Base description which applies to whole site

6. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2010

(Bedragen in euro’s)

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

55 266 044

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

59 998 322

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

13 506 231

2a.

Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren

8 171 921

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

0

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

602 032

8.

Extra-comptabele vorderingen

1 530 326

8a.

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

1 530 326

10.

Voorschotten

7 264 389

10a.

Tegenrekening voorschotten

7 264 389

11.

Garantieverplichtingen

113 611 000

11a.

Tegenrekening garantieverplichtingen

113 611 000

      
 

Totaal

191 177 990

 

Totaal

191 177 990

De toelichting op de saldibalans (bedragen in euro’s)

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2010

55 266 044

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, over het jaar 2010.

 

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2010

59 998 322

De op deze post verantwoorde ontvangsten komen overeen met de ontvangsten opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten, over het jaar 2010.

 

Balanspost 4. Rekening–courant RHB

13 506 326

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het ministerie van Financiën per 31/12/2010.

 

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

602 032

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn met derden in 2011 te verrekenen posten opgenomen.

 

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

1 530 326

Onder de extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen op derden opgenomen.

Betreft met name vordering op destructiebedrijf Rendac ad. 1,359 mln. inzake eindafwikkeling voorschotbetalingen calamiteitenreserve 2009.

 

Balanspost 10. Voorschotten

7 264 389

In de verklarende tabel wordt per operationele doelstelling toegelicht hoe de openstaande voorschotten zijn samengesteld. Een groot deel van de openstaande voorschotten is in 2010 afgewikkeld

 

Toelichting

Operationele doelstelling

0 111 Bewaking van dierziekten

494 419

0 112 Bestrijding van dierziekten

6 769 970

0 113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0 114 Overig

0

  

Totaal Voorschotten

7 264 389

Afwikkeling voorschotten

Openstaande voorschotten op 1-1-2010

7 722 284

Opgeboekte voorschotten (ontstaan in 2010)

16 306 468

Afgewikkelde voorschotten (voorgaande jaren)

6 051 959

Afgewikkelde voorschotten (ontstaan in 2010)

10 712 404

  

Openstaande voorschotten op 31-12-2010

7 264 389

Ouderdom voorschotten

Opgeboekt in 2001 1

300 054

Opgeboekt in 20031

1 336 716

Opgeboekt in 20041

33 555

Opgeboekt in 20101

5 594 064

  

Openstaande voorschotten op 31-12-2010

7 264 389

1

Het nog openstaande voorschot uit 2001 betreft een lopend geschil met één bedrijf in het kader van de MKZ-crisis 2001.De nog openstaande voorschotten 2003 en 2004 hebben betrekking op nog lopende juridische geschillen bij de afwikkeling van de AI-crisis 2003. Het nog openstaande voorschot 2010 heeft onder meer betrekking op de calamiteitenreserve Rendac.

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

Op deze post zijn de garantiestellingen van het bedrijfsleven opgenomen.

Garantiestelling per 1-1-2010 1

118 020 000

Ophoging 2010

0

Ontvangen bijdragen in kader convenant van Productschappen

4 409 000

Garantiestelling per 31-12-2010

113 611 000

1

De garantieverplichting heeft betrekking op de garantstelling van de Productschappen aan EL&I om tot aan de plafondbedragen bij te dragen in de uitgaven voor het DGF. Dit conform de gemaakte convenantsafspraken.

Met ingang van 1-1-2010 is het nieuwe convenant van toepassing en de daaruit geldende garantieverplichtingen voor de Productschappen. De garantiestelling uit hoofde van het voorgaande convenant vervalt na financiële eindafwikkeling van de 2e convenantsperiode.

Ophoging garantie door indexatie vindt vanaf 1-1-2011 plaats.

Licence