Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D5 AFKORTINGENLIJST

ABD

Algemene Bestuurs Dienst

ABD APP

ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMC

Arbeidsmarktcommunicatie

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMV’s

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Appa

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

AWB

Algemene wet bestuursrecht

BAG

Basisregistraties voor adressen en gebouwen

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIOS

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BRON

Basisregistratie Onderwijsnummer

BSN

Burger Service Nummer

BVV

Basis Voorziening Vreemdelingenketen

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAS

Centrale Archief Selectiedienst

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

CIVD

Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CRM

College voor de Rechten van de Mens

CTIVD

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

DGOBR

Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

DBR

Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad

DBFMO

Design Build Finance Maintain Operate

DHC

Dienst van de Huurcommissie

DigiD

Digitale identificatie

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWM

De Werkmaatschappij

DWR

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

EPBD

Energy Performance of Building Directive

EASO

Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken

EPC

Energieprestatiecöefficient

EMG

Energieprestatie maatregelen op gebiedsniveau

EU

Europese Unie

EZ

Economische Zaken

FCIB

Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreding regeling

Fte

Fulltime-equivalent

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBA-V

GBA-Verstrekkingen

GROS

Grensoverschrijdende Samenwerking

GEN

Global Engagement Network

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HIS

Haagse Inkoop Samenwerking

HRM

Human Resources Management

HRT

Herintegratieregeling Terugkeer

IAR

Individuele arbeidsrelatie

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT-uitvoeringorganisatie

IDMI

Identiteitsmanagement en Immigratie

IND

Immigratie en Naturalisatiedienst

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

I&M

Infrastructuur en Milieu

INDIGO

ICT Systeem IND

IUC’s

Inkoopuitvoeringscentra

IPSE

Instituut voor Publieke Sector Efficiency

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISI

Informatiesysteem Inburgering

JPI UE

Joint Programming Initiative Urban Europe

KEI

Kennis-, Expertise- en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KMAR

Koninklijke Marechaussee

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KvKS

Kennis voor Krachtige Steden

LSA

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

MKAB

Maatschappelijke Kosten Baten Analyses

MD

Management development

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MVV

Machtiging tot voorlopig verblijf

MIT

Monitor Investeren voor de Toekomst

MPP

Meerjarige Productie Prognose

M&O

Migratie en Ontwikkeling

NGB

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NICIS

Netherlands Institute for City Innovation Studies

NiROV

Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

NSvP

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OIN

Overheids Identificatie Nummer

OM

Openbaar Ministerie

ORRA

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

OSB

Overheidsservicebus

PDC

Producten en Diensten Catalogi

PIOFACH

Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting

PIVA-V

Personeelsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

PKI

Public Key Infrastructure

PLEX

Programma Leiderschap Externe Instroom

POMO

Personeelsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek

PRIMA

Programma Implementatie Agenda

RAAS

Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station

RGD

Rijksgebouwendienst

RID

Regionale Inlichtingendienst

RWT

Rechtspersoon wettelijke taak

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SAIP

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

SBR

Standard Business Reporting

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEV

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Sigint

Signal Intellegence

SING

Survey Integratie Nieuwe Groepen

SIM

Survey Integratie Minderheden

SVB

Sociale Verzekeringbank

Ska WWI

Strategische Kennisagenda

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TEV

Toelating en Verblijf

TMG

Topmanagementgroep

TPM

Third Party Mededeling

URD

Ùrban Regions in the Delta

UvW

Unie van Waterschappen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VDSM

Veiligheidsdienst Sint Maarten

VenJ

Veiligheid en Justitie

VerDus

Verbinden van Duurzame Steden

VGB

Verklaring van geen bezwaar

VGM

Vernieuwing Grensmanagement

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPT

Veilige Publieke Taak

VVR

Verblijfsvergunning regulier

VW

Vreemdelingenwet

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wvo

Wet op de veiligheidsonderzoeken

WWI

Wonen, wijken en integratie

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

Licence