Base description which applies to whole site

C.2. SALDIBALANS

Koninkrijksrelaties (IV) PER 31 DECEMBER 2012 (bedragen x € 1.000)

1)

Uitgaven 2012

431.657

 

2)

Ontvangsten 2012

110.302

         

3)

Liquide middelen

26.029

 

3a)

Liquide middelen

 

         

4)

Rekening-courant RHB

   

4a)

Rekening-courant RHB

347.692

         

5)

Uitgaven buiten

5.146

 

6a)

Ontvangsten buiten

4.536

 

begrotingsverband

     

begrotingsverband

 
 

(intra-comptabele

     

(intra-comptabele

 
 

vorderingen)

     

schulden)

 
             
       

6b)

Begrotingsreserve schuld-

302

         

sanering

 
             

7)

Openstaande rechten

   

7a)

Tegenrekening

 
         

openstaande rechten

 
             

8)

Extra-comptabele

834.251

 

8a)

Tegenrekening

834.251

 

vorderingen

     

extra-comptabele

 
         

vorderingen

 
             

9a)

Tegenrekening extra-

   

9)

Extra-comptabele

 
 

comptabele schulden

     

schulden

 
             

10)

Voorschotten

382.325

 

10a)

Tegenrekening

382.325

         

voorschotten

 
             

11a)

Tegenrekening garantie-

73.181

 

11)

Garantieverplichtingen

73.181

 

verplichtingen

         
             

12a)

Tegenrekening open-

1.371.953

 

12)

Openstaande verplichtingen

1.371.953

 

staande verplichtingen

         
             

13)

Deelnemingen

1.998

 

13a)

Tegenrekening

1.998

         

deelnemingen

 
             
 

TOTAAL

3.126.540

   

TOTAAL

3.126.540

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2012 van Koninkrijksrelaties (IV)

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij deze posten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2012 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

Maduro & Curiel's Bank CFT Inzake Bonaire

0

Maduro & Curiel's Bank CFT Inzake Saba

0

Maduro & Curiel's Bank CFT Inzake St. Eustatius

0

Maduro & Curiel's Bank CFT Inzake Kredietfaciliteit BES

301.805

Maduro & Curiel's Bank CFT Inzake Bijzondere Leenfaciliteit

413.216

BNA lopende inschrijving

24.866.560

Vertegenw. van Nederland in de Nederlandse Antillen

214.860

College Financieel Toezicht Antillen

232.843

Totaal

26.029.284

De saldi op de bankrekeningen in beheer bij het CFT ten behoeve van de BES zijn in 2012 overgeboekt naar de bankrekeningen van de openbare lichamen. Hierdoor is het saldo van deze liquide middelen omgezet in een vordering op de openbare lichamen. In 2013 zullen deze vorderingen worden afgewikkeld.

Ad 4. Rekening-courant RHB

Deze post geeft de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag per 31 december 2012 is in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

a.

Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:

 
 

Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen

188.736

 

College Financieel Toezicht

22.877

b.

Te vorderen van ministeries en derden

46.190

c.

Intra-comptabele voorschotten

173.971

d.

Intra-comptabele debiteuren

4.714.633

Totaal

5.146.407

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

De vorderingen van de Vertegenwoordigingen van Nederland op Aruba, Curaçao en St. Maarten bestaan uit diverse vorderingen op ministeries en derden.

Ad b. Te vorderen van ministeries en derden

De vorderingen hebben voor € 42.226 betrekking op de SONA in verband met doorberekening van uitgezonden belastingambtenaren.

Ad c. Intra-comptabele voorschotten

Het bedrag heeft betrekking op de toelagen en verhuiskosten van uitgezonden personeel. De bedragen worden in 2013 verrekend.

Ad d. Intra-comptabele debiteuren

De saldi op de bankrekeningen in beheer bij het CFT ten behoeve van de BES zijn in 2012 overgeboekt naar de bankrekeningen van de openbare lichamen. Hierdoor is het saldo van deze liquide middelen omgezet in een vordering op de openbare lichamen (circa € 4,1 mln). In 2013 zullen deze vorderingen worden afgewikkeld.

