Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BATEN-LASTENDIENST LANDELIJKE FACILITEIT RAMPENBESTRIJDING (LFR)

Algemeen

Per 1 januari 2007 heeft de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding de status van baten-lastendienst verkregen. De LFR is beleidsmatig ondergebracht bij het directoraat generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De LFR is een landelijke faciliteit voor de partners in de veiligheid met als centrale rol de multidisciplinaire ondersteuning, waaronder bijstand en operationele logistiek.

LFR verleent diensten op het gebied van verwerven en beheren van materieel en bijstandteams ten behoeve van de brandweer, politie, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) en andere hulpverleningsorganisaties. De LFR is per 1 oktober 2010 ondergebracht bij het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), vooruitlopend op de vorming van de Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid (OFV).

Bedrijfsvoering

Naar aanleiding van de accountantsrapportage 2009 is veel inspanning gestoken in de verdere uitwerking van het projectmatig werken en de projectrapportages. De projectvoortgang en -beheersing zijn door vaste templates en uitgebreidere informatie inzichtelijker gemaakt.

Verder is energie gestoken in een zo vlekkeloos mogelijk lopende overgang naar het NIFV. Op de diverse terreinen zijn voorbereidingen getroffen om de feitelijke overgang mogelijk te maken. De Wet op de Veiligheidsregio’s en de aanpassingswet zijn per 1 juli 2010 van kracht geworden en zijn per 1 oktober 2010 in werking getreden.

De LFR heeft operationele uitrustingen in haar beheer, zoals politiemiddelen en NCC- middelen, C2000 noodstroomaggregaten en de USAR uitrusting.

Dit jaar was het USAR project nog steeds een punt van zorg: daar het al vele jaren een omvangrijke verliespost was. De LFR heeft begin 2010 een overleg in gang gezet met de opdrachtgever over een structurele toereikende financiering.

Het gemiddelde ziekteverzuim percentage over de periode tot en met september 2010 bedraagt 8,89%. Dit is een forse verhoging ten opzichte van 2009 (4,6%) als gevolg van 2 langdurig zieken.

Voor de kosten verbonden aan het inhuren van externen is een financieel plafond vastgesteld van € 1,3 mln. In afwachting van de overgang naar het NIFV zijn vacatures langere tijd met extern personeel ingevuld. Toestemming voor het aantrekken van vast personeel is door BZK verleend na het bekend worden van de overgangsdatum naar het NIFV. Daarna is direct – in samenspraak met het NIFV – met de werving van vast personeel bij het NIFV begonnen. De realisatie van de kosten in verband met de inhuur komt per 30 september uit op € 1,510 mln. Tevens is er sprake van detacheringskosten van € 0,458 mln.

Inzake het onderbrengen van de baten- lastendienst LFR bij het NIFV is een convenant opgesteld tussen het ministerie en het NIFV. Het convenant is door beide partijen ondertekend. Afgesproken is dat het agentschap LFR met «lusten en lasten» wordt ingebracht in het NIFV.

Het resultaat wordt na vaststelling van de jaarrekening ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen is na het verwerken van het verlies per 30 september 2010 negatief en wordt door het moederdepartement aangezuiverd conform de regeling baten- en lastendiensten 2007 en zoals is verwoord in het convenant met het NIFV tot een eigen vermogen van € 0.

Vermogensontwikkeling

Tabel weerstandsvermogen
Baten-lastendienst LFR
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)

29,9

80,9

38,5

0

Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)

0

0

0

0

Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 000)

49

50

141

77

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

In verband met de oprichting van de LFR per 1 januari 2007 zijn er geen gegevens beschikbaar over de jaren tot en met 2006.

Het Eigen Vermogen is van € 0,384 mln eind 2009 gedaald naar € 0,0 mln. eind 2010 door een bijdrage van het moederdepartement conform de regelgeving baten – lastendiensten 2011 als mede het convenant met het NIFV.

