Base description which applies to whole site

4. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten.

4.1. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

Tabel 4 geeft de horizontale ontwikkeling aan van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel en per sector. Hierbij is de ontwikkeling 2009–2010 en 2010–2011 onderverdeeld naar de oorzaak van de ontwikkeling: volume (V), nominaal (N) en technisch (T).

Tabel 4 Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven per sector (bedragen x € 1 mld)
 

2009

V

N

T

2010

V

N

T

2011

41. Volksgezondheid

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Preventieve zorg

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

42. Gezondheidszorg

33,8

1,4

0,2

0,0

35,4

0,4

0,8

0,0

36,6

Eerstelijnszorg

4,1

0,2

0,0

0,0

4,3

0,2

0,1

– 0,1

4,5

Ziekenhuizen, medisch specialisten en overig curatief

18,4

0,7

0,1

0,0

19,2

0,0

0,4

0,0

19,6

Ziekenvervoer

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

Genees- en hulpmiddelen

6,4

0,2

0,0

0,0

6,6

– 0,1

0,1

0,0

6,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3,7

0,2

0,1

0,0

4,0

0,1

0,1

0,0

4,2

Overige 1

0,6

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

0,0

0,1

0,9

43. Langdurige zorg

22,9

0,5

0,0

0,5

23,8

0,8

0,4

– 0,1

24,9

Zorg in natura

20,6

0,4

– 0,1

0,2

21,1

0,7

0,4

0,0

22,2

Persoonsgebonden budgetten

1,9

0,2

0,0

0,0

2,2

0,0

0,1

0,0

2,2

Bovenbudgettaire vergoedingen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

Overige 2

0,3

– 0,2

0,0

0,3

0,4

0,0

0,0

– 0,1

0,3

44. Maatschappelijke ondersteuning

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

Subsidie MEE-instellingen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

99. Nominaal en onvoorzien

0,0

0,1

0,0

– 0,1

0,0

0,1

0,0

– 0,1

0,0

Nominaal en onvoorzien

0,0

0,1

0,0

– 0,1

0,0

0,1

0,0

– 0,1

0,0

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

2,4

0,1

0,0

0,4

2,9

0,0

0,1

0,3

3,3

Wmo (Gemeentefonds)

1,5

0,1

0,0

– 0,1

1,5

– 0,1

0,0

0,0

1,5

Zorgopleidingen (begroting VWS)

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,2

1,1

Wtcg (begroting VWS)

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,1

0,0

0,1

0,7

Caribisch Nederland (begroting VWS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Loon- en prijsbijstellingen (begrotingsgefinancierd)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

59,3

2,1

0,2

0,8

62,4

1,2

1,3

0,1

65,0

BKZ-ontvangsten stand jaarversalg 2011

3,0

0,2

0,0

– 0,3

3,0

0,1

0,0

0,0

3,2

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

56,3

1,9

0,2

1,1

59,4

1,1

1,3

0,0

61,8

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Bij artikel 42 is onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening.

2

Bij artikel 43 is onder de post overige opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld.

Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

Volumeontwikkeling

Het artikel gezondheidszorg laat tussen 2009–2010 een volumegroei van € 1,4 miljard en tussen 2010–2011 een volumegroei van € 0,4 miljard zien. Deze volumegroei slaat vooral neer bij de ziekenhuizen en medisch specialisten en in mindere mate bij de eerstelijnszorg en de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. De volumegroei is de som van de jaarlijkse autonome volumeontwikkeling van de zorguitgaven (volgend uit de CPB MLT-raming), de tegenvallers uit de actualisering van de zorguitgaven 2011 (zie tabel 5A) en het effect van eerder genomen uitgavenbeperkende maatregelen veelal ter redressering van eerdere overschrijdingen. De onderliggende volumegroei, wordt deels beperkt door eerder genomen maatregelen en verhoogd door overschrijdingen ten opzichte van het beschikbare kader.

De langdurige zorg kende tussen 2009–2010 een volumegroei van € 0,5 miljard en tussen 2010–2011 een volumegroei van € 0,8 miljard. Deze groei slaat vooral neer bij de zorg in natura door AWBZ-instellingen. Ook dit betreft een saldo van de jaarlijkse autonome volumeontwikkeling van de zorguitgaven, de tegenvallers uit de actualisering (zie tabel 5A) en het effect van eerder genomen maatregelen.

