Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B4. BEDRIJFSVOERINGPARAGRAAF

Inleiding

In de bedrijfsvoeringparagraaf wordt verslag gedaan van relevante kwaliteitsverbeteringen en aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2010.

De bedrijfsvoeringparagraaf heeft het karakter van een uitzonderingenrapportage. Voorgeschreven is dat de bedrijfsvoeringparagraaf in ieder geval ingaat op de aandachtspunten in het financieel en materieelbeheer, de rechtmatigheid, de totstandkoming van de niet-financiële beleidsinformatie, en de toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer inzake het rechtmatigheidonderzoek.

Daarnaast wordt in deze bedrijfsvoeringparagraaf de stand van zaken gemeld op enkele overige aspecten van de bedrijfsvoering, zoals onderwerpen waarover rijksbrede afspraken zijn gemaakt en/of toezeggingen aan de Tweede Kamer zijn gedaan.

1. Rechtmatigheid

In 2010 is geen sprake van overschrijding van de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid en voor de getrouwe weergave.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. Op een aantal punten waaronder de tijdigheid en doelmatigheid verdient het proces nog aanscherping. Dit wordt in 2011 opgepakt.

Een bijzondere categorie niet-financiële informatie zijn de beleidsdoorlichtingen. In de begroting voor 2010 stonden drie beleidsdoorlichtingen gepland. In overleg met het ministerie van Financiën is de planning van de beleidsdoorlichting op artikelonderdeel 37.4 Inkoopmanagement bij het Rijk opgeschoven naar 2014 om zodoende het beleid de kans te geven zich verder uit te kristalliseren. De beleidsdoorlichtingen op de artikelonderdelen 33.1 Vermindering administratieve lasten en 33.2 Informatievoorziening overheid zijn door de vele raakvlakken gezamenlijk opgepakt. Zoals ook vermeld in de begroting 2010 hebben deze beleidsdoorlichtingen een doorloop tot in 2011.

Financieel en materieelbeheer

EU-aanbestedingen

In 2010 is BZK breed (zowel kerndepartement als baten-lastendienten) een aantal fouten gemaakt bij EU-aanbestedingen. De exacte oorzaken van de gemaakte fouten lijken in eerste instantie niet eenduidig te zijn en worden nader geanalyseerd zodat in 2011 tot verdere verbetering kan worden gekomen.

Zelfbedieningsconcept P-direkt

In de tweede helft van 2009 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de P-Direkt zelfbedieningsprocessen in gebruik genomen. In 2010 heeft P-Direkt de nodige energie gestoken in het uitwerken van een doeltreffende interne beheerscyclus. Dit proces wordt in de loop van 2011 afgerond. Het nog niet helemaal afgerond zijn van de interne beheercyclus heeft tot gevolg dat voor enkele belangrijke beheerprocessen met betrekking tot de personeelsadministratie bij P-Direkt de beheersing nog niet volledig werkend is. Aan de kant van het ministerie, als gebruiker van de zelfbedieningsprocessen, worden maatregelen vastgesteld om het zelfbedieningsconcept te borgen. Het op dit moment nog niet volledig werkend zijn van het controlestelsel voor de personeelsadministratie bij P-Direkt en bij het departement vragen om een extra controle-inspanning van de interne controle functie. Hieraan wordt in 2011 extra aandacht besteed.

Baten-lastendiensten

In 2010 is gestart met de oprichting van de nieuwe baten-lastendienst Doc-Direkt, een archiefbewerkingsorganisatie voor de Rijksoverheid. Het streven is dit traject in 2011 af te ronden.

Tevens zijn in 2010 Logius (voorheen GBO.Overheid) en 4FM (de samenvoeging van de facilitaire diensten van vier departementen) als baten-lastendiensten met tijdelijke status van start gegaan.

De LFR (Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding) is per 1 oktober 2010 opgegaan in het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV).

3. Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft in het rapport bij het jaarverslag Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geconstateerd.

In 2010 is wel extra aandacht gegeven aan de verdere invulling van een planning & control cyclus voor informatiebeveiliging om zodoende het op orde blijven van de informatiebeveiliging te borgen. De cyclus zal in 2011 worden geïmplementeerd.

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Management control systeem (MCS)

De management informatie rapportage (MIR) neemt binnen het MCS een belangrijke plaats in als sturings- en verantwoordingsinstrument. In de MIR wordt maandelijks aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren gerapporteerd over de stand van zaken van de bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het eind van elk kwartaal bevatte de MIR in 2010 een trendanalyse. De MIR is in 2010 uitgebreid met een viermaandelijkse rapportage over de bedrijfsvoering van de baten-lastendiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over onder meer externe inhuur, de personele taakstelling voor 2010, en betaaltermijnen zijn in 2010 concrete werkafspraken met de directeuren-generaal gemaakt. Dit heeft tot positieve resultaten geleid.

Externe inhuur

In juni 2009 heeft het kabinet ingestemd met een nieuw sturingsinstrument voor externe inhuur. De uitgaven externe inhuur worden hierbij uitgedrukt als een percentage van de totale uitgaven voor het ambtelijk personeel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2010 onder het sturingspercentage externe inhuur gebleven. In de bijlage Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel zijn de uitgaven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor externe inhuur in 2010 opgenomen, inclusief een toelichting.

Personeel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft haar fte-taakstelling voor 2010 gerealiseerd. In het kader van het project Vernieuwing Rijksdienst wordt hierover separaat een rapportage aan de Tweede Kamer gestuurd.

Betaalsnelheid

Ten opzichte van voorgaande jaren is de betaalsnelheid in 2010 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van hoog niveau en is de kwaliteitsverbetering uit 2009 voortgezet. Het kerndepartement (exclusief de AIVD) heeft gemiddeld over 2010 voldaan aan de Rijksnorm dat 90% van de facturen tijdig dient te worden betaald. In december 2010 werd 94,5% van de factoren tijdig betaald door het kerndepartement. De AIVD heeft zich in 2010 flink verbeterd waardoor in december 2010 de AIVD 96,7% van de facturen op tijd heeft betaald. De AIVD voldoet hiermee ook aan de Rijksnorm.

Duurzaam inkopen

In 2010 zijn bij alle aanbestedingen de beschikbare duurzaamheidcriteria toegepast. Hiermee hebben wij als departement bijgedragen aan de realisatie van de geformuleerde ambities en doelen van de kabinetsbrede aanpak Duurzame ontwikkeling (KADO). Ook bij de baten-lastendiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn in 2010 in beginsel de vastgestelde duurzaamheidcriteria toegepast die moeten leiden tot een keuze voor duurzame producten boven niet-duurzame producten.

Licence