Base description which applies to whole site
+

5. Risico’s

De rijksoverheid heeft te maken met een oplopende structurele taakstelling. De Tweede Kamer heeft de intentie vanaf 2013 een bijdrage te leveren aan deze structurele taakstelling, zij het in de vorm van een inspanningsverplichting. Voorwaarde hierbij is dat de primaire taken van de Tweede Kamer niet in het gedrang komen. In 2011 is door de Tweede Kamer daartoe een stuurgroep Inspanningsverplichting (SIV) ingesteld. Deze stuurgroep heeft een inventarisatie opgesteld van mogelijke besparingen, uiteenlopend van efficiënter werken tot beperking van de dienstverlening

Kengetallen

Tabel 3.2 Uitgavenoverzicht (bedragen in € 1 000)

Wetgeving en controle Tweede Kamer

2007

2008

2009

2010

2011

Apparaatskosten

57 417

61 553

64 918

67 408

66 862

Onderzoeksbudget

1 020

469

755

814

677

Drukwerk

3 030

2 821

3 075

3 814

3 042

Fractiekosten

23 057

21 747

22 186

27 040

27 959

Uitzending leden

244

468

303

230

176

Enquêtes

 

 

 

 

1 085

Totaal artikel 3

84 768

87 058

91 237

99 306

99 801

Gemiddeld per zetel (150)

570

580

608

661

665

Tabel 3.3 Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer (in aantallen)
Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer (in aantallen)
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vergaderingen

 

Plenaire vergaderingen

100

106

111

109

98

111

Commissievergaderingen

 

– openbaar

714

829

1 310

1 341

955

1 363

– besloten

609

592

431

379

225

371

Spoeddebatten

29

43

65

62

46

49

Overige vergaderingen

5 321

7 569

8 568

8 668

9 990

9 054

Tabel 3.4 Werkbezoeken commissies

Binnenland

32

45

36

54

29

40

Buitenland

23

15

35

17

9

13

Wetsvoorstellen, moties en vragen

 

Ingediende wetsvoorstellen

269

214

285

184

256

279

– initiatief wetsvoorstellen

23

9

14

6

8

14

– rijksbegrotingen

18

20

20

20

20

16

– fondsen

8

7

8

8

8

5

– suppletoire begrotingen

45

46

76

52

80

84

In stemming gebrachte wetsvoorstellen

290

262

236

204

257

286

Ingediende moties

1 170

1 968

2 543

2 616

1 734

3 679

– aangenomen

488

601

686

889

620

1 138

– verworpen

432

993

1 334

1 213

735

1 699

– ingetrokken

84

89

105

91

66

108

– aangehouden

38

137

104

92

104

170

– gewijzigd

74

111

212

212

157

385

– in behandeling

– 

3

0

0

2

1

– vervallen

54

34

102

119

50

178

Schriftelijke vragen

1 772

2 671

3 002

3 029

2 552

3 055

– beantwoord

2 014

2 677

2 972

2 952

2 546

3 189

Mondelinge vragen

92

113

134

135

101

217

Interpellaties

5

4

8

12

0

2

Tabel 3.5 Amendementen per fractie

fractie

Aangenomen amendementen

Verworpen amendementen

Ingetrokken amendementen

Overgenomen amendementen

VVD

32

4

5

0

PvdA

24

85

10

0

PVV

14

13

1

0

CDA

39

6

14

0

SP

19

107

12

0

D66

15

35

6

0

GroenLinks

0

23

5

0

ChristenUnie

21

65

13

0

SGP

15

17

1

0

PvdD

0

7

0

1

Verdonk

       

Bijzondere gedelegeerde

       

totaal

179

362

67

1

Tabel 3.6

Ingediende moties per fractie

Aantal

Schriftelijke vragen per fractie

Aantal

SP

635

SP

572

PvdA

661

PvdA

749

PVV

410

CDA

309

GroenLinks

419

PVV

479

ChristenUnie

342

VVD

224

CDA

322

D66

239

D66

441

GroenLinks

213

VVD

192

PvdD

110

PvdD

174

ChristenUnie

125

SGP

83

SGP

35

Verdonk

 

Verdonk

 
Licence