595

40 728

14 555

55 266

8 700

46 566

UITGAVEN

15 595

40 728

14 555

55 266

8 700

46 566

Beginsaldo

31 243

26 790

18 773

8 172

  

Programma-uitgaven

15 595

40 728

14 555

55 266

8 700

46 566

U0111 Bewaking van dierziekten

3 321

5 108

3 783

3 207

3 630

– 423

U0112 Bestrijding van dierziekten

12 272

23 413

10 769

44 216

5 070

39 146

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0

0

0

0

0

U0114 Overig

2

12 207

3

7 843

0

7 843

ONTVANGSTEN

11 142

32 711

3 954

59 998

8 700

51 298

       

Eindsaldo

26 790

18 773

8 172

12 904

0

12 904

Toelichting

De uitgaven op het programma-artikel zijn € 46,6 mln. hoger dan de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste reden van deze overschrijding zijn de bestrijdingsmaatregelen inzake Q-koorts die vanaf december 2009 zijn gestart. In totaal zijn op 90 besmette bedrijven circa 50 000 drachtige geiten en bokken geruimd. Met deze bestrijdingsmaatregelen was in 2010 een bedrag gemoeid van circa € 36,4 miljoen (voor een specificatie wordt verwezen naar de onderstaande tabel «Uitgaven Q-koorts»). Daarnaast zijn de uitgaven voor bestrijdingsmaatregelen van andere dierziekten circa € 2,7 mln. hoger dan geraamd en vallen de uitgaven voor bewakingsprogramma’s € 0,4 mln. lager uit dan geraamd.

Tenslotte zijn de overige uitgaven (01.14) € 7,8 mln. hoger dan geraamd als gevolg van, in het kader van de Q-koorts, gedane betalingen voor forfaitaire vergoedingen en voorlopige nadeelcompensatie voor de gevolgen van het fokverbod.

Aangezien de bestrijdingskosten Q-koorts, de forfaitaire vergoedingen en de nadeelcompensatie, niet onder de convenantsafspraken met het bedrijfsleven vallen, komen deze kosten bijna volledig ten laste van het Rijk. Daartoe is het budget van het DGF in de Voorjaarsnota 2010 met € 47 mln. verhoogd en in de Najaarsnota met € 4,1 mln.

Uitgaven Q-koorts (bedragen x € 1 000)

Tegemoetkoming in schade

19 596

Uitvoeringskosten 1

5 165

Bestrijdingskosten 2

8 050

Vaccinatiekosten

2 426

Tankmelkmonitoring

1 174

Subtotaal bestrijdingskosten Q-koorts U 1.12

36 411

Forfaitaire vergoeding

5 045

Nadeelcompensatie

2 798

Subtotaal overige uitgaven Q-koorts U 1.14

7 843

  

Totaal uitgaven

44 254

1

Dit betreft uitgaven DR, nVWA, DICTU en handhaving algemeen.

2

Hieronder vallen de kosten van traceren, ruimen, transport, destructie etc.

Toelichting op de ontvangsten

Bedragen x € 1 000

Omschrijving

Realisatie

Begroting

Ontvangsten van het bedrijfsleven

  

– Bijdrage van het PPE

1 095

800

– Bijdrage van het PVV

2 674

1 400

– Bijdrage van PZ

3 258

2 700

Ontvangsten van EL&I t.b.v. bewaking en monitoring

2 171

3 800

Ontvangsten van EL&I t.b.v. Q-koorts crisis

50 800

 
   

Totaal

59 998

8 700

Toelichting

De hogere ontvangstenrealisaties van de productschappen hebben betrekking op de afwikkeling van declaraties uit voorgaande jaren. De ontvangsten van EL&I ad € 2,2 mln. bestaan uit het saldo van de reguliere bijdrage van EL&I aan het DGF voor bewaking en monitoring van dierziekten ad. € 4,1 mln. en een terugbetaling van € 1,9 mln. aan EL&I van middelen die door EL&I zijn voorgefinancierd inzake de vaccinatiecampagne Bluetongue.

De hogere ontvangsten van EL&I ad € 50,8 mln. betreffen stortingen vanuit de begroting van EL&I in het DGF ten behoeve van de bestrijdingsmaatregelen Q- koorts.

Het voordelig eindsaldo 2010 ad € 12 904 000 zal bij Voorjaarsnota 2011 worden toegevoegd aan de begroting 2011 van het DGF.

Licence