Base description which applies to whole site

3 Liquide middelen (debet 34.490 x EUR 1.000)

De liquide middelen omvatten girale en chartale gelden, alsmede gelden onderweg en hebben betrekking op het departement en de vertegenwoordigingen in het buitenland. Het treasury beleid is er, met betrekking tot de gelden van Hoofdstuk V van de Rijksbegroting, op gericht te komen tot een optimale beheersing van de geldomvang en een kostenminimalisatie ten aanzien van bankkosten en rentederving. Hierbij spelen aspecten als liquiditeitenbeheer, valutarisicobeheer, debiteuren- en crediteurenbeheer een grote rol.

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

3.1 Kassaldi

3.923

3.623

3.2 Banksaldi

31.411

25.687

3.3 Gelden onderweg

– 844

– 728

Totaal

34.490

28.582

3.1 Kassaldi (debet 3.923 x EUR 1.000)
Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Reguliere kassaldi

1.718

1.597

Noodreserve posten

2.205

2.026

Totaal

3.923

3.623

Uit oogpunt van een adequaat liquiditeitenbeheer wordt ernaar gestreefd de hoogte van de kassaldi zoveel mogelijk te beperken en kasbetalingen te beperken. Naast de normale kassaldi worden op 38 vertegenwoordigingen contanten in voorraad gehouden in verband met eventuele calamiteiten.

Enkele vertegenwoordigingen worden regelmatig voorzien van contanten, omdat giraal bankverkeer niet mogelijk is. Het merendeel van de kassaldi wordt in vreemde valuta aangehouden.

3.2 Banksaldi (debet 31.411 x EUR 1.000)
Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Banksaldo

31.411

25.687

Van het in het buitenland aanwezige banksaldo stond een bedrag van EUR 9,4 miljoen uit in EUR, 7,7 miljoen in USD en 14,3 miljoen in overige vreemde valuta. De stijging ten opzichte van vorig jaar is deels te wijten aan enkele grote betalingen die begin 2013 gedaan moesten worden.

3.3 Gelden onderweg (credit 844 x EUR 1.000)
Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Kruisposten

30

44

Betalingsopdrachten vertegenwoordigingen

– 874

– 772

Totaal

– 844

– 728

Betalingsopdrachten vertegenwoordigingen betreft uitgegeven cheques die per 31 december nog niet zijn afgeschreven van de bankrekeningen van de vertegenwoordigingen.

Licence