Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. De totstandkoming is in vergelijking met het verslagjaar 2010 verder verbeterd. De tijdigheid van dossiervorming en de vastlegging van kwaliteitsmaatregelen rondom de interne bronsystemen verdient nog aandacht.

Een bijzondere categorie niet-financiële informatie zijn de beleidsdoorlichtingen. In de begroting voor 2011 stonden zes beleidsdoorlichtingen gepland. Vier van de zes beleidsdoorlichtingen zijn gestart in 2011 en zullen in 2012 worden afgerond. Het eindrapport van de beleidsdoorlichting Wijkenaanpak is in oktober 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 847, nr. 5). Van de beleidsdoorlichting Woningbouwafspraken is afgezien, omdat in het Regeerakkoord is besloten het Besluit Locatiegebonden Subsidies te beëindigen.

Licence