Base description which applies to whole site

Bijlage 3 afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
         

1a. Beleidsdoorlichtingen

1. De Nederlandse inzet t.b.v. een effectiever en meer politiek functioneren van de NAVO

2.1

2012

Rapport

 

2. Energievoorzienings-zekerheid

2.4

2012

Rapport

 

3. OS beleid van de Unie

3.2

2013

 

4. Begrotingssteun

4.2

2012

Rapport

 

5. Duurzame toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen

6.2

2012

Rapport

         

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
 

6. Deelstudie uitvoering mensenrechtenbeleid

1.2

2012/2013

Zie Kamerstuk 31 271 nr. 8

 

7. Global logistics WFP (multi-donor)

2.6

2012

Rapport

 

8. Evaluatie van de verdragsmatige Benelux-samenwerking

3.1/3.4

2012

Rapport

 

9. Voedselzekerheid en landbouwontwikkeling

4.1

2014

 

10. ORET

4.3

2014

 

11. CBI (importbevordering uit OS-landen)

4.3

2014

 

12. Impact van basisonderwijs op arbeidsmarktkansen (Uganda)

5.1

2013

 

13. NFP (subsidie)

5.1

2012

Rapport

 

14. NPT/NICHE (subsidie)

5.1

2012

Rapport

 

15. Evaluatie SNV

5.2

2013

 

16. Evaluatie genderprogramma's: MDG3 fonds, Nationaal actieplan 1325 en bilaterale actieplannen bestrijding geweld tegen vrouwen

5.3

2013

 

17. SRGR (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

5.4

2012

Rapport

 

18. Daey Ouwens (subsidie)

6.1

2013

 

19. energie-activiteiten in Rwanda en Indonesië

6.1

2013/2014

         

2. Overig onderzoek

       
 

20. Syntheseonderzoek voedselzekerheid

4.1

2012

Rapport

 

21. One UN (Delivering as One)

4.2

2012

Rapport

 

22. Evaluatie Rio-verdragen

6.1

2012

Rapport

 

23. Evaluatie Interdepartementaal Beleidsprogramma Biodiversiteit

6.1

2012

Rapport

 

24. Pilot Circulaire Migratie

7.2

2012

Rapport

 

25. Migratie en ontwikkeling

7.2

2012

Rapport

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief de tekst van evaluatieonderzoeken zelf, is via een zoekopdracht te vinden op de website van de Rijksoverheid, www.Rijksoverheid.nl onder Ministeries > Ministerie van Buitenlandse Zaken > Documenten en publicaties > Rapporten.

Engelstalige rapporten vindt u via een zoekopdracht onder Home > English > Ministries > Ministry of Foreign Affairs > Documents and publications > Reports.

Specifieke toelichting:

ad 3: De afronding van dit onderzoek vergt meer tijd dan voorzien. Het rapport wordt naar verwachting < juni 2013 met een beleidsreactie van de minister aan de Tweede Kamer gestuurd.

ad 9: voedselzekerheid en landbouwontwikkeling: Het beleid achter de betreffende beleidsdoelstelling is eind 2011 vastgelegd. Effectenonderzoek is op korte termijn niet haalbaar.

ad 10: De ORET evaluatie is in 2012 opgestart, waarbij veldonderzoek plaatsvindt in 2013; op grond daarvan is afronding van het evaluatierapport voorzien voor 2014.

ad 11: Het CBI als organisatie is in 2010 doorgelicht (ISB en Triodos Facet). Inmiddels deelt CBI kantoorruimte met Agentschap NL en gaan beide agentschappen in 2014 samen. Voor het programmatische deel is besloten dat in 2014 een effectenonderzoek over de periode 2005/2011 zal worden afgerond om te leren en verantwoorden.

ad 12: Resultaten zijn als gebruikt voor de beleidsdoorlichting begrotingssteun. Afronding van betreffende deelstudie volgt voorjaar 2013.

ad 15: Verplaatst van 2012 naar 2013 vanwege vertraging tenderprocedure.

ad 16: Vertraagd met een jaar doordat IOB de benodigde capaciteit niet eerder kan vrij maken en op grond van de resultaten van de voorstudie.

ad 18: Evaluatie kost meer tijd dan voorzien vanwege complexiteit programma en aantal projecten.

ad 19: De afronding van het onderzoek in Indonesië is voorzien voor 2013. Voor Rwanda is de afronding gepland voor begin 2014, aangezien de 2e ronde survey en commentaarrondes op het rapport niet eerder dan eind 2013 kunnen plaatsvinden.

Licence