Base description which applies to whole site

4.7. Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Algemene doelstelling

Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doeltreffende en doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht.

Doelbereiking

Het CDC heeft zich in 2011 verder ontwikkeld als een op de gebruiker gerichte en kostenbewuste shared-service organisatie. De producten en diensten van het CDC komen in goede afstemming met de gebruikers en de beleidsverantwoordelijken tot stand. De verbetering van de dienstverlening is een van de belangrijkste strategische doelen van het CDC. In 2011 is het CDC begonnen met de uitwerking van een grote reorganisatie. Deze reorganisatie is gericht op de verbetering van de (geïntegreerde) dienstverlening aan de gebruiker, een grotere flexibiliteit van de organisatie en de realisatie van opgelegde taakstellingen.

Het jaar 2011 stond ook in het teken van de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing van CDC-onderdelen naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. In 2011 zijn in totaal ongeveer 1000 VTE’n al naar Utrecht verhuisd.

Naast de reguliere bewaking en sturing van de prestaties van de bedrijfsgroepen zijn in 2011 ook vergelijkende benchmarkonderzoeken en sourcingtoetsen uitgevoerd. Hierbij zijn vergelijkingen met de markt of met andere overheidsdiensten gemaakt waaruit de mate van marktconformiteit naar voren komt. De vergelijkende onderzoeken zorgen ervoor dat het CDC als interne leverancier van de defensieorganisatie de prijzen zo laag mogelijk houdt. Verder kunnen op grond van de vergelijkingen beslissingen worden genomen over samenwerkingsverbanden met andere partijen. In 2011 is het project Publiek-Private Samenwerking (PPS) Kromhoutkazernein de opleverfase beland, is besloten de dienst mainframehosting aan te besteden en zijn stappen gezet in de richting van het van de markt betrekken van cateringdiensten.

Externe factoren

Het CDC werkt op grote schaal samen met private partijen. Samenwerking met en uitbesteding aan deze partijen heeft veel voordelen maar brengt ook afhankelijkheden met zich mee. Dit maakt het CDC ook kwetsbaarder voor bewegingen in de markt. Onverwachte faillissementen en overnames kunnen bijvoorbeeld een ongestoorde dienstverlening in de weg staan. Het CDC is zich bewust van deze kwetsbaarheden en maakt bij elke samenwerking een risicoafweging.

Budgettaire gevolgen van beleid

Onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde gevolgen van beleid voor 2011.

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Begroting 2011 incl NvW

Verschil

Verplichtingen

688 459

1 552 006

1 274 914

1 042 011

1 055 941

1 147 491

– 91 550

Uitgaven

             

Programma-uitgaven

             

Bedrijfsgroep Informatievoorziening en technologie

48 963

54 280

56 254

50 764

57 952

50 240

7 712

Bedrijfsgroep Transport

90 088

93 253

99 740

93 032

74 390

88 887

– 14 497

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

76 900

88 944

93 146

92 562

85 698

76 815

8 883

Bedrijfsgroep Facility Services

56 233

188 034

207 986

210 522

191 607

160 281

31 326

Bedrijfsgroep Personele Diensten

69 832

88 723

114 462

115 619

90 192

94 043

– 3 851

Attachés

17 146

16 700

20 587

21 939

20 437

20 688

– 251

Investeringen Infrastructuur

184 356

197 896

220 069

219 435

240 239

213 401

26 838

Investeringen Informatievoorziening

124 509

93 355

90 826

88 300

78 518

95 087

– 16 569

Exploitatie Informatievoorziening

97 253

124 574

127 345

143 657

142 174

145 423

– 3 249

Nederlandse Defensie Academie

53 666

64 249

63 674

58 563

50 210

52 021

– 1 811

Totaal programma-uitgaven

818 946

1 010 008

1 094 089

1 094 393

1 031 417

996 886

34 531

Apparaatsuitgaven

             

