Base description which applies to whole site

7.2 Balans

Bedragen x € 1 000
 

Balans per 31-12-2010

Balans per 31-12-2009

Activa

  

Immateriële activa

Materiële activa

  

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

– overige materiële vaste activa

Voorraden

565

8 023

Debiteuren

10 122

12 970

Nog te ontvangen

6 713

3 730

Liquide middelen

10 542

158

Totaal activa

27 942

24 881

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

– exploitatiereserve

6 753

4 693

– onverdeeld resultaat

– 1 306

– 940

Leningen bij het MvF

Voorzieningen

3 937

1 026

Crediteuren

3 102

2 685

Nog te betalen

15 456

17 417

Totaal passiva

27 942

24 881

Toelichting:

DPC heeft in 2010 een negatief resultaat behaald van afgerond € 1 306 000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2010 ten laste van het resultaat een voorziening is getroffen voor de personeelskosten in verband met de realisatie van de taakstelling.

Het saldo van baten en lasten zal ten laste worden gebracht van de exploitatiereserve.

De exploitatiereserve blijft binnen de grens die op basis van de Regeling Baten- en lastendiensten 2011 door het Ministerie van Financiën is vastgesteld.

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen uit de regeerakkoorden van het vorige en dit kabinet is een voorziening getroffen voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergeven.

Bedragen x € 1 000
 

2010

2009

Stand per 1 januari

1 026

342

Onttrekkingen

– 367

– 146

Vrijval

– 639

Dotatie

3 917

830

Stand per 31 december

3 937

1 026

Licence