Base description which applies to whole site

3. Bedrijfsvoering Belastingdienst op lange termijn

De Belastingdienst staat voor de opdracht mede als gevolg van de moeilijke economische situatie meerdere fiscale maatregelen respectievelijk wetswijzigingen te verwerken, de continuïteit van het bestaande te waarborgen en daardoor de kasstroom te garanderen en tegelijkertijd de weg naar vernieuwing te vinden. De vernieuwing behelst onder meer digitalisering van de dienstverlening en het geleidelijk vernieuwen van de technische infrastructuur van de dienst. Het werkprogramma en het portfolio ICT voorzien daarin. Daarnaast ligt er de opdracht bestaande taakstellingen in te vullen en de intensiveringsopdracht van het toezicht waar te maken. De combinatie van het tijdig realiseren van belastingmaatregelen, verdere digitalisering dienstverlening, taakstellingen en intensiveringen met het vernieuwen van de technische infrastructuur is een forse opgave voor de Belastingdienst, welke qua programmering nauw luistert. In het auditprogramma van het ministerie is in 2012 en wordt in 2013 door middel van vraaggestuurde operational audits de implementatie ondersteund en bewaakt.

In het kader van de taakstelling spoor 1 (verbetering efficiency Belastingdienst) worden vanaf 2012 de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst systematisch doorgelicht. Naast verbetering van de proceskwaliteit, zal dit leiden tot minder benodigde capaciteitsinzet. Verder worden, in aansluiting op rijksbrede afspraken, maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te versoberen. Aan de invulling van de taakstelling spoor 2 (vereenvoudiging van wetgeving en uitvoering) wordt in samenwerking met DG Fiscale zaken gewerkt. Deze is voor een belangrijk deel gerealiseerd via de Belastingplannen 2012 en 2013. De nog resterende taakstellingen worden bij de komende Belastingplannen nader ingevuld. Tot slot zijn om de toezichtstaak van de Belastingdienst een forse impuls te geven bij het Regeerakkoord extra middelen vrijgemaakt voor intensivering van toezicht en invordering49. De hiermee gepaard gaande instroom van nieuwe medewerkers heeft als belangrijk neveneffect de borging van kennis en ervaring, die anders door de vergrijzingsuitstroom de komende jaren dreigen te verdwijnen.

49

Kamerstukken II 2012/13, 31 066, nr. 149

Licence