Nominale ontwikkeling

De nominale ontwikkeling 2009–2010 van € 0,2 miljard en van 2010–2011 van € 1,3 miljard betreft de jaarlijkse aanpassing van de uitgaven aan loon- en prijsontwikkeling.

De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle sectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor de gehele kabinetsperiode gereserveerd. De tranches 2010 en 2011 zijn toebedeeld aan de diverse sectoren. De loon- en prijsbijstelling in 2010 is veel lager dan die in 2011. Dit komt omdat de indexen voor lonen en prijzen in 2010 veel lager waren dan in 2011.

Technische ontwikkeling

De technische mutaties zijn verschuivingen tussen het Budgettair Kader Zorg en andere uitgavenkaders (ijklijnmutaties). De belangrijkste ijklijnmutaties zijn in paragraaf 4.1 in tabel 5B weergegeven. Daarnaast vinden er technische overhevelingen tussen de sectoren plaats. Dergelijke verschuivingen hebben geen invloed op het totaal van de zorguitgaven. De belangrijkste technische mutaties betreffen de financieringsmutaties bij de langdurige zorg. Er is een zekere tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.

De introductie van de Wtcg-tegemoetkomingen in 2010 is budgettair mogelijk gemaakt door de buitengewone uitgavenregeling in de fiscaliteit te beëindigen. Om dit goed te verwerken is het BKZ technisch verhoogd met € 0,5 miljard vanaf 2010.

4.2. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting 2011 zien. Hier worden alleen toegelicht de mutaties die hebben plaatsgevonden na de stand Startnota. Voor een uitgebreide toelichting van de mutaties van de Starnota wordt verwezen naar de Startnota (Kamerstuk 32 500, nr. 29).

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2011 (bedragen x € 1 000 000)

 

2011

Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2011

62 615,1

   

1. Mutatie Startnota 2010

235,1

   

Bruto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

62 850,2

   

Mee- en tegenvallers

1 561,5

2. Actualisering zorguitgaven 2011 (zie tabel 5A)

1 561,5

   

Maatregelen en intensiveringen

352,7

3. Korting ziekenhuizen

316,2

4. Tariefskorting medisch specialisten

42,4

5. Geneesmiddelen

– 42,0

6. Hulpmiddelen

20,0

7. Zorg Caribisch Nederland

37,2

8. Overige

– 21,1

   

Technische en macro-economische mutaties

239,5

9. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)

116,8

10. IJklijnmutaties (zie tabel 5B)

149,7

11. Technische correctie geneesmiddelenkader

– 33,0

12. Overige

6,0

   

Totaal mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

2 153,7

   

Bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

65 003,9

   

BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 2011

3 183,9

   

13. Mutatie Startnota 2010

– 0,1

   

BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010

3 183,8

   

Mee-en tegenvallers

37,9

14. Actualisering zorguitgaven 2011

27,0

15. Terugontvangsten zorgopleidingen

10,9

   

Technische en macro-economische mutaties

– 33,0

16. Technische correctie geneesmiddelenkader

– 33,0

   

Totaal mutatie bruto-BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2011 t.o.v. stand Startnota

4,9

   

BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2011

3 188,7

   

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2011

59 431,2

Netto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

59 666,4

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

61 815,2

Mutatie netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2011

2 384,0

Mutatie netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011 t.o.v. netto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

2 148,8

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Toelichting:

Uitgaven

1. Mutaties Startnota

De mutaties uit het Regeerakkoord en de nota van wijziging zijn reeds toegelicht in de Startnota die bij de start van het Kabinet Rutte is vastgesteld (Kamerstuk 32 500, nr. 29).

Mee- en Tegenvallers

2. Actualisering zorguitgaven

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een tegenvaller van € 1 562 miljoen. Deze tegenvaller is in onderstaande tabel (tabel 5A) per sector uitgesplitst.

