Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst CIBG 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2010 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

23 984

35 327

11 343

43 384

Omzet overige departementen

106

401

295

36

Omzet derden

3 175

3 835

660

3 611

Rentebaten

10

10

0

5

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

631

631

12

Totaal baten

27 275

40 204

12 929

47 048

Lasten

       

Apparaatskosten

26 112

38 005

11 893

45 083

– personele kosten

16 425

21 959

5 534

24 581

– materiële kosten

9 687

16 046

6 359

20 502

Afschrijvingskosten

1 093

2 651

1 558

1 877

– immaterieel

992

2 494

1 502

1 715

– materieel

101

157

56

162

Overige lasten

70

198

128

175

– dotaties voorzieningen

0

16

16

63

– rentelasten

70

59

– 11

76

– bijzondere lasten

0

123

123

36

Totaal lasten

27 275

40 854

13 579

47 135

Saldo van baten en lasten

0

– 650

– 650

– 87

Toelichting op staat van baten en lasten 2011

Resultaat

Er is een negatief resultaat € 0,650 miljoen gerealiseerd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

 • ongedekte (hogere realisatie) organisatiekosten voornamelijk als gevolg van inhuur van extra (niet doorbelast) personeel € 0,560 miljoen;

 • exploitatietekort bij enkele opdrachten (onder andere Donor en Pallas) € 0,773 miljoen;

 • lagere kosten (TZI) € 0,100 miljoen;

 • hogere productie bij p*q-opdrachten (BIG) € 0,075 miljoen;

 • hogere opbrengst derden (Farmatec, BMC en IGZ) € 0,604 miljoen.

Het verlies zal ten laste van de exploitatiereserve worden gebracht. Om verdere verliezen in de toekomst te voorkomen zijn onder andere de volgende maatregelen geïmplementeerd:

 • overleg met opdrachtgevers voorafgaande aan de start van begrotingscyclus om afspraken te maken over de financiële kaders in relatie tot de te verwachte/realiseren productie;

 • stringentere sturing op het aantrekken van externe personele capaciteit;

 • versterking van de financiële functie.

De hogere baten en lasten vloeien onder andere voort uit de stijging van de productie bij Regionale Toetsingscommissies Euthanasie € 0,379 miljoen, de exploitatiekosten Tuchtcolleges na overdracht aan VWS € 0,570 miljoen, uitrol UZI-passen € 7,276 miljoen en de overige taken die het CIBG uitvoert waarvoor geen «prijs per product» afspraken zijn gemaakt, omdat deze producten nog niet zijn uitgekristalliseerd. Deze activiteiten die niet in de oorspronkelijke begroting als bijdrage moederdepartement zijn opgenomen, worden gefinancierd op basis van werkelijke kosten door middel van een exploitatiebijdrage ad € 2,363 miljoen.

Baten

Specificatie opbrengst moederdepartement CIBG 2011

Product

Tarief in €

Geraamde productie aantallen

Realisatie productie aantallen

Meer/minder opbrengst in €

Opbrengst in € inclusief meer/minder

BIG-register

         

Beschikkingen

73

11 000

11 801

11 694

814 694

           

Vakbekwaamheid

         

Verklaring bureau deel A

6 402

200

113

– 111 395

1 169 005

Verklaring Cie deel B

4 941

150

126

– 23 717

717 433

Verklaring deel C Assessment

9 680

60

154

181 984

762 784

         

2 649 222

Farmatec

         

Uitvoering Wet Geneesmiddelenprijzen

196 355

2

2

 

392 710

Uitvoering Geneesmiddelen Vergoedingssysteem

37 711

12

12

 

452 532

         

845 242

Toelating zorginstellingen

         

Beschikkingen

1 245

1 800

1 763

– 4 607

2 236 394

           

RTE

         

Definitieve oordelen

565

2 800

2 897

5 481

1 587 481

           

Donorregister

         

Registratiebevestiging

16

212 000

193 766

– 58 349

3 333 651

           

Subtotaal p*q

       

11 466 684

           

Opbrengst

         

Exploitatiebijdragen

       

22 358 437

Verrekende vooruit ontvangen projectgelden

       

1 502 305

Opbrengst moederdepartement

       

35 327 426

De verrekende vooruit ontvangen projectgelden vallen vrij ten gunste van de opbrengsten, omdat de verrekening reeds heeft plaatsgevonden door verlaging van de in de tabel genoemde tarieven die zijn overeengekomen met de opdrachtgevers.

