Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst ACBG 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2010 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

178

178

0

178

Omzet overige departementen

612

617

5

617

Omzet derden

39 874

39 255

– 619

38 732

Rentebaten

150

123

– 27

54

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

40 814

40 173

– 641

39 581

Lasten

       

Apparaatskosten

37 879

37 273

– 606

36 552

– personele kosten

19 506

21 752

2 246

19 602

– materiële kosten

18 373

15 521

– 2 852

16 950

ZBO College

782

858

76

739

Afschrijvingskosten

2 055

1 353

– 702

1 489

– immaterieel

1 500

1 226

– 274

1 315

– materieel

555

127

– 428

174

Overige lasten

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

40 716

39 484

– 1 232

38 780

Saldo van baten en lasten

98

689

591

801

Toelichting op de staat van baten en lasten 2011

Resultaat

Het ACBG heeft over 2011 een positief resultaat behaald ad € 0,7 miljoen. Oorzaak hiervan is met name gelegen in het feit dat de verhuizing van het ACBG naar Utrecht niet in 2011, maar in 2012 heeft plaatsgevonden, waardoor een verschuiving van hiermee samenhangende kosten heeft plaatsgevonden van 2011 naar 2012.

Baten

De opbrengst moederdepartement bestaat uit de bijdrage van het moederdepartement voor werkzaamheden inzake nieuwe voedingsmiddelen.

De opbrengst overige departementen betreft werkzaamheden die grond van afspraken met het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zijn verricht.

De post opbrengst derden bestaat uit jaarvergoedingen en beoordeling geneesmiddelen. De jaarvergoedingen zijn vergoedingen voor het in stand houden van de inschrijving in het register van een humaan of veterinair farmaceutisch product, totaal € 16,7 miljoen. Voor het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen en het beoordelen van wijzigingen op bestaande geneesmiddelen brengt het ACBG op basis van de Geneesmiddelenwet en de regeling Diergeneesmiddelen daarvoor vastgestelde tarieven in rekening, ter grootte van € 22,5 miljoen.

De rentebaten hebben betrekking op de rente over deposito’s en rekening-courantsaldi Rijkshoofdboekhouding.

Lasten

De personele kosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de overkomst per 1 juni 2011 van de RIVM-beoordelingsmedewerkers naar het ACBG. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

De materiële kosten hebben vooral betrekking op huisvesting, automatisering, bureaukosten, inkoop beoordelingscapaciteit (RIVM € 3,2 miljoen) en bijdrage Stichting Lareb (€ 2,1 miljoen). De materiële kosten zijn met name lager door de overkomst van de RIVM-beoordelingstaken naar het ACBG per 1 juni 2011. Hierdoor zijn de kosten van bij het RIVM uitbestede werkzaamheden lager dan geraamd.

De kosten van het ZBO College bestaan uit een schadeloosstelling, vacatiegelden, vergaderkosten en reis- en verblijfkosten voor de voorzitter en leden van het college.

Balans baten-lastendienst ACBG per 31 december 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Balans

31-12-2011

Balans

31-12-2010

Activa

   

Immateriële vaste activa

1 680

1 785

Materiële vaste activa

1 777

207

– grond en gebouwen

1 500

0

– installaties en inventarissen

200

207

– overige materiële vaste activa

77

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

6 471

7 699

Nog te ontvangen

2 632

988

Liquide middelen

10 070

14 914

Totaal activa

22 630

25 593

Passiva

   

Eigen vermogen

2 511

2 767

– exploitatiereserve

1 822

1 966

– onverdeeld resultaat

689

801

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

1 013

2 710

Nog te betalen

19 106

20 116

Totaal passiva

22 630

25 593

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Materiële vaste activa

De toename van de materiële vaste activa komt voort uit de verhuizing naar Utrecht per 29 februari 2012 en de daarmee samenhangende investering voor het inbouwpakket ad € 1,5 miljoen.