Tabel 5A Actualisering zorguitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2011

Volksgezondheid

– 4,6

Preventieve zorg (uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma)

– 4,6

Gezondheidszorg

1 075,3

Eerstelijnszorg

218,6

Huisartsenzorg

122,0

Tandheelkundige specialistische zorg

– 21,5

Tandheelkundige zorg (AWBZ)

1,0

Tandheelkundige zorg (Zvw)

32,4

Ergotherapie

8,1

Fysiotherapie

55,7

Logopedie

9,9

Verloskundige zorg

– 2,1

Dieetadvisering

13,1

   

Ziekenhuizen, medisch specialisten en overig curatief

715,2

Academische ziekenhuizen

293,9

Medisch specialisten

142,8

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)

238,3

Overig curatieve zorg

40,2

   

Ziekenvervoer

40,6

Ambulancevervoer

40,6

   

Genees- en hulpmiddelen

– 352,3

Geneesmiddelen

– 322,2

Hulpmiddelen

– 30,1

   

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

368,5

   

Overig

84,7

Grensoverschrijdende zorg (buitenland in mpb)

16,3

Grensoverschrijdende zorg (buitenland niet in mpb)

9,9

Multidisciplinaire zorgverlening

58,5

Langdurige zorg

445,3

Zorg in natura door AWBZ-instellingen

643,6

Persoonsgebonden budgetten AWBZ

– 206,1

Bovenbudgettaire vergoedingen

29,2

Overige langdurige zorg

– 21,4

Maatschappelijke ondersteuning

– 3,1

Subsidie MEE-instellingen

– 3,1

Nominaal en onvoorzien

– 22,8

Aanvullende post

– 22,8

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

25,8

Zorgopleidingen (begroting VWS)

– 31,7

Wtcg (begroting VWS)

57,5

Totaal

1 561,5

Bron: VWS, NZa produktieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Maatregelen en intensiveringen

3. Korting ziekenhuizen

In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering in 2010 neerwaarts bijgesteld naar € 316 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd. Dit betreft een opwaartse bijstelling van € 235 miljoen. Daarnaast is conform het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord de budgetkorting in 2011 verder verlaagd met € 81 miljoen. Zie ook de toelichting in paragraaf 2 punt 8.

4. Tariefskorting medisch specialisten

Het betreft de verlaging van de tariefskorting medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding bij medisch specialisten zoals gemeld in de suppletoire begroting najaarsnota 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd. Zie ook de toelichting in paragraaf 2 punt 7.

5. Geneesmiddelen

Als gevolg van het besluit van de NZa om de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen, vallen de uitgaven voor geneesmiddelen € 74 miljoen lager uit. Daarvan is € 32 miljoen bij de Startnota verwerkt.

6. Hulpmiddelen

Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie-Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien is in 2011 gedekt door meerontvangsten bij de zorgopleidingen.

7. Zorg Caribisch Nederland

Door de toename in het zorgvolume zijn er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.

8. Overige

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Technische- en macro-economische mutaties

9. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau (CPB).

10. IJklijnmutaties

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de andere uitgavenkaders. De meest omvangrijke mutaties zijn in de onderstaande tabel (tabel 5B) verwerkt.

Tabel 5B IJklijnmutaties zorguitgaven (bedragen € 1 000 000 miljoen)
 

2011

Totaal

149,7

waarvan huisartsenopleiding

133,7

waarvan tegemoetkoming programmagelden Wtcg

75,7

waarvan overgangsrecht ambulancevervoer functioneel leeftijdsontslag

– 32,0

waarvan overig

– 27,7

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

Huisartsenopleiding

Deze post betreft de overheveling van middelen voor de huisartsenopleiding van de Rijksbegroting in enge zin naar het BKZ. Daarmee wordt voor huisartsen dezelfde lijn gevolgd als voor de medische vervolgopleidingen die onder het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ vallen.

Tegemoetkoming programmagelden Wtcg

Deze post betreft de invulling van een overboeking over de ijklijnen vanuit de begroting van VWS ter bekostiging van de programmagelden van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze mutatie betreft enerzijds overloop uit 2010 en anderzijds hogere uitgaven dan voorzien.