Ad 6a. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

a.

Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:

 
 

Vertegenwoordiging van Nederland in Nederlandse Antillen

10.184

b.

Overig intra-comptabele schulden

415.433

c.

Te betalen aan ministeries

4.110.182

Totaal

4.535.799

Ad b. Overige intra-comptabele schulden

Dit betreft schulden in verband met personeel van 2012 die in 2013 verrekend zullen worden.

Ad c Te betalen aan ministeries

Dit bedrag betreft een schuld aan andere begrotingshoofdstukken die ook in administratief beheer zijn bij het ministerie van BZK.

Ad 6b. Begrotingsreserve schuldsanering

Bedragen x € 1
 

Begrotingsreserve schuldsanering

301.805

Totaal

301.805

Begrotingsreserve schuldsanering

Het gereserveerde bedrag was bestemd voor de sanering van de betalingsachterstanden van het Land Nederlandse Antillen, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De schuldsanering vond plaats volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de slotverklaring van 2 november 2006. De belangrijkste voorwaarde om tot schuldsanering over te gaan was het aanwezig zijn van financieel toezicht door middel van een College financieel toezicht (Cft) en voor het Land, Curaçao en Sint Maarten het verkrijgen van een positief advies van het Cft bij hun begroting. De BES-eilanden hebben in november 2007 voldaan aan de voorwaarden voor schuldsanering en konden vanaf dat moment hun achterstanden vergezeld van een accountantsverklaring indienen bij Nederland. In 2010 zijn de eerste betalingsachterstanden voor Bonaire en Saba gesaneerd. Ook is eind 2010 voor het Land de eerste achterstand gesaneerd. De beoordeling en sanering van betalingsachterstanden is in 2012 afgerond en het grootste restdeel (ad € 58,6 mln) is reeds naar Nederland teruggevloeid. Het nu nog resterende deel vloeit in 2013 terug naar Nederland.

Per 31-12-2012 is de opbouw van de begrotingsreserve als volgt:

Bedragen x € 1

Jaar

BES

L/C/M

Ontvangen rente BNA

Totaal

betalingsachterstanden

Aandeel schuld

achterstand t/m 2005

t/m 2005

2006/2007

Vorming

           

2007

33.000.000

 

42.500.000

   

75.500.000

2008

     

203.000.000

1.427.676

204.427.676

2009

 

20.000.000

   

2.642

20.002.642

Totaal beschikbaar

33.000.000

20.000.000

42.500.000

203.000.000

1.430.318

299.930.318

Vrijval 2009

   

42.500.000

 

1.430.317

43.930.317

Besteding 2009

7.279.321

220.984

 

34.280.443

 

41.780.748

Kredietfaciliteit

     

20.000.000

 

20.000.000

Besteding 2010

19.136.664

10.531.710

 

78.014.013

– 43.441

107.638.946

Besteding 2011

1.208.404

5.729.025

 

10.222.323

27.895

17.187.647

Stand per 1/1/2012

5.375.611

3.518.281

0

60.483.221

15.547

69.392.660

Mutaties vrijval 2012

         

– 66.196.636

Besteding 2012

         

– 2.894.219

             

Saldo per 31/12/2012

         

301.805

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2012 kan als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1
 

Totaal

Korte

Lange

Waarvan

Waarvan

 

bedrag

termijn

termijn

< 1 jaar

> 1 jaar

1. Algemeen

15.088.157

14.988.597

99.560

14.988.597

99.560

2. Leningen

819.163.152

0

819.163.152

0

819.163.152

Totaal

834.251.309

14.988.597

819.262.712

14.988.597

819.262.712

1. Algemeen

De vorderingen hebben onder andere betrekking op de doorberekening van de kosten van de uitvoering van de Kustwacht aan de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten (€ 5,6 mln) en op vervallen aflossingen plus rente van verschillende vorderingen op Aruba (€ 3,3 mln).

