Base description which applies to whole site

9.1 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN (DJI)

Gespecificeerde staat van baten en lasten 2012
Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2) – (1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

1. Baten

       

1.1. Omzet moederdepartement

2.132.654

2.145.851

13.197

2.138.654

1.2. Vordering op moederdepartement

66.400

 

– 66.400

 

1.3. Omzet derden

100.996

112.889

11.893

132.628

1.4. Rentebaten

250

205

– 45

527

1.5. Vrijval voorzieningen

 

4.216

4.216

7.451

Totaal baten

2.300.300

2.263.161

– 37.139

2.279.260

         

2. Lasten

       

Apparaatskosten

       

2.1. personele kosten

1.002.655

1.039.512

36.857

1.030.264

2.2 materiële kosten

1.196.236

1.175.727

– 17.768

1.110.975

Rentelasten

3.172

2.299

– 873

2.702

Afschrijvingskosten

       

– materieel

49.143

45.015

– 6.868

51.492

– immaterieel

5.460

4.786

– 674

5.909

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

43.634

55.063

11.429

95.135

– bijzondere lasten

     

38.100

Totaal lasten

2.300.300

2.322.402

22.103

2.334.576

         

Saldo van baten en lasten

0

– 59.240

– 59.240

– 55.316

In bovenstaande tabel wordt een negatief saldo van baten en lasten gepresenteerd ad € 59,2 mln.

Bij de verdeling van het resultaat 2012 zal voor een gelijk bedrag een vordering op het Moederdepartement worden opgenomen. Dit bedrag is in feite de realisatie van post 1.2. vordering op het Moederdepartement.

Toelichting exploitatie 2012

Baten

Omzet Moederdepartement

De bijdrage 2012 van het Moederdepartement is gedurende het jaar per saldo met € 35,8 miljoen opwaarts bijgesteld in verband met beleidsmatige mutaties (+ € 21,5 miljoen), compensatie hogere kosten verlofregeling substantieel bezwarende functies (SBF) en regeling 2e carrière (+ € 22,2 miljoen), (inter)departementale overboekingen (+ € 9,2 miljoen), kortingen en taakstellingen (– € 17,1 miljoen).

Het bedrag van de beleidsmatige mutaties (in- en extensiveringen) heeft betrekking op:

  • uitbreiding van de capaciteit in het gevangeniswezen (€ 14,9 mln.)

  • –  de autonome groei van de forensische zorg in het strafrechtelijk kader (€ 4,6 miljoen);

  • uitbreiding rapportagecapaciteit Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (€ 2 mln.).

De bijdrage van het Moederdepartement wordt verstrekt op kasbasis. De Dienst Justitiële Inrichtingen is een baten-lastendienst. Als gevolg van de verschillende stelsels wijkt de stand van de definitieve kasbijdrage 2012 circa € 22,6 miljoen af van de opbrengst Moederdepartement in de gespecificeerde staat van baten en lasten 2012. Dit bedrag is het saldo van o.a. de aan het Moederdepartement terug te betalen bijdragen en de in de balans opgenomen vooruit ontvangen en nog te ontvangen bijdragen.

Omzet derden

De gerealiseerde opbrengsten van derden zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting € 11,9 miljoen hoger uitgekomen. De hogere realisatie is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten in verband met het verzorgen van capaciteit voor derden (o.a. het Koninkrijk België), hogere arbeidsopbrengsten en hogere opbrengsten als gevolg van subsidie- en inkoopvaststellingen over voorgaande jaren.

Rentebaten

Door gebruik te maken van de depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën is in 2012 € 0,2 miljoen aan rentebaten gerealiseerd.

Overige baten

De overige baten zijn het gevolg van vrijval uit de balanspost voorzieningen. Verderop in dit hoofdstuk worden de mutaties van de voorzieningen afzonderlijk toegelicht.

Met de bijdrage van het Moederdepartement en de overige opbrengsten dient DJI de kosten af te dekken die worden gemaakt om de afgesproken productietaakstelling en de opdrachten voor derden te realiseren. De gerealiseerde productie is opgenomen en nader toegelicht bij de betrokken operationele doelstellingen, te weten: 13.4, 13.7 en 14.2.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn circa € 16,3 miljoen (circa 0,7%) hoger uitgekomen dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De uitvoering van de voornoemde beleidsintensiveringen heeft geleid tot hogere kosten. Voorts heeft de prijsontwikkeling in 2012 geleid tot een stijging van de kosten. Hier staat tegenover dat de kosten die samenhangen met het afbouwen van de capaciteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) lager zijn uitgekomen dan oorspronkelijk geraamd. Het inrichten van lokale mobiliteitsbureaus is hierbij een succesvolle aanpak gebleken.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de leningen van het Ministerie van Financiën. Omdat de afgelopen jaren voor een lager bedrag aan nieuwe leningen is afgesloten dan oorspronkelijk geraamd, zijn de totale rentekosten lager uitgekomen.

