Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Rechtmatigheid

In 2011 is geen sprake van overschrijding van de tolerantiegrenzen voor fouten in de rechtmatigheid en voor de getrouwe weergave bij het kerndepartement. Wel is sprake van onzekerheid over de rechtmatigheid van een deel van de in 2011 afgerekende specifieke uitkeringen. Vastgesteld is dat niet in voldoende mate gesteund kan worden op de acountantscontrole van de SISA-bijlage van de gemeenten en provincies over het jaar 2010. Het niet kunnen steunen op deze derdengegevens dient aangemerkt te worden als een tekortkoming in de werking van het onderzoek accountantscontrole in het M&O-beleid.

Voor het ministerie van BZK betreft het een onzekerheid met een bedrag van maximaal € 50 miljoen aan afgerekende specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. Dit bedrag is groter dan de rapporteringstolerantie van € 5,7 miljoen voor onzekerheden voor artikel 44 «Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw».

Single Information, Single Audit (SiSa)

De departementale auditdienten (IODAD) hebben in hun gezamenlijke (single) review vastgesteld dat niet in voldoende mate gesteund kan worden op de accountantscontrole van de SiSa-bijlage van de medeoverheden over het jaar 2010. De SISA-bijlage vormt de basis voor de vaststelling van de specifieke uitkeringen. De voorschotten staan los van de SISA-bijlage en zijn gebaseerd op andere informatie dan in de SISA-bijlage is vermeld. Departementen hebben waar nodig en mogelijk aanvullende werkzaamheden verricht om alsnog zekerheid te verkrijgen over de rechtmatige besteding van de betreffende uitkeringen. Er is ook nauw contact tussen het ministerie en de IODAD Stuurgroep Single Review over de uitvoering van de door de Stuurgroep geadviseerde acties. Ook worden de gevolgen voor de goedkeuring van de Rijksrekening 2011 en de departementale jaarverantwoording 2011 besproken met de Algemene Rekenkamer en de Rijksauditdienst.

Voor het ministerie van BZK betrof het in eerste instantie een onzekerheid voor het totaalbedrag van € 240 miljoen van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, tweede en derde tranche. Het ministerie heeft daarop extra actie ondernomen om waar mogelijk aanvullende zekerheid te verkrijgen over de afrekeningen van deze specifieke uitkeringen. Na deze aanvullende werkzaamheden resteert een onzekerheid voor een bedrag van maximaal € 50 miljoen aan afgerekende specifieke uitkeringen. Hiermee wordt de tolerantiegrens voor onzekerheden overschreden. Overigens is op basis van informatie van AgentschapNL aannemelijk dat het overgrote deel hiervan ook rechtmatig is besteed.

Het ministerie van BZK is tevens verantwoordelijk voor de werking van de SiSa-systematiek. Samen met het ministerie van Financiën, en in overleg met overige departementen, werkt het ministerie van BZK maatregelen uit die tot verbetering van de werking van de SiSa-systematiek moeten leiden.

Inmiddels zijn brieven gestuurd aan de medeoverheden en de beroepsvereniging van accountants (NBA), waarin zij met nadruk gevraagd worden alert te zijn op de juiste aanlevering van benodigde informatie, respectievelijk een adequate controleaanpak. Verder vindt overleg plaats over mogelijke verbeteringen in de werkwijze van accountants met het NBA en de AFM.

Voor de lange termijn streeft het ministerie van BZK naar een robuuster en minder foutgevoelige SiSa-systematiek – inclusief de verantwoording en de controle daarop. Zo wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de SiSa-evaluatie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000-B-10), en worden voorwaarden geschapen om de naleving van SiSa te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan het verder toespitsen van de SiSa-bijlage op de puur financiële indicatoren en het versoepelen van de bestedingsruimte van specifieke uitkeringen.

Licence