Staf Commando DienstenCentra

61 834

67 179

59 628

53 070

188 810

140 738

48 072

Bijdragen aan baten-lastendiensten

7 259

11 454

12 376

12 294

9 562

9 867

– 305

Totaal apparaatsuitgaven

69 093

78 633

72 004

65 364

198 372

150 605

47 767

Totaal uitgaven

888 039

1 088 641

1 166 093

1 159 757

1 229 789

1 147 491

82 298

Ontvangsten

             

Totale ontvangsten

58 639

58 667

85 418

68 916

131 282

129 269

2 013

Toelichting bij de verschillen groter dan € 5,0 miljoen.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 91,6 miljoen lager dan begroot. De lagere realisatie is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het meerjarige contract voor de C-17 (€ 14 miljoen) en € 100 miljoen aan neerwaartse bijstellingen van de verplichtingen voor infrastructuurprojecten, die als gevolg van een terughoudend verplichtingenregime niet zijn aangegaan in afwachting van de uitkomst van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie. Dit betreft onder meer de nieuwbouw van legeringsprojecten en projecten in het kader van het «nieuwe werken» bij de diverse defensieonderdelen. Daar staat tegenover dat de activiteiten van het Facilitair Bedrijf Defensie zijn overgedragen van de defensieonderdelen naar het CDC, waardoor de verplichtingen zijn verhoogd met € 18 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere verplichtingen, totaal € 4,4 miljoen, eerder aangegaan dan was voorzien.

Uitgaven

Programma-uitgaven

Bedrijfsgroep Ivent

De hogere realisatie van de uitgaven met € 7,7 miljoen voor de bedrijfsgroep Ivent betreft voor € 2,3 miljoen een verhoging van de personele vulling en voor € 5,4 miljoen een aanpassing van de budgetten aan de activiteiten.

Bedrijfsgroep Transport

Bij de bedrijfsgroep Transport is € 14,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot door een vermindering van transport-activiteiten. Deze maatregel bleek begin 2011 noodzakelijk om het activiteitenniveau van CDC in lijn te brengen met het beschikbare budget.

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

Bij de bedrijfsgroep Gezondheidszorg is in verband met de doorwerking van de eindejaarsmarge het budget verhoogd met € 5,8 miljoen en daarnaast met € 3 miljoen voor hogere productie.

Bedrijfsgroep Facility Services

De hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Facility Services houden voor € 18 miljoen verband met de facilitaire dienstverlening die binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) wordt geconcentreerd. De defensieonderdelen hebben hiervoor budgetten overgedragen. Voor betalingsverkeer is in 2011 € 7,5 miljoen betaald. Voorts is € 6 miljoen meer uitgegeven als gevolg van de doorwerking van de eindejaarsmarge uit 2010.

Investeringen infrastructuur

De investeringen op het gebied van infrastructuur zijn per saldo € 26,8 miljoen hoger. Het budget voor PPS Kromhout van € 23,6 miljoen is overgeheveld naar de exploitatie (apparaatsuitgaven). Daar staan diverse kleinere projecten van € 20,4 miljoen tegenover en een betaling van € 30 miljoen voor het project Gilze-Rijen, zodat DVD een eerder aangegane lening vervroegd kon aflossen.

Investeringen informatievoorziening

Als gevolg van vertragingen bij de uitvoering van projecten is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd bij de investeringen informatievoorziening.

Apparaatsuitgaven

De hogere apparaatsuitgaven betreffen voor € 16 miljoen hogere uitgaven van DBBO, een overheveling van € 23,6 miljoen vanuit investeringen infrastructuur voor de bijdrage aan de exploitatie PPS Kromhout, € 4,9 miljoen als gevolg van herziening van de vullingslijn, alsmede enkele kleinere aanpassingen. Bovendien is er meer gerealiseerd als gevolg van gewijzigde premies voor zorg en pensioenen (€ 2,3 miljoen). Dit is gecompenseerd met de uitdeling van de loonbijstelling.