Afschrijvingskosten

Per saldo zijn de gerealiseerde afschrijvingskosten € 4,8 mln. (9%) lager uitgekomen dan begroot. Dit is onder meer het gevolg van de krimp van de capaciteit in de rijkssector van DJI, waardoor minder investeringen hebben plaatsgevonden dan geraamd. Daarnaast heeft per 1 januari 2012 een stelselwijziging plaatsgevonden waardoor de activagrens is verhoogd tot € 2.000,– per activum.

Saldo Baten en Lasten

Over 2012 is een negatief exploitatieresultaat ad € 59,2 miljoen gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 2,6 % van de totale omzet in 2012. Dit saldo is het resultaat van de consolidatie van de administraties van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten.

Conform de Regeling baten- en lastendiensten 2011 moet het negatieve exploitatieresultaat ten laste te gebracht worden van de exploitatiereserve. Na verdeling van het negatieve resultaat over 2011 beschikt DJI echter niet meer over een exploitatiereserve. Conform artikel 17 lid 4c van de Regeling baten- en lastendiensten 2011 mag het eigen vermogen van een baten-lastendienst per ultimo het jaar niet minder bedragen dan nul. Volgens artikel 19 lid 2 dient bij een overschrijding van de in artikel 17 lid 4 genoemde grens bij eerstvolgende suppletoire wet te worden aangegeven hoe dit wordt hersteld binnen het lopende begrotingsjaar.

De Minister van Financiën heeft formeel ingestemd met een afwijking van de Regeling baten-lastendiensten. De passage uit de betreffende brief luidt: «Op grond van artikel 21 van de Regeling baten-lastendiensten 2007 verleen ik u hierbij toestemming om in de periode 2011-2015 af te wijken van artikel 17 lid 3 van dezelfde regeling, ten behoeve van het aanhouden van een langlopende vordering op DJI.»

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

2012

2011

Activa

   

Immateriële activa

11.248

7.333

Materiële activa

   

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

137.219

145.536

– overige materiële vaste activa

5.526

9.722

Voorraden

2.593

2.460

Debiteuren

16.366

18.690

Nog te ontvangen

204.265

92.840

Liquide middelen

43.497

162.189

Totaal activa

420.714

438.770

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

0

49.798

– verplichte reserves

– onverdeeld resultaat

– 59.240

– 55.316

Leningen bij het Ministerie van Financiën

76.030

72.860

Voorzieningen

142.227

160.088

Crediteuren

1.093

6.020

Nog te betalen

260.604

205.320

Totaal passiva

420.714

438.770

Voorzieningen
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2011

Vrijval in

2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Stand per 31-12-2012

Functioneel leeftijdsontslag

24.402

– 697

304

– 12.654

11.355

Substantieel bezwarende functies

40.082

– 480

27.029

– 24.223

42.408

FPU-plus

9.735

 

360

– 6.298

3.797

Wachtgelden

1.277

– 17

9

– 437

832

Afkoop boekwaarde gebouwen

48.747

– 1.493

17.318

– 579

63.993

Reorganisatie

23.134

– 1.529

7.642

– 13.292

15.955

Verzelfstandiging Mesdagkliniek

12.711

 

2.401

– 11.225

3.887

Totaal

160.088

– 4.216

55.063

– 68.708

142.227

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

De omvang van de voorziening is gebaseerd op de bestaande verplichting aan personeelsleden die op 31 december 2012 nog gebruik maakten van de FLO-regeling. De in 2012 betaalde FLO-uitkeringen ter grootte van € 12,7 miljoen zijn aan de voorziening onttrokken.

Substantieel bezwarende functies (SBF)

De dotatie aan de voorziening SBF houdt verband met de nieuwe instroom in de SBF. De werkgever is wettelijk verplicht de kosten per werknemer voor de gehele looptijd van de regeling (circa 3 jaar) in één keer te doteren aan de voorziening. De in 2012 betaalde verlofuitkeringen ad € 24,2 miljoen zijn aan de voorziening onttrokken.