Overgangsrecht kosten ouderenregeling ambulancepersoneel

De afgelopen jaren werden de ouderenregelingen voor de publieke, semi-publieke (B3) en private ambulancediensten op verschillende manieren via het BKZ en de VWS-begroting bekostigd. De bekostigingswijze wordt nu geüniformeerd met als uitgangspunt bekostiging via de begroting. Hiervoor dienen middelen uit het BKZ te worden overgeheveld naar de VWS-begroting.

11. Technische correctie geneesmiddelenkader

Dit betreft een technische correctie van het geneesmiddelenkader in verband met anticonceptie. In de begroting 2011 is de maatregel opgenomen om anticonceptiva voor vrouwen ouder dan 21 jaar niet langer uit het basispakket te vergoeden. Dat resulteert in lagere uitgaven aan geneesmiddelen (– € 65 miljoen), maar ook lagere eigen bijdragen (– € 33 miljoen). In de begroting 2011 is de netto-opbrengst ten laste van het geneesmiddelenkader geboekt. Met deze mutatie wordt dat gecorrigeerd (zie ontvangsten nr. 16).

12. Overige

Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.

Ontvangsten

13. Mutaties Startnota

De mutaties uit het Regeerakkoord en de nota van wijziging zijn reeds toegelicht in de Startnota die bij de start van het kabinet-Rutte is vastgesteld (Kamerstuk 32 500, nr. 29).

Mee- en Tegenvallers

14. Actualisering zorguitgaven

Uit de actualisering van de zorguitgaven blijkt dat zich in 2011 een meevaller voordoet bij de eigen betalingen in de AWBZ van € 27 miljoen.

15. Terugontvangsten zorgopleidingen

In 2011 zijn hogere terugontvangsten van de zorgopleidingen gerealiseerd dan was verwacht. Dit als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

Technische- en macro-economische mutaties

16. Technische correctie geneesmiddelenkader

Zie toelichting uitgaven punt 11.

4.3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2011

Onderstaande tabel betreft een overzicht per artikel en per sector van de financiële mutaties in 2011. De beschikbare middelen zijn in de ontwerpbegroting 2011 meestal lager en in sommige gevallen hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de artikelen «onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de ontwerpbegroting 2011 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de nominale bijstellingen 2011 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen tussen de artikelen plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2011 geactualiseerd bij de suppletoire begroting voorjaarnota en de suppletoire begroting najaarsnota 2011 en voor het jaarverslag 2011.

De opbouw van deze ontwikkeling wordt verder in de verdiepingsbijlage in paragraaf 6 per artikel weergegeven.

Tabel 6 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar sectoren 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

Ontwerpbegroting

Mutaties Startnota

Stand Startnota

Mutaties

Stand jaarverslag

 

2011

2010

2010

2011

2011

41 Volksgezondheid

107,2

0,0

107,2

– 1,5

105,7

Preventieve zorg (uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma)

107,6

 

107,6

– 1,9

105,7

Volksgezondheid onverdeeld

– 0,4

 

– 0,4

0,4

0,0

42 Gezondheidszorg

34 606,2

– 59,8

34 546,4

2 015,4

36 561,8

Eerstelijnszorg

4 230,8

0,0

4 230,8

278,8

4 509,6

Huisartsen en geïntegreerde eerstelijnszorg

2 218,8

 

2 218,8

168,6

2 387,4

Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg

807,1

 

807,1

28,6

835,7

Paramedische zorg

653,8

 

653,8

96,9

750,7

Verloskunde en kraamzorg

469,8

 

469,8

9,6

479,4

Dieetadvisering

42,4

 

42,4

14,0

56,4

Extramurale zorg onverdeeld

38,9

 

38,9

– 38,9

0,0

           

Ziekenhuizen en medisch specialisten en overig curatief

18 274,2

0,2

18 274,4

1 360,8

19 635,2

Algemene en categorale ziekenhuizen

11 907,4

 

11 907,4

488,8

12 396,2

Academische ziekenhuizen

2 961,4

 

2 961,4

169,4

3 130,8

Academische component

635,3

 

635,3

45,9

681,2

Medisch specialisten

1 848,9

 

1 848,9

246,5

2 095,4

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's)

421,2

 

421,2

252,0

673,2

Overig curatieve zorg

576,5

 