Ontvangsten

De verkoopontvangsten zijn neerwaarts bijgesteld met € 21,7 miljoen als gevolg van de vertraging van verkoopopbrengsten voor afstotingsprojecten, zoals de Tapijnkazerne te Maastricht, staf OCKmar Kalverstraat te Apeldoorn en Topgrafische Dienst te Emmen.

Hier tegenover staan hogere overige ontvangsten van € 23,5 miljoen. Deze worden veroorzaakt door afroming van het positieve resultaat 2010 van de baten-lastendienst DTO (€ 20 miljoen), alsmede meerontvangsten als gevolg van hogere productie bij de bedrijfsgroep Gezondheidszorg (€ 3,5 miljoen).

Investeringen Infrastructuur

Investeringen Infrastructuur

Project volume (2011)

Fasering tot1

Gerealiseerde Uitgaven t.m 2010

Verwachte uitgaven in 2011

Gerealiseerde uitgaven in 2011

Verschil uitgaven

Project volume (2012)

Nieuwbouw Schiphol

140,4

2014 (2012)

91,6

55,6

28,6

– 27,0

140,4

Herbelegging infrastructuur vliegbases

Soesterberg en Gilze-Rijen

232,5

2012 (2010)

203,6

0,0

7,9

7,9

232,5

Infrastructuur en voorziening KMA

52,3

2018 (2013)

16,2

10,0

4,6

– 5,4

52,3

Aanpassing/renovatie

Plein/Kalvermarktcomplex

26,0

2012 (2011)

11,1

8,8

6,8

– 2,0

26,0

Hoger onderhoud Woensdrecht

78,5

2017 (2013)

2,3

34,1

9,0

– 25,1

76,6

Nieuwbouw LOKKmar

85,5

2016

10,8

10,2

9,3

– 0,9

84,5

EPA Maatregelen

64,4

2018 (2020)

11,4

3,7

0,0

– 3,7

64,4

Strategisch Vastgoedplan Kmar

 

2016

4,2

0,0

2,5

2,5

32,3

1

Tussen haakjes is de oorspronkelijke planning uit de begroting 2011 opgenomen.

Nieuwbouw Schiphol

De uitvoering van het hoofdgebouw is vertraagd. Daarnaast is vertraging opgetreden bij de voltooiing en herziening van bestekken, alsmede bij de aanbesteding van percelen als gevolg van het uitstel van verplichtingen ten gevolge van de beleidsbrief.

Herbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen

Enkele deelprojecten in voorbereiding en uitvoering zijn vertraagd. Het project is daarom niet in 2010 voltooid en enkele betalingen die voor 2010 waren voorzien, zijn in 2011 gedaan. Dit geldt onder meer voor de groen- en compensatieverplichtingen, de nieuwbouw van de bedrijfsstoffen- en brandstoffenloods en de voltooiing van enkele beveiligingsprojecten. Ook hebben de aanleg van een bijtankfaciliteit en de inrichting van een planongebouw op Deelen de nodige vertraging ondervonden. Dit werd veroorzaakt door vertraging bij vergunningen in het kader van de monumentenwet en veranderde beveiligingseisen. De laatste drie deelprojecten zullen naar verwachting in 2012 worden voltooid waarmee het totale project gerealiseerd is.

Infrastructuur en voorziening KMA

Als gevolg van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie zijn de nieuwbouw van de legering en aanpassing van de buitensportvoorzieningen op de Trip van Zoudtlandtkazerne stilgezet.

Hoger Onderhoud Woensdrecht

De realisatie van de nieuwbouw van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) zou oorspronkelijk in 2011 en 2012 zijn. In afwachting van nadere besluitvorming in het kader van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie is deze nieuwbouw uitgesteld.

Door het later afgeven van twee essentiële vergunningen (Wet Milieubeheer en Natuurbeschermingswet) zijn de werken Logistiek en Avionica respectievelijk pas in april en mei 2011 opgestart. Daarnaast is vertraging opgetreden bij de aanbesteding en gunning van de overige deelprojecten als gevolg van het uitstel van verplichtingen naar aanleiding van de beleidsbrief.

