Base description which applies to whole site

9.2 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU (CJIB)

Gespecificeerde staat van baten en lasten 2012
x € 1.000
 

– 1

– 2

(3)=(2) – (1)

 
 

oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

5.507

48.071

42.564

48.765

Omzet overige departementen

13.987

17.805

3.818

7.353

Omzet derden

79.857

42.561

– 37.296

50.706

Rentebaten

0

0

0

2

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

99.351

108.437

9.086

106.826

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

49.479

57.499

8.020

60.515

– waarvan eigen personeel

47.020

52.268

5.248

54.459

– waarvan externe inhuur

2.459

5.231

2.772

6.056

Materiële kosten

29.019

32.017

2.998

37.543

– waarvan ICT

12.495

8.073

– 4.422

16.143

Overige lasten

       

Gerechtskosten

14.567

13.941

– 626

9.128

Rentelasten

717

411

– 306

826

Afschrijvingskosten

5.569

5.792

223

4.838

– materieel

489

5.210

93

4.339

– immaterieel

5.080

582

130

499

Dovergelden

0

0

0

821

Systeemvernieuwing

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

– bijzondere waardevermindering

0

0

0

0

Totaal lasten

99.351

109.660

10.309

112.850

         

Saldo van baten en lasten

0

– 1.223

– 1.223

– 6.024

Toelichting exploitatie 2012

Baten

De veel hogere «Omzet moederdepartement», en daarmee de lagere «Omzet derden», is hoofdzakelijk te verklaren door de latere invoering van administratiekosten voor de producten boetevonnissen en OM-afdoeningen. Hierdoor heeft voor deze producten de financiering tot 1 oktober 2012 door het moederdepartement plaatsgevonden. Daarnaast zijn de gerealiseerde productieaantallen hoger dan begroot; dit heeft geleid tot hogere omzet alsmede hogere (personele en materiele) kosten. Voorts heeft het CJIB extra middelen ontvangen voor onder meer de projecten Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK).

De hogere «Omzet overige departementen» is vooral het gevolg van hogere in rekening te brengen dienstverlening aan het College van Zorgverzekeraars (op basis van nacalculatie) inzake onverzekerden zorgpremies.

De «Omzet derden» betreft de ontvangen financiering voor de producten waarvoor bij de burger administratiekosten in rekening worden gebracht.

Lasten

De stijging van de personele en materiële kosten is hoofdzakelijk het gevolg van hogere productieaantallen ten opzichte van de begroting, waardoor er sprake is van een hogere personele bezetting.

Saldo Baten en Lasten

Over het boekjaar 2012 is een negatief resultaat van € 1,2 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met 1,2% van de totale omzet in 2012. Het gevolg hiervan is dat het eigen vermogen onder de nulstand uitkomt. Volgens de Regeling Baten-en Lastendiensten 2012 is aanvulling tot tenminste de nulstand vereist.

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

Balans 2012

Balans 2011

Activa

   

Immateriële activa

3.051

611

Materiële activa

   

– grond en gebouwen

2.927

2.255

– installaties en inventarissen

6.418

5.169

– overige materiële vaste activa

7.329

9.610

Voorraden

Debiteuren

61

115

Nog te ontvangen

5.332

3.006

Liquide middelen

12.262

18.780

Totaal activa

37.380

39.546

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

0

2.254

– onverdeeld resultaat

– 1.223

– 6.024

Voorzieningen

65

211

Leningen bij het Ministerie van Financiën

17.922

18.721

Crediteuren

8.385

6.570

Nog te betalen

12.231

17.814

Totaal passiva

37.380

39.546

De toename van de boekwaarde van de immateriële activa heeft betrekking op geactiveerde ICT-ontwikkelcapaciteit.

Het negatieve eigen vermogen per ultimo 2011 is door het moederdepartement aangezuiverd.

Voorzieningen

Voorzieningen 2012 x € 1.000

Omschrijving

Stand per 01-01-2012

Vrijval in 2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Stand per 31-12-2012

FPU-plus

211

0

0

146

65

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen om medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. De onttrekkingen betreffen de feitelijke uitbetalingen.

x € 1.000
 

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012 + stand depositorekeningen

5.484

18.768

13.284

         

2

Totaal operationele kasstroom

5.892

– 1.531

– 7.423

         
 

Totaal investeringen

– 11.540

– 7.950

3.590

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

– 11.540

– 7.950

3.590

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement

0

3.770

3.770

 

Aflossing op leningen

– 11.377

– 5.954

5.423

 

Beroep op leenfaciliteit

11.540

5.155

– 6.385

4

Totaal financieringskasstroom

163

2.971

2.808

         

5

Rekening Courant RHB 31 december 2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

0

12.258

12.258

 

(* noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

     

De operationele kasstroom is lager dan begroot, met name doordat ná vaststelling van de begroting besloten is tot uitbetaling van voorschotten aan slachtoffers in het kader van «Versterking positie van het slachtoffer in het strafproces». In de operationele kasstroom is ook het negatieve exploitatieresultaat verwerkt.

De eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de aanzuivering van het negatieve eigen vermogen ultimo 2011.