Daarnaast is er een vordering ingesteld op de voormalige eigenaar van het Plant Hotel (€ 5,6 mln) in verband met een claim op achterstallige belasting. De verwachting is dat de bovenstaande posten in het eerste halfjaar van 2013 worden ontvangen.

2. Leningen

Bedragen x € 1

Ontstaansjaar leningen:

 

Leningen 1991–2000

29.971.346

Leningen 2010

778.580.861

Leningen 2011

10.610.945

Totaal leningen

819.163.152

De door Koninkrijksrelaties verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden, conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, afzonderlijk weergegeven.

Bedragen x € 1
 

Gehanteerde koersen

Valuta

Euro

a. Begrotingssteun Aruba

begrotingskoers in €

 

10.890.725

b. Maatregel Tussenbalans

begrotingskoers in €

 

11.926.823

c. Water- en Energiebedrijf (akte 263-JZ/1995)

AFL

18.343.072

7.153.797

d. Leningen lopende inschrijving Curaçao

begrotingskoers in €

 

657.550.638

e. Leningen lopende inschrijving St. Maarten

begrotingskoers in €

 

131.641.169

TOTAAL

   

819.163.152

(AFL is € 0,39)

Ad a. Begrotingssteun Aruba

In 1985 tot 1988 is aan Aruba een begrotingssteun verleend in de vorm van een lening van € 45,4 mln met een jaarlijkse rente van 2,5%. Vanaf eind 1994 vindt aflossing plaats in 25 jaarlijkse termijnen van € 1,8 mln. Eind 2018 zal de laatste aflossing plaatsvinden.

Ad b. Maatregel Tussenbalans

In het kader van de maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

De specificatie van de leningen is als volgt:

Bedragen x € 1
   

Bedrag hoofdsom per 31-12-2012

1991

Aruba

3.155.561

1992

Aruba

3.850.249

1993

Aruba

2.410.712

1994

Aruba

1.000.637

1995

Aruba

169.559

2000

Nederlandse Antillen (OBNA)

1.244.000

2001

Nederlandse Antillen (OBNA)

96.105

Totaal

 

11.926.823

Alle leningsovereenkomsten met uitzondering van de Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen zijn ondertekend.

Ad c. Water- en Energiebedrijf Aruba

Begrotingslening ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. Deze leningsovereenkomst is opgesteld in Arubaanse valuta ad AFL 28 mln. (€ 10,9 mln.). Inmiddels is er op deze lening een bedrag van € 3,8 mln. afgelost. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026 waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Ad d. Leningen lopende inschrijving Curaçao

Op 15 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Curaçao. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar. De Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Ad e. Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

Op 21 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Sint Maarten. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar. Op 12 oktober 2012 heeft de Nederlandse Staat een volgende lening verstrekt. De maximale looptijd van deze lening is 5 jaar. De Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Ad 10. Openstaande voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten en van de in 2012 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Bedragen x € 1

Jaar

Saldo 1 januari 2012

Bevoorschot 2012

Afgerekend 2012

Saldo 31 december 2012

t/m 2008

95.438.757

 

8.254.985

87.183.772

2009

70.258.665

 

12.171.288

58.087.377

2010

74.150.207

 

36.374.716

37.775.491

2011

102.558.767

 

59.266.649

43.292.118

2012

0

206.600.747

50.614.613

155.986.134

Totaal

342.406.396

206.600.747

166.682.251

382.324.892

De openstaande voorschotten zijn onder te verdelen in de navolgende begrotingsartikelen:

Artikel 01 Waarborgfunctie

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de voorschotten aan het ministerie van Defensie voor de inzet van de Kustwacht in het Caribisch gebied (€ 35,0 mln.). Ook zijn er voorschotten verstrekt aan het Korps Landelijke Politiediensten ten behoeve van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam (€ 9,3 mln.) en de inzet van de KMar (€ 6,0 mln.). De voorschotten worden in 2013 en volgende jaren afgewikkeld na ontvangst van de goedgekeurde jaarrekeningen.