576,5

81,9

658,4

Ziekenhuizen en medisch specialisten onverdeeld

– 102,3

0,2

– 102,1

102,1

0,0

Overig curatieve zorg onverdeeld

25,8

 

25,8

– 25,8

0,0

           

Ziekenvervoer

559,8

0,0

559,8

46,9

606,7

Ambulancevervoer

437,6

 

437,6

42,5

480,1

Overig ziekenvervoer

116,2

 

116,2

10,4

126,6

Ziekenvervoer onverdeeld

6,0

 

6,0

– 6,0

0,0

           

Genees- en hulpmiddelen

7 104,2

– 135,0

6 969,2

– 280,6

6 688,6

Farmaceutische hulp

5 670,8

– 135,0

5 535,8

– 298,2

5 237,6

Hulpmiddelen

1 433,4

 

1 433,4

17,6

1 451,0

           

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3 661,2

75,0

3 736,2

489,4

4 225,6

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg door instellingen

3 354,2

 

3 354,2

447,2

3 801,4

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg door vrijgevestigden

189,3

 

189,3

234,9

424,2

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg onverdeeld

117,7

75,0

192,7

– 192,7

0,0

           

Overig

776,0

0,0

776,0

120,1

896,1

Grensoverschrijdende zorg

514,1

 

514,1

39,8

553,9

Beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw

5,6

 

5,6

0,2

5,8

Multidisciplinaire zorgverlening

256,3

 

256,3

80,1

336,4

43 Langdurige zorg

23 678,8

59,9

23 738,7

1 138,2

24 876,9

Zorg in natura

21 020,2

0,0

21 020,2

1 167,6

22 187,8

Geestelijke gezondheidszorg AWBZ

1 704,6

 

1 704,6

– 1 704,6

0,0

Gehandicaptenzorg

6 439,7

 

6 439,7

– 6 439,7

0,0

Verpleging en verzorging

12 875,9

 

12 875,9

– 12 875,9

0,0

ZZP's geestelijke gezondheidszorg 1

     

1 371,1

1 371,1

ZZP's gehandicaptenzorg1

     

4 613,0

4 613,0

ZZP's verpleging en verzorging1

     

7 685,0

7 685,0

Extramurale zorgprestaties1

     

3 839,1

3 839,1

Dagbesteding en vervoer1

     

1 154,3

1 154,3

Kapitaallasten1

     

2 594,3

2 594,3

Overige zorg in natura1

     

931,0

931,0

           

Persoonsgebonden budgetten

2 214,5

 

2 214,5

29,2

2 243,7

Bovenbudgettaire vergoedingen

141,9

 

141,9

31,7

173,6

Subsidies langdurige zorg

77,1

 

77,1

0,0

77,1

Beheerskosten / diversen AWBZ

245,1

 

245,1

– 13,7

231,4

Langdurige zorg onverdeeld

– 20,0

59,9

39,9

– 76,6

– 36,7

44 Maatschappelijke ondersteuning

180,8

0,0

180,8

2,3

183,1

Subsidie MEE-instellingen

180,8

 

180,8

2,3

183,1

99 Nominaal en onvoorzien

1 201,0

101,0

1 302,0

– 1 302,0

0,0

Nominaal en onvoorzien

1 201,0

101,0

1 302,0

– 1 302,0

0,0

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

2 841,1

134,0

2 975,1

301,3

3 276,4

Wmo (gemeentefonds)

1 383,1

 

1 383,1

72,9

1 456,0

Zorgopleidingen (begroting VWS)

848,1

0,1

848,2

225,2

1 073,4

Wtcg (begroting VWS)

545,6

 

545,6

144,7

690,3

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

22,1

0,0

22,1

34,6

56,7

Loon- en prijsbijstelling (Begrotingsgefinancierd)

42,2

133,9

176,1

– 176,1

0,0

Totaal bruto-BKZ-uitgaven

62 615,1

235,1

62 850,2

2 153,7

65 003,9

Eigen betalingen AWBZ

1 596,3

– 0,1

1 596,2

27,0

1 623,2

Eigen risico Zvw

1 547,6

 

1 547,6

– 33,0

1 514,6

Overige ontvangsten

40,0

0,0

40,0

10,9

50,9

Totaal BKZ-ontvangsten

3 183,9

– 0,1

3 183,8

4,9

3 188,7

Totaal netto-BKZ-uitgaven

59 431,2

235,2

59 666,4

2 148,8

61 815,2

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Nieuwe sectorindeling care

De sectorindeling binnen de langdurige zorg (artikel 43) is aangepast aan de overgang van een aanbodgestuurd systeem op basis van zorgzwaartepakketen (ZZP’s).