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2012
Bedragen x € 1
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

CJIB-totaal:

           

FTE-totaal

913

929

943

930

848

82

Saldo van baten en lasten in %

– 2,2

1,6

– 6,0

– 1,2

0,0

– 1,2

             

WAHV- Sancties *

           

Aantal

11.960.177

11.285.857

9.772.320

9.294.673

11.486.790

– 2.192.117

Kostprijs (x € 1)

4,94

5,18

5,42

4,37

4,78

0,44

Omzet (p*q)

59.083.274

58.460.739

52.965.974

40.586.691

54.906.856

– 14.320.165

% geïnde zaken binnen 1 jaar

95,7

95,6

95,5

94,6

95,0

– 0,4

             

Boetevonnissen

           

Aantal

183.473

147.156

151.842

122.829

89.544

33.285

Kostprijs (x € 1)

69,92

70,79

68,87

67,59

70,97

– 3,38

Omzet (p*q)

12.828.432

10.417.173

10.457.359

8.301.642

6.354.938

1.946.704

% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar

72,5

70,8

71,2

69,7

70,0

– 0,3

             

Transacties (t/m 2010 = incl. OM-afdoeningen)

           

Aantal

565.804

467.155

290.142

136.295

45.661

90.634

Kostprijs (x € 1)

23,40

34,76

15,33

21,84

31,14

– 9,30

Omzet (p*q)

13.239.814

16.238.308

4.447.877

2.976.966

1.421.884

1.555.082

% geïnde zaken binnen 1 jaar

65,2

64,9

62,7

65,7

65,0

0,7

             

OM-afdoening

           

Aantal

 

39.105

180.464

239.350

457.500

– 218.150

Kostprijs (x € 1)

   

65,86

68,04

40,65

27,39

Omzet (p*q)

   

11.885.359

16.285.379

18.597.375

– 2.311.996

% geïnde zaken binnen 2 jaar

   

87,5

70,0

75,0

– 5,0

             

Vrijheidsstraffen**

           

Aantal

25.036

23.568

23.267

20.025

7.217

12.808

Kostprijs (x € 1)

115,97

73,35

98.78

66,97

96,12

– 29,15

Omzet (p*q)

2.903.425

1.728.713

2.298.314

1.341.037

693.698

647.339

             

Taakstraffen**

           

Aantal

40.324

36.996

33.238

34.256

11.194

23.062

Kostprijs (x € 1)

50,38

25,90

40,18

34,75

34,58

0,17

Omzet (p*q)

2.031.523

958.196

1.335.503

1.190.361

387.089

803.272

             

Schadevergoedingsmaatregelen

           

Aantal

12.426

11.671

10.973

13.201

3.830

9.371

Kostprijs (x € 1)

449,67

438,47

468,03

399,29

457,00

– 57,71

Omzet (p*q)

5.587.599

5.117.383

5.135.693

5.302.181

1.750.310

3.551.871

% afgedane zaken binnen 3 jaar

84,8

87,4

87,3

86,9

85,0

1,9

             

Ontnemingsmaatregelen

           

Aantal

1.232

1.150

1.152

1.129

390

739

Kostprijs (x € 1)

3.029,50

3.745,49

4.435,43

3.513,27

3.213,38

299,89

Omzet (p*q)

3.732.344

4.307.314

5.109.615

4.092.954

1.253.218

2.839.736

% afgedane zaken binnen 3 jaar

56,1

         

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

 

64,3

67,3

66,5

65,0

1,5

% afgedane B-zaken binnen 5 jaar

 

41,3

90,1

82,8

80,0

2,8

Toelichting doelmatigheidstabel

Over de gehele linie zijn de productieaantallen in meer of mindere mate hoger uitgekomen, met uitzondering van WAHV-sancties en de OM-afdoeningen. Vooral de instroom en daarmee ook de uitstroom van WAHV-sancties waren lager dan begroot. Door de inwerkingstelling van nieuwe trajectcontrolesystemen en de digitalisering van de flitspalen is de daling beperkt gebleven. Ook de hogere instroom van 30 WAM beschikkingen heeft op deze realisatie invloed gehad. Ten aanzien van de OM-afdoeningen geldt dat de begrote aantallen uitgingen van implementatie van alle zaakstromen in 2012. Doordat deze planning niet gerealiseerd is, zijn de aantallen lager dan begroot.

De inning- en afdoeningspercentages staan onder druk. Desalniettemin zijn de afgesproken indicatoren vrijwel alle (bijna) gehaald. Het lagere inningpercentage bij de OM-afdoeningen is te verklaren door de huidige samenstelling van de zaakstromen. Inmiddels zijn de zaakstromen met een lager inningpercentage geïmplementeerd, maar nog niet de zaakstromen waarbij een hoger inningpercentage wordt verwacht. Bij de vaststelling van de doelstelling was ervan uitgegaan dat kentekenzaken in 2012 geïmplementeerd zouden worden.

Over het algemeen zijn de kostprijzen lager uitgekomen dan begroot. Daar waar de gerealiseerde aantallen hoger zijn dan begroot heeft dit een kostprijs verlagend effect, omdat de vaste kosten over dat hogere aantal zaken wordt verdeeld. Bij lagere aantallen dan begroot is het effect tegengesteld. De kostprijs voor de OM-afdoening is naast de hierboven genoemde oorzaken ook gestegen, omdat er nog handmatige inzet is vereist om het product te verwerken.

Licence