Base description which applies to whole site

1. ACTIVITEITEN

In 2012 zijn, zoals voorgenomen, de volgende taken uitgevoerd:

  • namens de Koningin onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders;

  • informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar gesprekken met de minister-president en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;

  • begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander verblijf buitenlands;

  • voeren van correspondentie namens de Koningin;

  • het tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;

  • behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte verzoekschriften;

  • archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

Licence