Base description which applies to whole site

9.4 JUSTITIËLE UITVOERINGSDIENST TOETSING, INTEGRITEIT, SCREENING (DIENST JUSTIS)

Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2012
x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

17.202

17.435

233

16.699

Vooruit ontvangen moederdepartement 2011

 

600

600

 

Vooruit ontvangen moederdepartement 2012

 

– 2.477

– 2.477

– 600

Bijdrage overige departementen

 

115

115

 

Omzet derden

14.870

15.721

851

17.747

Rentebaten

     

81

Vrijval voorzieningen

     

274

Bijzondere baten

       

Totaal baten

32.072

31.394

– 678

34.201

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

16.303

14.478

– 1.825

13.957

– waarvan Eigen personeel

15.102

13.597

– 1.505

 

– waarvan externe inhuur

375

541

166

 

Materiële kosten

13.542

16.349

2.807

19.330

– waarvan ICT

5.431

6.244

813

 

Overige lasten

       
         

Rentelasten

205

2

– 203

5

Afschrijvingskosten

2.022

130

– 1.892

 

– materieel

     

109

– immaterieel

       

– dotaties voorzieningen

 

84

84

220

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

32.072

31.043

– 1.029

33.621

         

Saldo van baten en lasten

0

351

351

580

Toelichting exploitatie 2012

Baten

De baten zijn € 0,6 mln. lager dan begroot.

De stijging van de Bijdrage moederdepartement wordt veroorzaakt door een extra bijdrage ad € 0,2 mln. voor de verhuizing. De vooruit ontvangen post 2011 van € 0,6 mln. bestaat uit een aantal projecten waarvoor in 2011 wel veel werkzaamheden zijn verricht, maar welke nog niet allemaal waren uitgevoerd en zijn uitgesteld naar 2012. De vooruit ontvangen post 2012 van € 2,5 mln. bestaat uit de projecten RADAR, Scherp & Efficiënt en Verhuizing waarvoor diverse werkzaamheden uitgesteld zijn naar 2013. De bijdrage overige departementen van € 0,1 mln. betreft een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project Continue Screening kinderopvang

Het verschil opbrengst derden wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal VOG aanvragen.

Lasten

De lasten zijn € 1,1 mln. lager dan begroot. De personeelslasten zijn € 1,7 mln. lager en de materiële lasten zijn € 2,7 mln. hoger. De rente- en de afschrijvingslasten zijn samen € 2,0 mln. lager dan begroot.

Personeel:

Diverse teams hebben nog niet hun volledige formatie ingevuld volgens het nieuwe Organisatie & Formatierapport. Hierdoor blijft de uitputting van de personeelslasten achter.

Materieel en overige lasten:

De hogere materiele lasten worden vooral veroorzaakt door de vertraging in het afronden van release 1.0 van het project Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) en kosten van de doorontwikkeling (RADAR) die bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien waren. Door veranderd inzicht ten aanzien van de activering van HTR en de elektronische VOG (Elovog) en de latere start van Scherp & Efficiënt zijn de rente -en afschrijvingskosten van deze programma’s weggevallen.

Saldo Baten en Lasten

Conform de Regeling Baten- en Lastendiensten 2012 is het eigen vermogen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2010, 2011 en 2012, bedraagt de maximumomvang van het eigen vermogen € 1.556 mln. Het onverdeeld resultaat over 2012 bedraagt € 351.000.

Dit betekent dat van het resultaat van € 351.000 niet meer dan € 251.000 aan het eigen vermogen kan worden toegevoegd. Over het restant wordt bij Voorjaarsnota besloten.

