Base description which applies to whole site

D2 OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL

Inleiding

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform definitie Rijksbegrotingvoorschriften 2012.

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslagjaar: 2011

Uitgaven in 2011 (in € x 1 000)

Programma- en apparaatskosten

1. Interim-management

3 200

2. Organisatie- en Formatieadvies

1 144

3. Beleidsadvies

2 183

4. Communicatieadvisering

1 720

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

8 247

5. Juridisch Advies

2 822

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

24 300

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

5 526

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

32 648

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

71 303

Ondersteuning bedrijfsvoering

71 303

Totaal uitgaven inhuur externen

112 198

Inhuur Vernieuwing Rijksdienst projecten

6 204

Totaal

118 402

Algemene toelichting op de tabel

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven (voor baten-lastendiensten de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV2012). De baten-lastendiensten zijn ook opgenomen in dit overzicht. Dit betreffen RGD, DHC, Doc-Direkt, BPR, IND, P-Direkt, FMHaaglanden, Logius en de Werkmaatschappij. In lijn met de wijze waarop gerapporteerd is aan de Tweede Kamer door het voormalige departement VROM wordt de externe inhuur bij RGD voor het primaire proces buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het sturingspercentage voor BZK. Over 2011 betreft dit een bedrag aan externe inhuur van € 16,5 mln.

Onder post 8 is behalve de uitzendkrachten ook de externe inhuur van RCN voor BZK zelf opgenomen. Doorbelasting van de uitgaven inclusief externe inhuur vindt maandelijks plaats door RCN aan de betrokken departementen. In deze tabel is het BZK-aandeel van € 0,5 mln in de totale externe inhuur van RCN over 2011 opgenomen.

Toelichting op de uitgaven

Gevolgen regeerakkoord en departementale herindeling

De departementale herindeling als gevolg van het regeerakkoord heeft een opwaarts effect gehad op de geraamde externe inhuur voor BZK. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor onderlinge compensatie tussen de onderdelen van BZK grotendeels verdwenen.

Gevolgen rijksbrede norm van 10% voor BZK

Bij brief dd 18 mei 2011 (vergaderjaar 2010–2011, 32 501, nr. 16) heeft BZK de Tweede Kamer geïnformeerd dat BZK op basis van de verwachtingen toen uit zou komen op een geraamd sturingspercentage externe inhuur 2011 van 14,9%.

Ultimo 2011 voldoet BZK voor de reguliere bedrijfsvoering van het kerndepartement aan de rijksbrede norm van 10%. De afgesproken norm van 10% betreft echter niet alleen BZK als kernministerie, maar ook de baten-lastendiensten. Een norm van 10% voor BZK als geheel (het kernministerie plus de baten-lastendiensten) kan niet gerealiseerd worden, zonder dat het ten koste gaat van de taakuitoefening van die baten-lastendiensten en de dienstverlening aan de burger.

Projecten in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst

BZK continueerde in 2011 een aantal innovatieve projecten in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst. Het tijdelijke karakter van de werkzaamheden en de specifieke gevraagde kennis hebben hun weerslag op de omvang van de externe inhuur bij BZK. Vanwege het incidentele karakter van de inhuur die met deze projecten is gemoeid, is deze net als in 2009 en 2010 in de tabel apart inzichtelijk gemaakt. Conform de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV2012) worden deze uitgaven niet meegeteld bij de externe inhuur voor BZK en valt daardoor ook buiten de berekening van het percentage.

Sturingsinstrument externe inhuur

In 2009 heeft het kabinet een nieuw sturingsmodel afgesproken voor externe inhuur. Hierbij mogen de uitgaven externe inhuur vanaf 2011 maximaal 10% bedragen van de totale personele uitgaven.

Sturingspercentage BZK in 2011 (in € x 1 000)

Uitgaven ambtelijk personeel

590 475

Uitgaven externe inhuur

95 727

Totaal personele uitgaven

686 202

Percentage inhuur 2011

14,0%

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven en toegelicht in hoeveel gevallen in 2011 door BZK buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het Rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten 

2011

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

1

 

Betreft de inzet (in totaal 4,5 uur a € 305/uur) bij de baten-lastendienst BPR voor een review op een onderzoek in het kader van de beheersvoorziening BSN (Burger Service Nummer).

Licence