Base description which applies to whole site

7.2 Balans

(bedragen in € 1.000)
 

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

   

• Grond en gebouwen

0

0

• Installaties en inventarissen

0

0

• Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

5.036

6.014

Nog te ontvangen

1.453

2.456

Liquide middelen

23.071

20.190

Totaal activa

29.560

28.660

Passiva

   

Eigen vermogen

   

• Exploitatiereserve

4.188

4.447

• Onverdeeld resultaat

1.512

1.741

Voorzieningen

435

1.889

Leningen bij het ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

3.770

857

Nog te betalen

19.655

19.726

Totaal passiva

29.560

28.660

Toelichting:

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening getroffen voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergeven.

(bedragen in € 1.000)
 

2012

2011

Stand per 1 januari

1.889

3.937

-/- Onttrekkingen

597

876

-/- Vrijval

946

2.241

+/+ Dotaties

89

1.069

Stand per 31 december

435

1.889

Door een gunstiger personeelsverloop is er een geringer beroep op de voorziening wachtgeld gedaan.

Licence