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

Balans 2012

2011

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

0

131

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

0

130

– overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

   

Debiteuren

1.811

909

Nog te ontvangen

235

120

Liquide middelen

9.682

9.306

Totaal activa

11.728

10.465

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

1.656

1.306

– exploitatiereserve

1.305

726

– onverdeeld resultaat

351

580

Leningen bij het Ministerie van Financiën

32

37

Voorzieningen

335

358

Crediteuren

1.269

592

Vooruit ontvangen bedragen

2.780

970

Nog te betalen

5.656

7.202

Totaal passiva

11.728

10.465

Voorzieningen

Voorzieningen 2012
x € 1.000

Omschrijving

Stand per 01-01-2012

Vrijval in 2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Stand per 31-12-2012

Voorziening FPU

52

   

35

17

Reorganisatievoorziening

220

 

84

56

248

Voorziening wachtgeld

86

   

16

70

Totaal

358

 

84

107

335

x € 1.000
 

Kasstroomoverzicht

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

 

per 31 december 2012

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012

1.197

9.306

8.109

 

+ stand depositorekeningen

   

2

Totaal operationele kasstroom

2.022

295

– 1.727

   

   

3a

Totaal investeringen

– 2.876

 

2.876

3b

Totaal boekwaarden desinvesteringen

86

86

3c

Totaal investeringskasstroom

– 2.876

86

2.962

   

   

4a

Eenmalige uitkering aan Moederdepartement

0

   

4b

Eenmalige storting door Moederdepartement

0

   

4c

Aflossing op leningen

– 2.022

– 5

2.017

4d

Beroep op leenfaciliteit

2.876

 

– 2.876

4

Totaal financieringskasstroom

854

– 5

– 859

         

5

Rekening Courant RHB 31 december 2012

1.197

9.682

8.485

 

+ stand depositorekeningen* (=1+2+3+4)

(*noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

     

De systemen van HTR en Elovog leveren geen toekomstig economisch voordeel op. Hierdoor kunnen deze kosten niet als investering worden aangemerkt. Hierdoor zijn de investeringen en daarmee ook het beroep op de leenfaciliteit en de aflossing veel lager dan begroot.

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2012
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Dienst Justis -totaal:

           

FTE-totaal

219

234

237,47

233

247,3

– 14,3

Saldo van baten en lasten in %

7,0%

– 3%

1%

2%

   
             

Beleidsartikel 13.1

           

VvGB (Verklaring van Geen Bezwaar)

     

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kostprijs (x € 1)

54,52

39,77

33,33

     

Omzet (p*q)(x € 1.000)

7.081

6.445

3 145

     

Doorlooptijd: oprichten % in 6 dagen

97

98

54

     
             

VIV (Vennoot Inlichtingen Verstrekkingen

     

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kostprijs (x € 1)

 

15,49

17.39

     

Omzet (p*q)(x € 1.000)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

   

Doorlooptijd: verstrekkingen in 2wekwn (in %)

67

73

53

     

Doorlooptijd: aanwijzingen in 48 uur (in %)

100

100

100

     

Doorlooptijd: faillissementen in 5 dagen (in %)

96

96

96

     
             

HTR (Toezicht op rechtspersonen)(v.h. Risico Meldingen op Verzoek)RM(O)V

           

Volume

n.v.t

n.v.t

10

822

750

72

Kostprijs (x € 1)

n.v.t.

n.v.t

109 337,46

3.725,79

7.729,12

– 4.003

Bedrag(x € 1.000)

   

1.093

3.063

5.797

– 2.734

Omzet (p*q)(x € 1.000)

   

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 
             

GSR (Garantstellingregeling Curatoren)

           

Volume

 

485

654

690

750

– 60

Kostprijs (x € 1)

 

675,49

852,22

759,00

798,95

– 39,95

Bedrag(x € 1.000)

 

328

557

524

599

– 75

Omzet (p*q)(x € 1.000)

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Positieve beslissingen in 4 weken

 

95

90

84

95

– 11

Positieve beslissingen in 8 weken

 

86

71

100

95

5

             

BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur)

           

Volume

232

232

240

280

300

– 20

Kostprijs (x € 1)

11.208,99

19.105,65

18.755,86

17.443,26

18.742,39

– 1299,13

Bedrag(x € 1.000)

2.600

4.433

4.501

4.884

5.623

– 739

Omzet (p*q)(x € 1.000)

117

111

92

108

150

– 42

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

58

52

68

45

60

– 15

             

(VOG NP) Verklaring omtrent het Gedrag

           

Volume

454.027

490.721

537.386

557.184

515.800

41.384

Kostprijs (x € 1)

17,37

16,41

18,01

16,35

18,02

– 1,67

Bedrag(x € 1.000)

7.886

8.053

9.675

9.112

9.295

– 183

Omzet (p*q) (x € 1.000)

11.2011

11.066

11 845

12.873

11.631

1.242

Doorlooptijd: % binnen 2 weken

98

95

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

n.v.t.

