Base description which applies to whole site

6. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2012

Bedragen x € 1.000

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

15.433

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

12.561

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

5.883

2a.

Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren

7.498

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

0

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

1.257

8.

Extra-comptabele vorderingen

3.150

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

3.150

10.

Voorschotten

2.444

10a

Tegenrekening voorschotten

2.444

11.

Garantieverplichtingen

110.634

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

110.634

 

Totaal

137.544

 

Totaal

137.544

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1.000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2012

15.433

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, over het jaar 2012.

 
   

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2012

12.561

De op deze post verantwoorde ontvangsten komen overeen met de ontvangsten opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten, over het jaar 2012.

 
   

Balanspost 4. Rekening-courant RHB

5.883

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het ministerie van Financiën per 31/12/2012.

 
   

Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband

0

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn met derden in 2013 te verrekenen posten opgenomen.

 
   

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

1.257

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn met derden in 2013 te verrekenen posten opgenomen.

1.255

   

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

3.150

Onder de extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen op derden opgenomen.

 

Balanspost 10. Voorschotten

2.444

In de verklarende tabel wordt per operationele doelstelling toegelicht hoe de open-staande voorschotten zijn samengesteld. Een groot deel van de openstaande voorschotten is in 2012 afgewikkeld.

 
   

Toelichting

 

Operationele doelstelling

 

0111 Bewaking van dierziekten

1.692

0112 Bestrijding van dierziekten

752

0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0114 Overig

0

   

Totaal Voorschotten

2.444

   

Afwikkeling voorschotten

 

Openstaande voorschotten op 1-1-2012

3.590

Opgeboekte voorschotten 2011 (geboekt in 2012)

271

Opgeboekte voorschotten 2012

2.348

Afgewikkelde voorschotten (voorgaande jaren)

– 3.561

Afgewikkelde voorschotten (ontstaan in 2012)

– 204

Openstaande voorschotten op 31-12-2012

2.444

   

Ouderdom voorschotten

 

Opgeboekt in 2001

300

Opgeboekt in 2011

0

Opgeboekt in 2012

2.144

   

Openstaande voorschotten op 31-12-2012

2.444

   

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

 

Op deze post zijn de garantiestellingen van het bedrijfsleven opgenomen.

 
   

Garantiestelling per 1-1-2012

113.986

Ophoging 2012

2.204

Ontvangen bijdragen in kader convenant van Productschappen

– 5.556

Garantiestelling per 31-12-2012

110.634

Licence