Base description which applies to whole site

7.3 Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1 000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 (1)

Realisatie 2010 (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) – (1)

Realisatie 2009

Baten

    

Opbrengst moederdepartement

8 647

15 305

6 658

7 391

Opbrengst overige departementen

35 067

35 501

434

49 318

Opbrengst derden

550

– 550

499

Rentebaten

10

196

186

Vrijval uit voorzieningen

0

680

680

127

Bijzondere baten

0

133

133

Totaal baten

44 274

51 815

7 541

57 335

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

– personele kosten

10 693

10 819

126

10 402

– materiële kosten

33 371

38 363

4 992

46 953

Rentelasten

210

8

–202

69

Afschrijvingskosten

    

– materieel

7

– immaterieel

Overige lasten

    

– dotaties voorzieningen

3 917

3 917

844

– bijzondere lasten

14

14

Totaal lasten

44 274

53 121

8 847

58 275

Saldo van baten en lasten

0

– 1 306

– 1 306

– 940

Toelichting

De hoger dan geraamde opbrengsten van het moederdepartement en de daarmee samenhangende materiële kosten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagne-management.

Licence