Base description which applies to whole site

9.3 NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT (NFI)

Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2012
x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

74.032

70.587

– 3.445

73.386

Omzet overige departementen

     

Omzet derden

4.100

8.440

4.340

5.418

Rentebaten

30

70

40

32

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

78.162

79.097

935

78.836

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

personele kosten

39.505

43.417

3.912

39.076

– Waarvan eigen personeel

38.600

41.477

2.877

38.135

– Waarvan externe inhuur

905

1.940

1.035

832

materiële kosten

33.057

30.357

– 2.700

32.809

– Waarvan ICT*

1.200

2.970

1.770

3.120

         

Afschrijvingskosten

     

– materieel

5.100

4.410

– 690

4.815

– immaterieel

     

Overige lasten

     

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

Rentelasten

500

345

– 155

427

– bijzondere lasten

     

0

Totaal lasten

78.162

78.529

367

77.127

       

Saldo van baten en lasten

0

568

568

1.709

Toelichting exploitatie 2012

Baten

De gerealiseerde baten zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door enerzijds € 3,5 miljoen lagere omzet moederdepartement (met name € 3,7 miljoen taakstelling NFI) en anderzijds € 4,3 miljoen hogere omzet derden. Dit laatste heeft twee oorzaken:

  • het NFI voert in samenwerking met andere partijen activiteiten uit waarvoor het NFI in voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd voor gemaakte kosten;

  • het NFI werkt in toenemende mate voor betalende overheidsklanten in binnen- en buitenland.

Rentebaten

Rentebaten vallen hoger uit dan begroot doordat uitgezette deposito's meer hebben opgeleverd dan begroot.

Lasten

De gerealiseerde lasten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot.

Saldo Baten en Lasten

De stand van de exploitatiereserve ultimo 2012 is € 4,6 miljoen. Na verwerking van het onverdeeld resultaat is de stand per ultimo 2012 van de exploitatiereserve € 4,6 miljoen.

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

Balans 2012

Balans 2011

Activa

   

Immateriële activa

   

Materiële activa

   

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

11.948

13.850

– overige materiële vaste activa

1.556

1.113

Voorraden

83

10

Debiteuren

2.301

799

Nog te ontvangen

1.320

829

Liquide middelen

13.013

14.615

Totaal activa

30.221

31.216

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

3.598

1.889

– onverdeeld resultaat

994

1.709

Leningen bij het Ministerie van Financiën

13.521

12.363

Voorzieningen

159

163

Crediteuren

3.303

4.787

Nog te betalen

8.646

10.305

Totaal passiva

30.221

31.216

In de Regeling baten-lastendiensten is vastgelegd dat het eigen vermogen is gebonden aan een maximum van 5 % van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Uitgaande van dit percentage overstijgt het Eigen Vermogen dit maximum met € 0,8 mln. Bij Voorjaarsnota 2013 wordt over dit overschot besloten.

Voorzieningen

Voorzieningen 2012
x € 1.000

Omschrijving

Stand per 01-01-2012

Vrijval in 2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Stand per 31-12-2012

FPU

50

0

80

91

39

Wachtgelden

113

0

42

35

120

Totaal

163

0

122

126

159

x € 1.000
 

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012 + stand depositorekeningen

2.932

14.612

11.680

   

   

2

Totaal operationele kasstroom

5.100

123

– 4.945

   

   
 

Totaal investeringen

– 4.804

– 2.929

1.875

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

– 9

– 9

3

Totaal investeringskasstroom

– 4.804

– 2.937

1.867

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

 

Aflossing op leningen

– 5.494

– 3.649

1.845

 

Beroep op leenfaciliteit

4.804

4.806

2

4

Totaal financieringskasstroom

– 690

1.157

– 1.847

   

   

5

Rekening Courant RHB 31 december 2012 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

2.538

12.955

10.417

 

(* noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

     

De investeringen 2012 zijn lager dan het beroep op de leenfaciliteit, omdat de levering van enkele bestelde activa begin 2013 plaats vinden. Het investeringsplan ter hoogte van het totaal van de leenfaciliteit is wel volledig uitgevoerd.

Toelichting doelmatigheid

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2012
x € 1

Aantal geleverde producten forensisch

     

Realisatie

SLA

Verschil

onderzoek (extern product )

2009

2010

2011

2012

2012

 

NFI-totaal:

           

FTE-totaal

516

524

537

555

   

Saldo van baten en lasten in %

– 1,5

– 0

2,2

0

   
             

1. DNA-Databank

 

22

73

128

700

– 572

2. Biologisch Sporenonderzoek

 

4.205

6.408

6.275

6.380

– 105

3. Haaronderzoek

 

105

116

73

120

– 47

4. DNA

 

24.659

31.288

35.218

39.835

– 4617

5. Verdovende middelen

 

4.411

5.231

5.290

4.805

485

6. Chemisch Identificatieonderzoek

 

380

371

495

380

115

7. Schotresten

 

269

240

205

232

– 27

8. Niet humane biologische sporen

 

91

88

99

110

– 11

9. Pathologie

 

1.000

1.114

969

1.045

– 76

10. Antropologie

 

305

280

111

90

21

11. Geneeskunde

 

229

426

439

415

24

12. Toxicologie

 

4.055

3.957

   

0

12.1 Tox lab

     

2.035

2.500

– 465

12.2 Tox

     

1.375

1.510

– 135

13. Beeldonderzoek en biometrie

 

119

126

109

143

– 34

14. Digitale technologie

 

248

307

493

317

176

15. Document en printeronderzoek

 

110

91

69

80

– 11

16. Hand- en machineschriftonderzoek

 

94

76

108

110

– 2

17. KECIDA

 

0

4

5

13

– 8

18. Spraak en audio

 

36

54

58

55

3

19. Vingersporen

 

358

362

334

845

– 511

20. Afvalstoffen en risico's

 

97

83

80

87

– 7

21. Brand, technisch en materiaalonderzoek

 

69

45

51

50

1

22. Explosies en explosieven

 

145

199

148

187

– 39

23. Verkeersongevallenonderzoek

 

59

64

61

65

– 4

24. Wapens en munitie

 

427

490

486

509

– 23

25. Mobiel forensisch team

 

192

198

152

193

– 41

26. Interdisciplinair forensisch onderzoek

 

18

19

27

32

– 5

27. Vezels & textiel

 

426

502

506

531

– 25

28. Verf, glas en tape

 

29. Forensische Elementenanalyse

 

30. Kras-, indruk- en vormsporen

 

31. Statistiek

     

1

24

– 23

Totaal (afgerond op honderdtallen)

 

42.100

52.200

55.400

61.363

– 5.963

waarvan Humane biologische sporen

 

29.000

37.800

41.600

46.300

– 4.700

Licence