Investeringen Informatievoorziening (IV)

Omschrijving project Bedragen x € 1 miljoen

Projectvolume (begroting 2011)

Fasering tot 1

Gerealiseerde uitgaven t/m 2010

Verwachte uitgaven in 2011 (cfm OB 2011)

Gerealiseerde uitgaven in 2011

Verschil uitgaven 2011

Projectvolume (begroting 2012)

DI-informatisering

59,3

(2015)

21,0

5,0

0,2

– 4,8

 

SPEER

268,1

2014 (2014)

209,8

28,1

22,6

– 5,5

268,1

Herinrichting personele functiegebied

 

2011 (2010)

37,0

1,4

0,9

– 0,5

 

Legacy ERP (PALS)

36,0

2014 (2013)

20,5

5,6

2,4

– 3,2

34,2

@migo

19,0

2012 (2012)

7,6

8,8

8,2

– 0,6

19,0

Electronic Key Management System (EKMS)

18,0

2015 (2013)

0,0

8,0

0,4

– 7,6

18,0

Defensiebreed Computer Emergency Response Team (DEFCERT)

7,5

2012 (2012

0,6

2,6

1,6

– 1,0

7,5

1

Tussen haakjes is de oorspronkelijke planning uit de begroting 2011 opgenomen.

SPEER (ERP M&F)

De meerjarige verdeling van het taakstellende programmabudget van € 268,1 miljoen berust op de ontwerp-, bouw- en migratieplanning van het Programma SPEER. Voor 2011 werd een bedrag van € 28,1 miljoen gereserveerd. Bij de herijking van het programma in 2010 zijn verschuivingen aangebracht in de programmaplanning. Met het oog op complexiteitsreductie zijn is de planning van verschillende projecten gewijzigd en dat had in 2011 gevolgen voor de omvang van het uitbesteed werk, de grootste kostenfactor van het programma. Uiteindelijk is in 2011 € 5,5 miljoen minder uitgegeven dan aanvankelijk geraamd, hoofdzakelijk door minder uitbesteed werk. De lagere uitgaven in 2011 hebben geen gevolgen voor de omvang van het taakstellende programmabudget. De Tweede Kamer wordt middels voortgangsrapportages tweemaal per jaar geïnformeerd over het Programma SPEER.

Electronic Key Management System (EKMS)

Met dit systeem beoogt Defensie het handmatige proces te automatiseren van aanmaken, registreren en uitgeven van cryptosleutels, codeboeken, crypto hard- en software en documentatie. In 2011 stond aanvankelijk € 8 miljoen voor dit project op de begroting. Omdat de projectvoorbereiding door Defensie in samenwerking met TNO en de reacties van de industrie meer tijd heeft gekost dan geraamd, is een vertraging ontstaan. Deze vertraging zal ook nog doorwerken tot in 2012, waarbij de voltooiing van de projectvoorbereiding inclusief de aanbesteding is voorzien voor eind 2012.

Prestatiegegevens CDC

Prestatiegegevens CDC

Toelichting

Prestatiegegevens gebruikers

Het CDC levert een breed scala aan diensten die voornamelijk indirect bijdragen aan de door Defensie te behalen operationele doelstellingen. Een deel van de diensten levert echter een rechtstreekse bijdrage aan de operationele inzet of operationele gereedstelling van eenheden. Deze diensten bevinden zich op het zogenaamde «operationele koppelvlak». Per bedrijfsgroep is dit nader uitgewerkt.

Resultaat operationele koppelvlakken in 2011

Over 2011 zijn twee indicatoren onder de streefwaarde van 80 procent uitgekomen. De lagere scores hebben niet geleid tot knelpunten in de operationele inzet of operationele gereedstelling van de eenheden. Bij de «voorraad medische ge- en verbruiksartikelen» en de «voorraad bloed» is de score beneden de norm gebleven in verband met beperkt beschikbare budgetten. De lagere voorraadniveaus waren wel voldoende om in de dagelijkse operationele behoefte te voorzien.

Licence