Nieuwe sector indeling care

In 2009 is de bekostiging van de intramurale AWBZ-zorg ingrijpend veranderd. Vanaf dat moment is de zorgzwaartebekostiging door middel van ZZP’s ingevoerd. Met ingang van 2010 worden zorgaanbieders ook daadwerkelijk bekostigd op basis van ZZP’s.

Daarmee is vanuit een aanbodgericht systeem van bedden/plaatsen overgegaan naar een vraaggestuurd systeem van ZZP’s. Door deze overgang is de zorgvraag van de cliënt centraal komen te staan.

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat aanbieders in de langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz), de gehandicaptenzorg (ghz) en verpleging en verzorging (v&v), ook zorg kunnen leveren over de «sectoren» heen.

Het wordt daardoor interessanter om te weten hoeveel intramurale zorg er nu geleverd is aan ggz, ghz en v&v, in plaats van hoeveel een van oudsher als ggz, ghz of v&v geclassificeerde instelling aan totale zorg geleverd heeft.

Mede vanwege deze ontwikkelingen heeft VWS haar registratie van 2010 aangepast in de volgende niveaus20:

  • ZZP’s geestelijke gezondheidszorg

  • ZZP’s gehandicaptenzorg

  • ZZP’s verpleging en verzorging

  • Extramurale zorgprestaties

  • Dagbesteding en vervoer

  • Kapitaallasten21

  • Overige zorg in natura

De oude indeling is hiermee komen te vervallen.

4.4. Realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel in de jaren 2008 t/m 2011

Tabel 7 laat een overzicht zien van de realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel over 2008 t/m 2011. In overzicht 2 zijn de uitgaven en ontvangsten visueel gepresenteerd. Hiermee wordt een aansluiting gemaakt met de BKZ-uitgaven op de begrotingartikelen.

Tabel 7 Realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel (2008–2011) (bedragen x € 1 000 000)
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

41 Volksgezondheid

107,5

109,3

97,9

105,7

42 Gezondheidszorg

31 523,3

33 809,2

35 595,51

36 561,8

43 Langdurige zorg

21 469,3

22 892,4

23 969,01

24 876,9

44 Maatschappelijke ondersteunuing (subsidie MEE)

168,6

176,6

180,1

183,1

99 Nominaal en onvoorzien

0,0

0,0

0,0

0,0

Wmo (gemeentefonds)

1 474,6

1 533,2

1 541,0

1 456,0

Zorgopleidingen (begroting VWS)

783,0

824,0

839,3

1 073,4

Wtcg (begroting VWS)

0,0

0,0

487,5

690,3

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

0,0

0,0

0,0

56,7

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

0,0

0,0

0,0

0,0

Bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

55 526,3

59 344,7

62 710,3

65 003,9

Eigen betalingen AWBZ

1 618,1

1 594,3

1 478,2

1 623,2

Eigen risico Zvw

1 310,7

1 364,0

1 480,7

1 514,6

Overige ontvangsten

39,0

63,3

73,4

50,9

BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2011

2 967,8

3 021,6

3 032,3

3 188,7

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2011

52 558,5

56 323,1

59 678,0

61 815,2

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Bij de artikelen 42 en 43 is voor het jaar 2010 de «niet kader relevante» mutaties uit het aanvullend coalitieakkoord (Balkenende IV, ter stimulering van de bouw (€ 320 miljoen) meegenomen.

Overzicht 2: Realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten over 2008 t/m 2011 (bedragen x € 1 000 000)

Overzicht 2: Realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten over 2008 t/m 2011 (bedragen x € 1 000 000)
20

Hier is aangesloten bij de NZa-beleidsregels

21

Vanaf 2012 worden de kapitaallasten opgenomen in de integrale tarieven

Licence