100

100

100

95

5

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

56

74

85

64

90

– 26

             

(VOG RP) Verklaring omtrent het Gedrag

           

Volume

6 046

7.252

5.689

9.084

5.200

3.884

Kostprijs (x € 1)

86,84

142,17

134,32

89,71

226,9

– 137,19

Bedrag(x € 1.000)

525

1.031

764

815

1.180

– 365

Omzet (p*q)(x € 1.000)

Zie VOG NP

1.070

1 210

1.338

767

571

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

97

 

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

50

99

100

100

95

5

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

n.v.t.

83

100

100

95

5

             

IVB (Integriteitverklaring Beroepsgoederen Vervoer)

     

n.v.t2

 

n.v.t2

Volume

 

6.060

3.822

 

6.000

 

Kostprijs (x € 1)

 

108,26

85,30

 

125,18

 

Bedrag(x € 1.000)

 

656

326

 

751

 

Omzet (p*q)(x € 1.000)

 

n.v.t3

246

 

360

 
             

(NM) Naamswijziging

           

Volume

3.672

2.686

2.247

2.228

2.250

– 22

Kostprijs (x € 1)

759,32

532,50

646,29

649,89

732,00

– 82,11

Bedrag(x € 1.000)

2.788

1 430

1.452

1.448

1.647

– 199

Omzet (p*q)(x € 1.000)

684

764

847

1.001

1.587

– 586

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

87

94

83

53

95

– 42

             

Beleidsartikel 13.3

           
             

WWM (Wet Wapens en Munitie) beroepen

           

Volume

 

130

103

120

100

20

Kostprijs (x € 1)

6.679,16

7 .064,20

8.670,20

7.736,68

933,52

Bedrag(x € 1.000)

 

868

728

1.040

774

266

Omzet (p*q)(x € 1.000)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Doorlooptijd administratieve beroepen: % binnen 26 weken

16

12

51

35

n.v.t.

n.v.t.

             

WWM (Wet Wapens en Munitie) ontheffingen

           

Volume

 

250

277

225

245

– 20

Kostprijs (x € 1)

436,57

347,7

1.644,37

426,31

1.218,06

Bedrag(x € 1.000)

 

109

96

340

104

236

Omzet (p*q)(x € 1.000)

13

15

10

12

– 2

Doorlooptijd verzoeken om ontheffing: % binnen 12 weken

84

89

82

73

95

– 22

             

(BOA) Buitengewone opsporingsambtenaren

           

Volume

6.412

8.205

8.714

7.209

8.500

– 1.291

Kostprijs (x € 1)

116,45

116,88

139,37

138,93

133,20

5,73

Bedrag(x € 1.000)

746

959

1.214

1.002

1.132

– 130

Omzet (p*q)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Doorlooptijd: binnen 16 weken (verzoek art. 1a)

82

100

100

100

95

5

Doorlooptijd: binnen 4 weken (verzoek art. 1b/art. 1c)

n.v.t.

100

100

100

95

5

             

BOD (bijzondere opsporingsdienst)

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

     

Volume

     

220

340

– 120

Kostprijs (x € 1)

     

339,42

56,52

282,9

Bedrag(x € 1.000)

     

75

19

56

Omzet (p*q)

     

n.v.t.

n.v.t.

 

Doorlooptijd

     

100

n.v.t.