Eigen vermogen

Het resultaat over 2011 van € 0,7 miljoen is ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Het maximaal toegestane eigen vermogen bedraagt € 1,9 miljoen (5% van de gemiddelde omzet over 2009 tot en met 2011). In 2012 zal de eigenaar aangeven op welke wijze het ACBG de overschrijding van het eigen vermogen van circa € 0,6 miljoen zal herstellen.

Het ACBG heeft geen voorzieningen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst De Lindenhorst 2011
(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011+ stand depositorekeningen

13 769

14 914

1 145

2.

Totaal operationele kasstroom

– 11

– 1 080

– 1 069

 

Totaal investeringen (–/–)

– 930

– 2 819

– 1 889

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 930

– 2 819

– 1 889

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 945

– 945

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 945

– 945

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

12 828

10 070

– 2 758

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie is afgenomen door investeringen ten behoeve van het pand aan de Graadt van Roggenweg te Utrecht.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betrof een betaling om het te hoge eigen vermogen ultimo 2010 te herstellen.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011 van de baten-lastendienst ACBG
 

2008

2009

2010

2011

Generiek

       

1. Tarieven/ uur

95

102

100

90

2. Omzet per productgroep (bedragen * € 1 000)

       

– Beoordelen van nationale aanvragen

 

2 706

3 403

1 967

– Beoordelen van Europese aanvragen: centraal

 

3 741

3 471

5 296

– Beoordelen van Europese aanvragen: MRP

 

717

1 489

342

– Beoordelen DCP’s

 

11 746

10 283

10 384

– Beoordelen van homeopathische aanvragen, kruiden en nieuwe voedingsmiddelen

 

165

104

86

– Bureau dierengeneesmiddelen

 

3 316

3 029

2 312

– Jaarvergoedingen en bijdragen

 

13 800

15 629

16 736

– Overig

 

0

1 324

2 132

Totaal omzet

 

36 191

38 732

39 255

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

173

185

187

233

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

3,59%

– 1,80%

2,02%

1,72%

         

Specifiek

       

1. Aantal gegronde klachten

4

42

33

20

2. Aantal zaken per fte

100

129

118

103

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Het ACBG heeft met ingang van 2009 doelmatigheidsindicatoren in het jaarverslag opgenomen. Over 2008 zijn deze gegevens niet in alle gevallen beschikbaar.

Tarieven per uur

Het gemiddelde uurtarief wordt bijgehouden om de kostenefficiency aan te tonen. Deze indicator is een gemiddelde over alle functies waarbij naar het primaire proces wordt gekeken (exclusief onderzoekskosten). De oorzaak van de daling van het uurtarief is de overkomst per 1 juni 2011 van de beoordelingstaken van het RIVM inclusief fte’s naar het ACBG. Hierdoor dalen de kosten voor de uitvoering van beoordelingswerkzaamheden.

Aantal gegronde klachten

Het aantal gegronde klachten wordt bijgehouden om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit van de productie. Nadat het in 2009 door de introductie van een nieuw registratiesysteem eenvoudiger was geworden klachten te registreren, nam het aantal gegronde klachten in 2009 toe, waarna een daling zichtbaar is. Het aantal afgehandelde klachten bedroeg in 2011 28, waarvan 20 gegrond, 1 deels ongegrond en 7 ongegrond.

Aantal zaken per fte

Het aantal zaken per fulltime-equivalent (fte) wordt bijgehouden om de efficiency van de productie inzichtelijk te maken. De daling van het aantal zaken per fte wordt veroorzaakt door de overkomst per 1 juni 2011 van de beoordelingsmedewerkers van het RIVM op het gebied van preklinische- en kwaliteitsbeoordeling van geneesmiddelendossiers naar het ACBG. Hierdoor neemt het aantal fte’s toe, terwijl het aantal zaken niet wordt beïnvloed. Daarnaast heeft de nationale implementatie van de Europese variatierichtlijn1geleid tot bundeling van zaken.

1

Een variatie is een wijziging in het dossier van een geregistreerd product.

Licence