Base description which applies to whole site
+

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Wetgeving en controle Eerste Kamer

1. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van een tweetal betalingen is vastgesteld dat deze niet aan de daaraan te stellen eisen beantwoorden. Het betreft vooruitbetalingen op te leveren prestaties ter grootte van € 0,2 mln. De contracten ten aanzien van die prestaties waren gesloten.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De procedures rond de totstandkoming van de (niet financiële) informatie zullen in 2011 mede door het in gebruik nemen van het sharepoint systeem nader worden uitgewerkt.

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen; ten aanzien van de registraties van de materiële activa zal afronding plaatsvinden na levering van het meubilair in 2011. De tijdigheid van de vastlegging van de verplichtingen blijft ook in 2011 een aandachtspunt.

4. Overige aspecten

In 2011 heeft de Eerste Kamer met ondersteuning van het NIC de aanschaf van kantoormeubilair via een Europese aanbesteding afgerond. Mede door de komst van een nieuw comptabele is begin 2010 de administratieve organisatie opnieuw beschreven.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

1. Financiële rechtmatigheid

De bevindingen van de Rijksauditdienst bevestigen dat de professionalisering van de bedrijfsvoering in het algemeen en de financiële en inkoopfunctie in het bijzonder zich ook over het jaar 2010 in positieve zin manifesteert.

Het bedrag dat als onrechtmatig is aangemerkt, blijft ruim binnen de tolerantie van 1% en heeft volledig betrekking op aanbestedingen gedaan in voorgaande jaren.

2. Financieel en materieel beheer

De invoering van het digitaal bestellen in 2010 en het goedkeuren van de digitale factuur in 2010 geeft de Rijksauditdienst geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De Tweede Kamer komt haar financiële verplichting ten opzichte van de leverancier binnen de gestelde betalingstermijn na.

Het management stelt tevens met tevredenheid vast dat de Rijksauditdienst positief heeft geadviseerd over het gebruik van ISAE-3402 verklaring ter ondersteuning van de controle op de salarisverwerking. De Tweede Kamer zal de verklaring jaarlijks opvragen bij de leverancier en deze ter beoordeling voorleggen aan de Rijksauditdienst.

Wetgeving controle Eerste en Tweede Kamer

Geen specifieke opmerkingen behorend bij dit artikel. Voor het overige wordt verwezen naar het artikel wetgeving en controle Tweede Kamer.

Licence