Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2010 van Jeugd en Gezin (Bedragen x € 1 000)

DEBET

Ultimo 2010

Ultimo 2009

CREDIT

Ultimo 2010

Ultimo 2009

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2009

 

6 498 907

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2009

 

139 592

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2010

6 730 286

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2010

239 743

 

3)

Liquide middelen

      

4)

Rekening-courant RHB

  

4a)

Rekening-courant RHB

6 490 543

6 359 315

        

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

  

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

  
 

(=intra-comptabele vorderingen)

   

(=intra-comptabele schulden)

  
 

Totaal

6 730 286

6 498 907

 

Totaal

6 730 286

6 498 907

Toelichting op de saldibalans ultimo december 2010

Financiën en uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband. Elk uitvoerend departement neemt in zijn eigen saldibalans, indien van toepassing, de voorschotten, vorderingen, schulden, openstaande verplichtingen, deelnemingen en garanties op en legt hierover ook verantwoording af in het betreffende jaarverslag.

Uitgaven en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de begroting

Dit betreft de totalen van de uitgaven en ontvangsten, die ten laste of ten gunste van de begroting van Jeugd en Gezin over 2010 hebben plaatsgevonden.

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen het totaal van de saldi van bankrekeningen van Jeugd en Gezin.

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (RHB)

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven.

Licence