Base description which applies to whole site

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid

7.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid
(x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

153 709

87 752

104 072

140 883

8 139

13 603

– 5 464

Uitgaven:

88 853

103 171

108 536

124 646

23 369

74 762

– 51 393

Programma:

88 853

103 171

108 536

124 646

23 369

74 762

– 51 393

 

Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:

77 731

91 747

97 444

113 769

0

0

0

  

Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen

0

0

3 540

6 971

0

0

0

  

Adequaat generiek milieuinstrumentarium

77 731

91 747

91 105

100 770

0

0

0

  

Adequaat generiek instrumentarium

0

0

2 799

6 028

0

0

0

        
 

Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB

5 747

6 223

5 472

5 504

0

0

0

        
 

Internationaal milieubeleid:

5 375

5 201

5 620

5 373

6 465

5 023

1 442

  

Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS-deel)

4 643

3 802

4 481

3 206

3 729

3 846

– 117

  

Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet HGIS-deel)

732

1 399

1 139

2 167

2 736

1 177

1 559

        
 

Clean Development Mechanism

0

0

0

0

14 232

66 398

– 52 166

        
 

Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken

0

0

0

0

976

1 430

– 454

        
 

Interreg

0

0

0

0

1 696

1 911

– 215

Ontvangsten:

7 039

6 341

7 978

4 408

705

4 938

– 4 233

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 5,5 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt met name door lagere uitvoeringskosten in het kader van Clean Development Mechanism (CDM) dan geraamd en doordat het meerjarige verplichtingen-kasevenwicht op het INTERREG-budget door eerdere bezuingingen was verstoord. Door niet al het verplichtingenbudget te benutten ontstaat weer evenwicht.

Uitgaven

Clean Development Mechanism

De lagere realisatie van € 52,2 mln is het gevolg van vertragingen in de betalingen aan de projecten CDM (zie toelichting bij Slotwet).

Ontvangsten

Ten behoeve van een juiste artikelbelasting zijn bij 1e suppletoire begroting 2010 de geraamde ontvangsten van € 4,9 mln ten behoeve van FES-ProMT (subsidies milieutechnologie) naar het artikel 3 «Klimaat en Luchtkwaliteit» overgeheveld.

7.2 Incidentele subsidies (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)

Onderstaand volgen de incidentele subsidies die in 2010 zijn verleend en die nog niet in de 1e of 2e suppletoire begroting 2010 zijn verantwoord (vermelding voor de wettelijke grondslag):

  • Aan Aedes te Hilversum is een bijdrage verstrekt van € 138 750,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen;

  • Aan Aedes te Hilversum is een bijdrage verstrekt van € 24 680,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen voor het Dutch Oversight Committee;

  • Aan de VNG Internationaal te ’s-Gravenhage is een bijdrage verstrekt van € 115 000,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen;

7.3 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Algemeen Doel of Operationeel Doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Overig evaluatieonderzoek

CDM: Monitoring CDM hoeveelheid geleverde CERs in kader van de Kyoto doelstelling.

OD 7.2.1

2010

2010

1

1

Onderzoek nog niet afgerond

In 2010 is gestart met de aangekondigde beleidsdoorlichting van het Clean Development Mechanism, waarbij tevens het Joint Implementation en de aankoop van Assigned Amount Units worden betrokken. De beleidsdoorlichting is momenteel in de afrondende fase en gereed voor review door een of meerdere externe deskundigen.

7.4 Slotwet
(Bedragen x € 1 000)

Artikel 7.Versterken van het internationale milieubeleid

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

16 500

81 654

0

Mutaties Slotwet 2010

– 8 361

– 58 285

705

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

8 139

23 369

705

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 8,4 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt met name door lagere uitvoeringskosten in het kader van Clean Development Mechanism (CDM) dan geraamd en doordat het meerjarige verplichtingen-kasevenwicht op het INTERREG-budget door eerdere bezuingingen was verstoord. Door niet al het verplichtingenbudget te benutten ontstaat weer evenwicht.

Uitgaven

De lagere realisatie bij de uitgaven betreft voornamelijk de onderuitputting bij het Clean Development Mechanism (CDM). Deze wordt veroorzaakt doordat er minder aan gecertificeerde emissiereducties (CERs) zijn geleverd. Dit komt enerzijds door vertraagde verificatie/certificatie van geleverde emissierechten uit met name HFK (gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen)-projecten en anderzijds doordat de projecten zelf door diverse oorzaken minder emissiereducties hebben gerealiseerd. Daarnaast diende alleen BTW te worden afgedragen over CER’s die via de secundaire markt zijn verhandeld. Op deze markt worden CERs aangeboden die niet direct via de primaire markt dat wil zeggen vanuit het CDM-register van de UNFCC zijn verhandeld, maar direct via de bancaire sector in dit geval.

Licence