De opbrengst exploitatiebijdragen bestaan onder andere uit opbrengsten UZI-register (€ 11,2 miljoen), opbrengsten sectorale berichten voorziening in de zorg (€ 3,3 miljoen) en opbrengsten patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (€ 2,0 miljoen).

De berekening van de meer of minder productie heeft plaatsgevonden conform de in de raamafspraken met de opdrachtgevers vastgestelde afrekensystematiek.

Productie

Verrekening

Minder dan 95% van de raming

–/– 20% van het tarief

Tussen 95% en 100% van de raming

–/– 10% van het tarief

Tussen 100% en 105% van de raming

+10% van het tarief

meer dan 105% van de raming

+20% van het tarief

De opbrengsten overige departementen bestaat uit een exploitatiebijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het register dierenartsen en een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het lerarenregister.

De opbrengsten derden bestaan uit opbrengsten van het BIG-register, Farmatec (met name farmacievergunningen), Bureau Medicinale Cannabis, Assessment, Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsregister.

De opbrengst Bureau Medicinale Cannabis is afkomstig van de verkoop van medicinale cannabis aan apothekers en is hoger dan geraamd in verband met gestegen export.

De opbrengst Assessment bestaat uit de examengelden van aangemelde kandidaten. Deze dekken deels de kosten van de extern georganiseerde examens.

De rentebaten ter grootte van € 0,010 miljoen betreft de rente op de rekening-courant en incassorente.

Als gevolg van het stopzetten van de activiteiten rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) is er huisvesting afgestoten. Hierdoor ontstaat een bijzondere baten door de verrekening (teruggave) van het voorschot huisvestingslasten met de Rijksgebouwendienst over 2010.

Lasten

Onder de apparaatskosten vallen de personele kosten en de materiële kosten. De gerealiseerde totale personele kosten bedragen € 21,959 miljoen. De afname komt voornamelijk door terugdringing inhuur externen. De materiële kosten bedragen € 16,046 miljoen. De afname is voornamelijk het gevolg van het stopzetten van de activiteiten met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier.

De rentelasten ter grootte van € 0,059 miljoen bestaan uit de verschuldigde rente op de leningen bij het Ministerie van Financiën.

De afschrijvingskosten zijn toegenomen als gevolg van de start van afschrijving met betrekking tot investeringen in 2010.

De bijzondere lasten bestaan uit:

 • een afrekening met het Tuchtcollege Den Bosch over 2009;

 • abusievelijk door een uitzendbureau verzuimt te facturen uitzendkracht over 2010;

 • alsnog in rekening gebrachte kosten door het moederdepartement over 2010.

Balans van de baten-lastendienst CIBG per 31 december 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

Activa

   

Immateriële vaste activa

6 831

9 115

Materiële vaste activa

418

570

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

398

529

– overige materiële vaste activa

20

41

Voorraden

356

273

Debiteuren

767

666

Nog te ontvangen

2 501

1 573

Liquide middelen

6 203

11 741

Totaal activa

17 076

23 938

Passiva

   

Eigen vermogen

1 504

2 154

– exploitatiereserve

2 154

2 241

– onverdeeld resultaat

– 650

– 87

Voorzieningen

122

191

Leningen bij het Ministerie van Financiën

968

1 575

Crediteuren

1 730

3 808

Nog te betalen

12 752

16 210

Totaal passiva

17 076

23 938

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Eigen vermogen

Het resultaat over 2011 is in mindering gebracht van de exploitatiereserve. Het maximum eigen vermogen bedraagt € 2,138 miljoen.

