Base description which applies to whole site

3. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven

3.1. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2011

Tabel 2 laat de ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven zien over de periode 2011.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2011 (bedragen x € 1 000 000)1
 

2011

1. BKZ stand Startnota 2010

59 666

2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen

– 36

3. IJklijnmutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN

163

4. BKZ stand suppletoire begroting VJN

59 793

5. IJklijnmutaties gemeld in de begroting 2012

– 15

6. BKZ stand begroting 2012

59 779

7. IJklijnmutaties gemeld in de suppletore begroting NJN

1

8. BKZ stand suppletoire begroting NJN

59 780

9. IJklijnmutaties gemeld in het jaarverslag

10. BKZ stand jaarverslag 2011

59 780

11. Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

61 815

12. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand jaarverslag 2011 (12=11–10)

2 035

Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het Budgettair Kader Zorg is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met afspraken binnen het kabinet. Het BKZ is voor de periode 2011–2015 bij de start van het kabinet-Rutte vastgesteld. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen heeft het kabinet in het financieel kader van het Regeerakkoord rekening gehouden met een groei van € 15 miljard in de periode 2011–2015. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. De ijklijnmutaties zijn de overboekingen tussen de budgetdisciplinesectoren (deelkaders) Rbg-eng, SZa en BKZ.

Het BKZ is als gevolg van de nominale ontwikkelingen en ijklijnmutatie met € 0,1 miljard opwaarts bijgesteld. Ondanks de geaccommodeerde groei en de beperkte opwaartse bijstelling van het BKZ zijn de zorguitgaven in 2011 sterk gestegen. Hierdoor is het BKZ in 2011 met € 2 miljard overschreden.

De overschrijding van het BKZ in 2011 is niet nieuw. Een groot deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota’s gemeld. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2011 vanaf de stand Startnota. Sinds de suppletoire begroting najaarsnota is het kader overschreden met € 0,8 miljard, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 2 miljard.

Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2011 (bedragen x € 1 000 000; – is saldoverbeterend)1
 

2011

Kadertoets BKZ Startnota 2010

0

Mutatie suppletoire begroting VJN 2011

1 145

Kadertoets BKZ suppletoire begroting VJN 2011

1 145

Mutatie begroting 2012

233

Kadertoets BKZ begroting 2012

1 378

Mutatie suppletoire begroting NJN 2011

– 138

Kadertoets BKZ suppletoire begroting NJN 2011

1 240

Mutatie jaarverslag 2011

795

Kadertoets BKZ jaarverslag 2011

2 035

1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van het jaarverslag nog aanpassingen in de cijfers worden gedaan. In overzicht 1 is de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven in de periode 2002 t/m 2011 weergegeven zoals gemeld in de diverse jaarverslagen en de actuele stand op basis van de meest recente afrekencijfers van het CVZ en de NZa. Een cijfermatig overzicht is gegeven in de bijlage.

Overzicht 1: Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2002 t/m 2011. (bedragen x € 1 000 000).

Overzicht 1: Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2002 t/m 2011. (bedragen x € 1 000 000).

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS-stand

Licence