Liquiditeit

Tabel Liquiditeit
Baten-lastendienst LFR
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Quick ratio 1

0,94

1,15

1,17

1,07

1

«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren + nog te betalen

Exploitatie

Baten-lastendienst LFR
Gespecificeerde verantwoordingsstaat per 30 september 2010 (in € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Realisatie per 30-9-2010

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2009

Baten

    

Opbrengst moederdepartement

20 000

14 979

– 5 021

24 143

Opbrengst overige departementen

0

0

0

4

Opbrengst derden

670

1 224

554

1 599

Rentebaten

0

0

0

2

Vrijval voorzieningen

0

96

96

0

Incidentele baten

0

85

85

0

Totaal baten

20 670

16 384

– 4 286

25 748

     

Lasten

    

Apparaatskosten

20 550

16 922

– 3 628

26 687

– personele kosten

4 600

3 800

– 800

4 813

– materiële kosten

15 950

13 122

– 2 828

21 874

Rentelasten

30

0

– 30

24

Afschrijvingskosten

93

75

– 18

121

– materieel

93

75

– 18

121

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

152

152

– 680

– dotaties voorzieningen

0

143

143

– 680

– bijzondere lasten

0

9

9

0

Totaal lasten

20 673

17 149

– 3 524

26 152

     

Saldo van baten en lasten

– 3

– 765

– 762

– 404

Balans

Baten-lastendienst LFR
Balans per 30 september 2010 (in € 1 000)
  

30-9-2010

31-12-2009

Activa

   
 

Immateriële activa

0

0

 

Materiële activa

282

346

 

– grond en gebouwen

72

89

 

– installaties en inventarissen

33

40

 

– overige materiële vaste activa

177

217

 

Onderhanden projecten

117

0

 

Debiteuren

851

2 227

 

Nog te ontvangen

1 389

538

 

Liquide middelen

2 737

269

 

Totaal activa

5 376

3 380

    

Passiva

Eigen Vermogen

0

384

 

– exploitatiereserve

765

788

 

– onverdeeld resultaat

– 765

– 404

 

Leningen bij het MvF

0

0

 

Voorzieningen

77

141

 

Crediteuren

2 819

1 012

 

Vooruitontvangen bedragen

368

0

 

Vooruitgefactureerde termijnen

0

655

 

Nog te betalen

2 112

1 188

 

Totaal passiva

5 376

3 380

Presentatiewijziging

Met ingang van 2010 wordt de verplichting uit hoofde van de ultimo verslagleggingperiode resterende verlofuren in de balans gepresenteerd als voorziening in plaats van nog te betalen kosten. Dit doet meer recht aan de onzekerheid over de eventuele daadwerkelijke betaling. Tevens zijn de vooruit ontvangen gelden met betrekking tot de verplaatsing van WAS palen geherrubriceerd. In plaats van te verantwoorden onder «nog te betalen» zijn deze bedragen opgenomen onder «vooruitontvangen bedragen». De vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast.

Balans per 31 december 2009 (x € 1 000)
 

Na correctie

Vóór correctie

Voorzieningen

141

51

Nog te betalen

1 188

1 589

Vooruitgefactureerde termijnen

655

344

Zie voor de toename van liquide middelen het kasstroomoverzicht.

Investeringen

Baten-lastendienst LFR
Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 (in € 1 000)
  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2010 + stand depositorekeningen

1 471

269

– 1 202

2.

Totaal operationele kasstroom

– 450

2 100

2 550

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 93

– 17

76

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

4

4

3.

Totaal investeringskasstroom

– 93

– 13

80

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

381

381

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

381

381

5.

Rekening-courant RHB 30 september 2010 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) 1

928

2 737

1 809

1

maximale roodstand 0,5 miljoen €.

Doelmatigheid

De LFR heeft veel tijd en inspanning gestoken in de uitvoering en rapportage van projectmatig werken en de aanpassing van het tijdregistratiesysteem. Hiermee worden alle projecten binnen de LFR op een gelijkvormige wijze aangestuurd en is de rapportage aangaande de projectvoortgang en -beheersing verbeterd.

Iedere maand wordt de productiviteit qua uren aan het management gerapporteerd en besproken.

De LFR gebruikt het internet materieelbeheersysteem (IMS) voor onder meer onderhoudschema's, inkoop en rapportage. Ook de voorraad posities materieel voor de Veiligheidsregio’s kunnen hieruit worden afgeleid. Het preventief onderhoud is nu volledig in IMS ondergebracht.

Kengetallen

Kengetallen

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Realisatie

30-09-2010

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Directe uren – intern

0

23 442

23 442

Directe uren per directe medewerker intern

1 387

857

530

Directe uren per indirecte medewerker intern

1 595

2 428

833

Productiviteitspercentage Directe medewerker intern

75%

54%

– 21%

Productiviteitspercentage medewerker intern

86%

46%

– 40%

De in de RBV 2011 voorgeschreven doelmatigheidsindicatoren zijn in deze verantwoording niet opgenomen, aangezien 2010 het laatste jaar is dat LFR haar activiteiten uitvoert als baten-lastendienst van BZK. Per 30 september 2010 zijn de activiteiten overgedragen aan het NIFV.

Licence