Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Door de komst van het kabinet Rutte is Jeugd en Gezin per 14 oktober 2010 opgeheven. De uitvoering van de begroting 2010 is onder verantwoordelijkheid van de Minister van VWS door blijven lopen via de departementale administraties van de ministeries van VWS, SZW, VenJ en Financiën. Daar waar relevant wordt hier verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagrafen van de betreffende Ministers.

Vanwege de herverkaveling van het beleidsterrein van Jeugd en Gezin is in deze en in de bedrijfsvoeringsparagrafen van de Ministers van SZW, VenJ en Financiën, waar nodig, bij het financieel en materieel beheer over 2010 opgenomen welke restproblematiek heerst en bij welk ministerie deze geïncorporeerd is.

Financieel en materieelbeheer

Doeluitkering Jeugdzorg

In de bedrijfsvoeringsparagraaf bij het jaarverslag van het ministerie van VWS wordt aandacht besteed aan de verantwoording van de doeluitkering jeugdzorg. De Minister geeft ook aan dat de onzekerheid over de volledigheid van de ontvangen ouderbijdragen op grond van de Wet op de Jeugdzorg wordt opgelost.

Financiële administratie en betaalprocessen toeslagen

In 2010 heeft de Belastingdienst in het beheersverslag een verbeterslag gemaakt om verrekeningen zo goed mogelijk in kaart te brengen waardoor de kwaliteit in de splitsing van de uitgaven en ontvangsten per toeslagsoort verbeterd is. De uitgevoerde kwaliteitsverbetering in de verrekening heeft voor 2010 een stijging in de verantwoorde uitgaven en ontvangsten tot gevolg.

Rechtmatigheid begrotingsuitvoering

Subsidieregeling schippersinternaten

Bij de huidige subsidieregeling schippersinternaten is, door de gekozen vorm van subsidiëring, mogelijk sprake van staatssteun. In 2010 is in totaal € 45 miljoen aan verplichtingen verantwoord. Het betreft € 22,5 miljoen verleningen voor 2010 en € 22,5 miljoen verleningen voor 2011 die ultimo 2010 als verplichting in de departementale administratie zijn vastgelegd. Deze bedragen overschrijden de tolerantiegrens voor artikel 2 Gezond opgroeien. De Minister van VWS maakt hier ook melding van in de bedrijfsvoeringsparagraaf bij het jaarverslag 2010 van het ministerie van VWS.

De tolerantiegrenzen voor de overige artikelen of op totaalniveau op de begroting van Jeugd en Gezin zijn niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd bij de totstandkoming van de beleidsinformatie.

Overige bedrijfsvoeringsaspecten

Er is geen sprake van vermeldenswaardige bevindingen.

Licence