FPU-plus

In 2004 is een voorziening gevormd in verband het gebruikmaken van het FPU-plus arrangement door DJI-medewerkers. De betalingen ad € 6,3 miljoen aan de ex-medewerkers, die van dit arrangement gebruikmaken, zijn aan de voorziening onttrokken.

Wachtgelden

Met ingang van 2007 is een voorziening wachtgelden gevormd voor ex-DJI-medewerkers die op deze datum onder de wachtgeldregeling vallen. De omvang van de voorziening is berekend op basis van het aantal deelnemers en de verwachte einddatum van de uitkering.

Afkoop boekwaarde gebouwen

DJI heeft ten aanzien van een aantal van de RGD gehuurde panden de beslissing genomen deze af te stoten. Aan deze beslissingen zijn veelal kosten verbonden, zoals nog resterende huren, kosten wederoplevering en sloopkosten. In het kader van diverse capacitaire maatregelen is in 2012 besloten een aantal locaties te sluiten. De kosten die hiermee samenhangen zijn aan de voorziening gedoteerd.

Reorganisatie

In verband met de verplichtingen die voortvloeien uit (voorgenomen) reorganisaties zijn reorganisatie-voorzieningen gevormd. De dotaties in 2012 vloeien voornamelijk voort uit reorganisaties die verband houden met de capacitaire krimp (het sluiten van delen van inrichtingen en het buitengebruikstellen van plaatsen).

Verzelfstandiging Mesdagkliniek

Per 1 januari 2008 is de Van Mesdagkliniek verzelfstandigd in de vorm van een private stichting. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers van de Van Mesdagkliniek zijn overgegaan naar een ander pensioenfonds. In verband met de kosten die hiermee samenhangen is een voorziening gevormd.

X € 1.000

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012 + stand depositorekeningen

94.932

160.410

65.478

         

2

Totaal operationele kasstroom

– 14.400

– 68.894

– 54.494

         
 

Totaal investeringen

– 43.900

– 64.234

– 20.334

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

 

11.482

11.482

3

Totaal investeringskasstroom

– 43.900

– 52.752

– 8.852

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

     
 

Eenmalige storting door moederdepartement

     
 

Aflossing op leningen

– 16.430

– 11.830

4.600

 

Beroep op leenfaciliteit

42.000

15.000

– 27.000

4

Totaal financieringskasstroom

25.570

3.170

– 22.400

         

5

Rekening Courant RHB 31 december 2012

62.202

41.934

– 20.268

 

+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

     

Toelichting op kasstroomoverzicht

De operationele kasstroom is als volgt te specificeren (x € 1.000,–):

saldo van baten en lasten

– 59.240

afschrijvingen (incl. afschr. interne overboekingen)

49.801

Stelselwijziging

11.549

mutaties voorzieningen

– 17.861

mutaties werkkapitaal

– 53.143

Totaal operationele kasstroom

– 68.894

De mutaties in het werkkapitaal zijn voornamelijk het gevolg van de toename van de kortlopende schulden en de toename van de post kortlopende vorderingen. Dit is het gevolg van het naar voren halen van de bevoorschotting van de particuliere inrichtingen en inkoopinstellingen in verband met de overgang naar een nieuw financieel systeem (Leonardo) in 2013.

Omdat een hoger bedrag aan langlopende voorzieningen beschikbaar is voor de financiering van vaste activa, is het beroep op de leenfaciliteit lager uitgekomen dan oorspronkelijk geraamd.

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2012
       

Realisatie

Begroting

Verschil

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2012

 

DJI-totaal:

           

FTE-totaal

17.221

16.698

16.285

16.140

16.534

– 394

Saldo van baten en lasten in %

2,1%

– 0,7%

– 2,4%

– 2,6%

0%

– 2,6%

             

Productiviteitsindicatoren

           

1. gemiddeld aantal tbs-passanten

76

32

22

25

21

4

2a. gemiddeld aantal personen in PP’s

(equivalentplaatsen)

466

450

407

401

456

– 55

2b. verhouding equivalentplaatsen /

gemiddelde bezetting

4,2

4,2

3,9

3,9

4,4

– 0,5

* exclusief SBF-verlof

Toelichting

FTE-totaal

Het gerealiseerde aantal fte is in 2012 lager uitgekomen dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met de neerwaartse ontwikkeling van de detentiecapaciteit van DJI.

