Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS

Ministerie van Financiën – Nationale Schuld (IXA)

Saldibalans per 31 december 2010 (bedragen x € 1 000)

DEBET

    

CREDIT

 

OMSCHRIJVING

31-12-2010

31-12-2009

 

OMSCHRIJVING

31-12-2010

31-12-2009

1.

Uitgaven t.l.v. de begroting 2009

 

62 975 969

2.

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2009

 

67 512 744

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2010

43 250 052

  

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2010

58 003 937

 

3.

Liquide middelen

12

19

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband

13 449 125

11 328 319

4.

Rekenig-courant RHB

19 033 621

7 627 523

    

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband

3 978 850

4 626 264

    

5a.

Kas-transverschillen

5 190 527

3 611 288

    
 

Sub-totaal

71 453 062

78 841 063

 

Sub-totaal

71 453 062

78 841 063

        

8.

Extra-comptabele vorderingen

17 923 061

20 052 630

8a.

Tegenrekening extracomptabele vorderingen

17 923 061

20 052 630

9a.

Tegenrekening extra-comptabele schulden

310 709 747

287 067 182

9.

Extra-comptabele schulden

310 709 747

287 067 182

10.

Voorschotten

0

0

10a.

Tegenrekening voorschotten

0

0

 

Totaal-generaal

400 085 870

385 960 875

 

Totaal-generaal

400 085 870

385 960 875

Licence