Verloopoverzicht omzet CIBG
(bedragen x € 1 000)

Omzet

2009

2010

2011

Gemiddeld

Totaal

41 658

47 031

39 563

42 751

5%

2 083

2 352

1 978

2 138

Voorzieningen

Ten behoeve van de dekking van langdurige FPU-verplichtingen (2006/2014) is in 2009 een voorziening getroffen. Hierop is voor 2011 een bedrag van € 0,069 miljoen afgeboekt.

Nog te betalen/vooruitontvangen

Het saldo bijdrage opdrachtgevers (vooral moederdepartement) € 0,728 miljoen heeft voornamelijk betrekking op onderuitputting van exploitatiebijdragen 2011, waarvoor in 2012 nog activiteiten worden verricht.

Het saldo terug te betalen moederdepartement (€ 3,077 miljoen) betreft de nog af te rekenen voorschotten 2011 voornamelijk van het UZI-register en sectorale berichtenvoorziening zorg.

De post vooruit ontvangen projectgelden (€ 4,855 miljoen) betreft bedragen betaald door de opdrachtgevers ten behoeve van nog te leveren producten of diensten. Met deze bedragen heeft het CIBG de ontwikkeling van automatiseringssystemen (immateriële activa) benodigd voor deze producten of diensten gefinancierd. Verrekening van de vooruit ontvangsten met de opdrachtgevers vindt plaats op basis van het gebruik van de systemen, in gelijke bedragen gedurende 5 jaar. Bijzondere waardeverminderingen van de betreffende geautomatiseerde systemen komen eveneens ten laste van deze post.

Het saldo van het vooruitontvangen bedrag ten behoeve van de uitbetaling in 2011 van in 2010 verleende subsidies Landelijk Schakelpunt (LSP) bedraagt € 0,547 miljoen.

Het kasberoep 2012 op de uitstaande leningen ten bedrage van € 0,652 is opgenomen als kortlopende schuld.

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

De vooruitbetaalde bedragen (€ 0,164 miljoen) hebben voornamelijk betrekking op jaaroverschrijdende servicecontracten.

De vordering op de opdrachtgevers (€ 2,035 miljoen) heeft grotendeels betrekking op de afrekening van de bijdrage van IGZ en Verwijsindex. Voorts zijn er navorderingen in verband met projecten en meerproductie bij p*q opdrachten.

Het bedrag aan terug te vorderen subsidies Landelijk Schakelpunt (LSP) bedraagt € 0,277 miljoen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst CIBG 2011
(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011+ stand depositorekeningen

3 182

11 741

8 559

2.

Totaal operationele kasstroom

1 241

– 4 261

– 5 502

 

Totaal investeringen (–/–)

– 225

– 209

16

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 225

– 209

16

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 900

– 1 068

– 168

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 900

– 1 068

– 168

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

3 298

6 203

2 905

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het rekening-courantsaldo bij de Rijkshoofdboekhouding bedraagt conform het saldobiljet van het Ministerie van Financiën € 6,203 miljoen.

De investeringen hebben betrekking op immateriële vaste activa (maatwerk software). Het aandeel materiële vaste activa bedraagt € 0,006 miljoen.

Er is in 2011 € 1,068 miljoen afgelost op de uitstaande leningen.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011 van de baten-lastendienst CIBG
 

2008

2009

2010

2011

Generiek

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

– Beschikking BIG-register

130,00

147,00

142,00

153,00

– Vakbekwaamheidsverklaring

1 927,00

4 668,00

3 556,00

 

– Vakbekwaamheidsverklaring (gewijzigd)

     

6 347,00

– Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

498,00

526,67

535,00

 

– Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (gewijzigd)

     

565,00

– Vergunning Farmatec

1 353,38

1 775,00

1 803,00

 

– Vergunning Farmatec (gewijzigd)

     

2 837,00

– Registratie wilsbeschikking Donorregister

6,73

8,00

7,25

 

– Registratie wilsbeschikking Donorregister (gewijzigd)

     

16,00

2. Omzet per productgroep (p*q)

       

– BIG en vakbekwaamheid

3 177 715

3 479 702

3 485 343

3 463 917

– Farmatec

715 884

886 960

1 010 152

845 242

– RTE

1 119 170

1 280 462

1 631 117

1 587 481

– Donorregister

3 675 482

4 034 101

4 234 858

3 333 651

– Tuchtcolleges

3 954 781

4 178 647

n.v.t.

n.v.t.