Productiviteitsindicatoren

  • 1. Hoewel het gemiddeld aantal passanten iets hoger is dan geraamd, is wel de gemiddelde wachttijd per passant aanzienlijk teruggelopen. Het aantal passanten zal nimmer tot 0 kunnen worden

    teruggebracht omdat personen met een ontslag van alle rechtsvervolging direct na het onherroepelijk worden van het vonnis geplaatst moeten worden in een FPC. Procedureel is echter enige maanden nodig om een tbs-gestelde te kunnen plaatsen.

  • 2. Het aantal PP's is iets lager dan hetgeen over 2011 is gerealiseerd. De omvang van het aantal PP's hangt samen met de omvang van de bezetting. Deze is in de loop van 2012 enigszins afgenomen. Voorts is er sprake van een substitutie-effect t.a.v. (Z)BBI's. Verwacht wordt dat de afbouw van voornoemde capaciteit zal leiden tot een groei van het aantal PP's in 2013.

Doelmatigheid per operationele doelstelling

In de onderstaande tabellen worden doelmatigheidsgegevens gepresenteerd. De verschillen bij de omzet (PxQ) kunnen zowel het gevolg zijn van volumeverschillen als van prijsverschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Operationele doelstelling 13.4

Sanctiecapaciteit
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

 

Intramurale capaciteit verdeeld naar:

13.822

12.167

12.152

12.166

11.746

420

Operationele strafrechtelijke sanctiecapaciteit

12.578

11.657

11.519

11.430

10.944

486

In stand te houden capaciteit

799

   

0

88

– 88

Reservecapaciteit

285

350

479

583

580

3

In bewaringgestelden op politiebureaus

64

64

58

57

20

37

VN-cellen

84

84

84

84

84

0

Internationaal Strafhof

12

12

12

12

30

– 18

             

Bezettingsgraad direct inzetbare capaciteit (%)

90,4

90,9

91,1

89,6

91,3

– 1,7

             

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

216

229

232

259

247

12

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

133

121

113

123

– 10

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

1.089,7

1.004,7

1.010,3

1.110,0

1.029,2

80,80

             

Extramurale capaciteit verdeeld naar:

615

517

407

401

435

– 34

(Bijzonder) pen. programma’s met of zonder elektr. toezicht

466

450

407

401

435

– 34

Elektronische Detentie

149

67

0

0

0

0

             

Gemiddelde prijs per dag per plaats (x € 1,–)

85

51

34

47

46

1

Omzet extramurale sanctiecapaciteit (p*q * € 1 miljoen)

19,1

9,6

5,1

6,9

7,2

– 0,3

Eind 2011 werd duidelijk dat er in 2012 circa 250 detentieplaatsen meer nodig waren dan conform de begroting 2012 was voorzien. De beschikbare capaciteit is derhalve in 2012 met circa 250 plaatsen ten opzichte van de stand begroting 2012 verhoogd. De Directie Bijzondere Voorzieningen realiseert deze capaciteit ten behoeve van de Directie Gevangeniswezen, zodat de Dienst Terugkeer & Vertrek voorbereidingen kan treffen voor de terugkeer naar het land van herkomst.

De in stand te houden capaciteit betreft capaciteit die definitief buiten gebruik gesteld is, maar nog niet afgestoten is. In 2012 is besloten om alle in stand te houden capaciteit van GW af te stoten, terwijl hier in de begroting 2012 nog geen rekening mee was gehouden.

Forensiche zorg
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

 

Capaciteit FPC’s / forensische zorg verdeeld naar:

2.084

2.156

2.067

2.077

2.109

– 32

Rijks-Tbs-klinieken

427

427

427

392

427

– 35

Particuliere Tbs-klinieken

1.383

1.456

1.379

1.376

1.325

51

Tbs-contractplaatsen in GGz- en GHZ-instellingen

274

273

256

208

256

– 48

Reservecapaciteit

   

5

101

101

0

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (%)

94,6

91,9

92,0

90,0

91,3

– 1,3

             

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

478

480

479

496

489

7

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

   

221

173

281

– 108

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

363,6

377,6

360,6

364,1

368,1

– 4,8

             

Forensische zorgplaatsen in het GW (PPC’s)

           

Gemiddeld aantal plaatsen

194

700

700

692

700

– 8

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

328

367

360

399

381

18

Omzet (p*q * € 1 miljoen)

23,2

93,8

92,1

100,8

97,4

3,4

             