 
             

WPBR (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus ) ondernemingen

           

Volume

 

747

649

678

840

– 594

Kostprijs (x € 1)

919,54

824,67

1.016,59

696,90

319,69

Bedrag(x € 1.000)

 

687

535

689

585

104

Omzet (p*q)(x € 1.000)

356

276

327

299

28

             

WPBR (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) leidinggevenden

           

Volume

 

1.036

893

887

1.135

– 248

Kostprijs (x € 1)

312,40

361,99

525,08

305,00

220,08

Bedrag(x € 1.000)

 

324

323

456

346

110

Omzet (p*q)(x € 1.000)

n.v.t4.

38

46

64

– 18

             

Doorlooptijd WPBR

           

Doorlooptijd: Verlening/verlenging vergun. Binnen 16 Weken

92

84

82

95

– 13

Doorlooptijd: Toestemming leidinggevende binnen 16 weken

93

83

78

95

– 17

             

WBP (Wet bescherming persoonsgegevens)

           

Volume

 

133

140

49

130

– 81

Kostprijs (x € 1)

320,06

298,63

1.455,17

342,45

1.112,72

Bedrag(x € 1 000)

 

43

42

71

45

26

Omzet (p*q)(x € 1.000)

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Doorlooptijd: Binnen 16 weken

n.v.t.

88

66

n.v.t.

 
             

EG-verklaringen

           

Volume

 

65

32

35

30

5

Kostprijs (x € 1)

654,89

1.214,93

2.037,24

1.483,95

554

Bedrag(x € 1.000)

 

43

39

71

45

26

Omzet (p*q)(x € 1.000)

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Doorlooptijd: Binnen 16 weken

56

94

89

95

– 6

             

Beleidsartikel 13.4

           

Gratie

           

Volume

2.147

2.193

2.091

1.968

2.100

– 132

Kostprijs (x € 1)

617,43

629,39

516,68

582,19

534,12

48,07

Bedrag(x € 1.000)

1.325

1.380

1.080

1.146

1.122

 

Omzet (p*q)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

84

96

89

77

95

– 18

1

inclusief VOG RP

2

IVB is in 2012 opgenomen in VOG NP en RP

3

De omzet van IVB / RP is in 2010 opgenomen in de omzet VOG NP en VOG RP

4

De omzet van WPBR leidinggevenden is in 2010 opgenomen in de omzet WPBR ondernemingen

Productievolume

Bij Justis is in 2012 een tweeledig beeld te zien.

Aan de ene kant stijgt de productie van VOG NP en VOG RP. In het productieproces is efficiënter gewerkt, waardoor het product met minder capaciteit is voortgebracht, waardoor de kostprijs is gedaald.

Daarnaast zijn de kostprijzen van WWM en WPBR gestegen. Dit wordt veroorzaakt door productieachterstanden als gevolg het inwerken van medewerkers op meerdere werkprocessen en met moeilijk beïnvloedbaar ziekteverzuim. Hierdoor is tijdelijk extra personeel op diverse producten ingezet. Daarnaast was in 2012 de instroom van deze producten aanzienlijk hoger dan geraamd.

De kostprijzen van een aantal zeer kleine producten, zoals WBP, EG-verklaringen, BOA categoriale besluiten en BOD laten een extreme fluctuatie zien. Door de zeer kleine omvang van deze producten is een kostprijsberekening minder relevant; een kleine verschuiving in aantallen of benodigde capaciteit zorgt voor een groot verschil ten opzichte van de prognose.

Voor het Herziene Toezicht op Rechtspersonen is geen kostprijs opgenomen omdat deze nog onvoldoende stabiliteit vertoont om een realistisch beeld te geven.

Doorlooptijden

Bij producten WWM, WPBR Naamswijziging en Gratie zijn de doorlooptijden niet conform de norm. Dit heeft vooral te maken met boven genoemde productieachterstanden, hogere instoom, het inwerken van personeel op meerdere werkprocessen en met moeilijk beïnvloedbaar ziekteverzuim. Bij BIBOB zijn de lagere doorlooptijden een gevolg van de onderbezetting.

Kwaliteit

Kwaliteit heeft betrekking op klachten, ombudsman-, bezwaar- en beroepszaken.

In 2012 is, gezien over alle producten, 23% van de bezwaarzaken gegrond verklaard.

Licence