Artikel 02 Bevorderen autonomie Koninkrijkpartners

Een groot deel van de openstaande voorschotten op dit artikel betreft de voorschotten aan de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (circa € 202,0 mln.) en aan de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (€ 10,7 mln.) ten behoeve van de uitvoering van projecten. Voor de afwikkeling van deze voorschotten moet voldaan zijn aan de voorwaarden die bij de financiering van deze projecten zijn gesteld. Ook zijn er in het kader van de «Arubadeal» voorschotten verstrekt aan de Centrale Bank van Aruba (€ 73,0 mln.). Het streven is deze voorschotten in 2014 af te handelen.

Derden

De voorschotten op derden bestaan voornamelijk uit de betalingen aan Loyalis over de jaren 2008 t/m 2012 (€ 0,4 mln.). De voorschotten uit 2008 zullen in 2013 worden afgerekend nadat er een goedkeurend accountantsrapport is ontvangen.

Ad 11. Garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Het bedrag aan garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

Garanties per 1 januari 2012

   

54.003.607

 

Verleende garanties in 2012

   

21.000.000

 
     

75.003.607

 

Vervallen garanties in 2012

1.822.866

     

Uitbetaalde garanties in 2012

0

     
     

1.822.866

-/-

Openstaande garanties per 31 december 2012

   

73.180.741

 

De openstaande garantieverplichtingen zijn als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

1. Garantie van rente en aflossing van door Atradius verstrekte leningsgelden

8.580.741

2. Bankgarantie van de door de Europese Commissie aan Bonaire verstrekte leningen

43.600.000

3. Bankgarantie van de door de Europese Commissie voor het 10e EOF aan Curacao, St. Maarten en de BES-eilanden

21.000.000

Totaal

73.180.741

ad 1. Garantie Atradius

De garantieverplichting op de leningen die door Atradius verstrekt zijn, hebben betrekking op een overeenkomst van het Rijk voor het garant staan van Nederland voor de aflossing en rente van deze leningen door het Land Aruba. Tot op heden is er geen beroep gedaan op deze garantstelling. Aruba betaalt consequent en de garantie verloopt contractueel in 2019.

ad 2. Bankgarantie Europese Commissie t.b.v. Bonaire

De bankgarantie ten behoeve van de leningen aan Bonaire bij de Europese Commissie hebben betrekking op het Sociaal Infrastructuur-programma en het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. Deze garantie loopt tot 31 december 2014.

ad 3. Bankgarantie Europese Commissie t.b.v. 10e EOF

De bankgarantie ten behoeve van de leningen aan Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden bij de Europese Commissie hebben betrekking op het 10e EOF-programma en is opgebouwd uit projecten t.b.v. de infrastructuur, ontwikkeling haven en woningbouw.

De garantieverplichting heeft betrekking op het uitvoeren van diverse projecten in het kader van subsidieverstrekking van de EEG. De landen/openbare lichamen dienen garant te staan voor de uitvoering. In geval van de BES-eilanden staat Nederland garant, in geval van Curaçao en Sint Maarten staat Nederland garant tegenover de EU. Van beide landen is een volledige garantie ad € 16 mln gekregen.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen en openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1

Verplichtingen per 1 januari 2012

 

1.717.878.874

 

Aangegane verplichtingen in 2012

 

94.960.924

 
   

1.812.839.798

 

Tot betaling gekomen in 2012

431.655.522

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

9.231.698

   
   

440.887.220

-/-

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2012

 

1.371.952.578

 

Ad 13. Deelnemingen

Ad 13a. Tegenrekening deelnemingen

Financiering Deelnemingen en Participaties

Het verwerven van aandelen door de staat in privaatrechtelijke ondernemingen wordt conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. In onderstaande tabel wordt inzicht verkregen in de deelnemingen in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen via de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA). De opgave over 2012 werd ontvangen op 9 januari 2013.

Bedragen x € 1
 

Valuta

Bedrag in Valuta

Bedrag in EUR

Deelnemingen

     

Aruba Investment Bank N.V.

AFL

5.123.424

1.998.135

Totaal

   

1.998.135

De deelnemingen zijn in het kader van de continuïteit gewaardeerd tegen de begrotingskoers (AFL is € 0,39).

Licence