Intramurale cap. for. zorg in GGz/GHz verdeeld naar:

1.036

1.244

1.369

1.546

1.510

36

Inkoop forensische zorg in het strafrechtelijk kader

925

1.052

1.172

1.337

1.262

75

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

111

192

197

209

248

– 39

             

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

283

285

294

329

302

27

Omzet intramurale capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

107,0

129,4

146,7

185,7

166,7

19

Omzet ambulante zorg (p*q * € 1 miljoen)

   

52,5

56,6

50

6,6

In 2011 is op beperkte schaal gestart met het realiseren van tbs-reservecapaciteit (5 plaatsen). In 2012 is de productietaakstelling van 101 plaatsen volledig gerealiseerd. Hierbij is gebleken dat deze plaatsen voor een aanzienlijk lagere gemiddelde prijs konden worden gerealiseerd dan was geraamd in de V&J-begroting 2012. Overigens is de gemiddelde prijs in de V&J-begroting 2013 reeds neerwaarts bijgesteld tot € 202 per plaats per dag.

Operationele doelstelling 13.7

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

 

Capaciteit vr.bew. en uitzetcentra verdeeld naar:

2.781

2.781

2.781

2.776

2.781

– 5

Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

96

195

108

166

168

– 2

Vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

1.648

1.568

1.421

1.382

1.162

220

In bewaring gestelden op politiebureau’s

25

2

1

1

5

– 4

Uitzetcentra

482

486

421

202

421

– 219

Reservecapaciteit

130

130

130

325

325

0

In stand te houden capaciteit korte termijn

400

400

330

330

330

0

In stand te houden capaciteit lange termijn

   

370

370

370

0

Bezettingsgraad (%) capaciteit vreemdelingenbewaring

72,6

70,9

71,8

59,0

91,3

– 32,3

             

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

170

193

195

196

196

0

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

134

75

125

131

– 6

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. kort (x € 1,–)

 

79

38

78

76

2

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. lang (x € 1,–)

 

23

5

31

25

6

             

Omzet (p*q * € 1 miljoen)

172,6

171,0

147,3

153,7

153,5

0,2

In 2012 heeft een verschuiving van capaciteit tussen Vreemdelingenbewaring en Uitzetcentra plaatsgevonden zodat dit meer recht doet aan de werkelijke bezetting van Vreemdelingenbewaring en Uitzetcentra bij de directie Bijzondere Voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn er uitvoeringsverschillen ontstaan. Aangezien de begrotingsprijs voor Vreemdelingenbewaring en Uitzetcentra hetzelfde is, heeft de wijziging geen financieel effect.

Operationele doelstelling 14.2

Justitiële Jeugdinrichtingen
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

 

Capaciteit JJI verdeeld naar:

1.883

1.331

1.351

1.202

1.502

– 300

Rijks Jeugdinrichtingen

990

688

454

358

358

0

Particuliere Jeugdinrichtingen

865

630

384

442

442

0

Inkoopplaatsen (niet justitieel)

28

         

Reservecapaciteit

   

150

150

150

0

In stand te houden capaciteit

 

13

363

252

552

– 300

             

Bezettingsgraad operationele capaciteit (%)

67,4

52,8

72,3

72,8

90,0

– 17,2

             

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

436

510

543

552

563

– 11

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

153

143

132

143

– 11

Gemiddelde prijs per dag aan te houden capaciteit (x € 1,–)

   

92

132

143

– 11

             

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

299,7

246,1

186,2

180,6

201,1

– 20,5

In 2012 is voor in totaal 300 in stand te houden plaatsen een (tijdelijke) alternatieve bestemming gevonden.

Toelichting op niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Op 22 maart 2013 is het kabinet akkoord gegaan met het masterplan DJI. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling die voortvloeit uit zowel het Begrotingsakkoord en vervolgens het regeerakkoord. Maatregelen zijn onder meer het sluiten van diverse inrichtingen, invoeren meerpersoonscelgebruik en invoering van eolectronische detentie voor diverse groepen van gedetineerden. Het masterplan DJI moet nog door de Staten-Generaal worden behandeld en goedgekeurd. Doordat definitieve vaststelling van het masterplan nog niet heeft plaatsgevonden en een nadere uitwerking en uitvoering van de plannen nog moet plaatsvinden zuijn de financiële consequenties voor het resultaat en de reserves van de DJI voor de komende jaren op dit moment niet exact aan te geven.

Licence