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

195,4

206,0

226,0

224,0

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

2,57%

2,23%

– 0,18%

– 1,62%

         

Specifiek

       

1. Aantallen

       

– Aantal beschikkingen BIG register

11 299

11 223

11 847

11 801

– Aantal Vakbekwaamheidsverklaringen

520

416

509

393

– Aantal oordelen Toetsingscommissie Euthanasie

2 221

2 505

2 662

2 897

– Aantal geregistreerde wilsbeschikkingen Donorregister

144 009

212 145

228 191

193 766

– Aantal verleende vergunningen Farmatec

467

506

587

611

2. Aantal klachten/bezwaar en beroep

       

– Aantal klachten/bezwaar en beroep m.b.t. Vakbekwaamheidverklaringen

12

17

12

42

– Aantal klachten/bezwaar en beroep m.b.t. wilsbeschikkingen Donorregister

1

0

0

0

3. Doorlooptijden

       

– Doorlooptijd oordeel RTE oordeel in dagen (wettelijke norm is 42 dagen)

32

37

62

119

– Doorlooptijd wilsbeschikking Donorregister (wettelijke norm is 42 dagen)

22

18

31

15

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

De kostprijs BIG-register is gestegen door een meer integrale kostprijsberekening. De beheerskosten zijn nu opgenomen in de kostprijs. Daarnaast is er sprake van toename van de kosten voor de informatievoorziening (helpdesk).

De (nieuwe gemiddelde) kostprijs Vakbekwaamheidsverklaring is hoger door een meer integrale kostprijsberekening. De beheerskosten zijn nu opgenomen in de kostprijs. Daarnaast is er een toename van de vaste kosten per product als gevolg van een lagere verwacht instroom.

De kostprijs bij Regionale Toetsingscommissie Euthanasie is gestegen door een meer integrale kostprijsberekening. De beheerskosten zijn nu opgenomen in de kostprijs.

Op grond van de nieuwe Geneesmiddelenwet is het aantal soorten vergunningen en daarmee ook het volume sterk teruggebracht. Als gevolg daarvan is de gemiddelde kostprijs vergunning Farmatec sterk gestegen. Dit is mede het gevolg van relatief hoge vaste (ICT) lasten.

De (nieuwe) kostprijs registratie wilsbeschikking Donorregister is hoger vanwege een gewijzigde productsamenstelling en een meer integrale kostprijsberekening. De beheerskosten zijn nu opgenomen in de kostprijs. Het aantal producten is teruggebracht van drie naar één. Bij ongewijzigde productsamenstelling was de kostprijs ongeveer 5% gedaald ten opzichte van 2010.

Aantal klachten/bezwaar en beroep met betrekking tot vakbekwaamheidverklaringen

Het aantal bezwaarschriften met betrekking tot Vakbekwaamheidverklaringen is gestegen door aanscherping en stringentere toepassing van beleid, met als resultaat meer negatieve beschikkingen waartegen bezwaar en beroep is aangetekend. Het overgrote deel is/wordt ongegrond verklaart.

Doorlooptijden

De doorlooptijd van de oordelen bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie stijgt, omdat de personele bezetting tot op heden niet evenredig is meegegroeid (taakstelling) met de structurele stijging van het aantal meldingen (2009 met 28%, 2010 met 19% en 2011 met 18%).

Invoering van een nieuwe werkwijze in 2012 en uitbreiding van de capaciteit zal de efficiency en daarmee de doorlooptijd ten goede komen.

De doorlooptijd van de registratie wilsbeschikking Donorregister is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren door procesverbetering en het inlopen van achterstanden.

Licence