Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D4 EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT STEDENBELEID 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

Beleidsterrein/instrument

(indicatieve bedragen x € miljoen)1

Type uitkering 2011

Ministerie

2011

2012

2013

2014

2015

Sociaal domein

             

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid 2

decentralisatie-uitkering

VWS

260

254

254

254

254

               

Gezond in de stad

decentralisatie-uitkering

VWS

5

5

5

5

5

               

Veiligheid en Leefbaarheid 3

decentralisatie-uitkering

           

Van Montfrans- en Leefbaarheidsmiddelen

 

V&J en BZK

64

0

0

0

0

               

Onderwijsachterstandenbeleid

specifieke uitkering 4

           

OAB-Besluit van 23 augustus 2010 5

 

OCW

182

182

182

182

182

OAB-Besluit tot wijziging van 28 november 20116

 

OCW

70

95

95

95

               

Participatiebudget

specifieke uitkering

           

Inburgering

 

BZK

153

98

46

0

0

Volwasseneneducatie

 

OCW

45

43

21

21

21

               

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

decentralisatie-uitkering

           

Voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren (G4)

 

V&J

5

5

0

0

0

               

Jeugd

decentralisatie-uitkering

           

Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren) 7

 

OCW

22

22

22

22

22

               

Vrouwenopvang/huiselijk geweld 8

decentralisatie-uitkering

VWS

81

78

78

78

78

Totaal beschikbare middelen sociale domein

   

817

757

703

657

657

               

Fysiek domein

             

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

decentralisatie-uitkering

BZK

210

148

153

139

0

Budget voor stedelijke vernieuwing (bodem)

decentralisatie-uitkering

I&M

21

21

21

21

0

Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein

   

1 048

926

877

817

657

1

Met het oog op de vergelijkbaarheid met de reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27 (G31), tenzij anders vermeld.

2

Het betreft hier de 27 centrumgemeenten maatschappelijke opvang binnen de G31.

3

De uitkering geldt voor een 40-tal gemeenten: G31, de zogenoemde Ortega-gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer) en 4 gemeenten met Marokkaans-Nederlandse jongerenproblematiek (Culemborg, Gouda, Veenendaal, Zeist).

4

In eerste instantie geldt de specifieke uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010, 687).

5

De specifieke uitkering gaat naar alle gemeenten met onderwijsachterstandsleerlingen (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de desbetreffende gemeente); het betreft hier het bedrag voor de G31.

6

Het betreft hier een aanvullende bekostiging bestemd voor vve, schakelklassen en zomerscholen aan G37 (G31, Ortega-gemeenten en gemeente Delft); Staatsblad 2011, 582.

7

De uitkering gaat naar de G31 en naar de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.

8

Het betreft hier de 25 centrumgemeenten vrouwenopvang binnen de G31.

Licence