Base description which applies to whole site

9.5 GEMEENSCHAPPELIJK DIENSTENCENTRUM ICT (GDI)

Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2012
x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

34.860

43.691

7.609

35.400

Omzet overige departementen

804

6.278

6.696

3.221

Omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

2.472

2.472

557

Totaal baten

35.664

52.441

16.777

39.178

         

Lasten

       

Apparaatskosten

32.064

47.624

15.560

34.717

Personele kosten

19.307

31.713

12.406

22.741

– waarvan eigen personeel

14.612

13.614

– 998

12.733

– waarvan externe inhuur

4.695

18.099

13.404

10.008

Materiële kosten

12.758

15.911

3.154

11.975

– waarvan ICT

6.368

10.718

4.350

8.498

Rentelasten

100

205

105

107

Afschrijvingskosten

3.500

3.274

– 226

 

– materieel

3.500

3.274

– 226

2.724

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

2.712

2.712

2.066

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

2.712

2.712

2.066

Totaal lasten

35.664

53.815

18.151

39.614

         

Saldo van baten en lasten

0

– 1.374

1.374

– 436

Toelichting exploitatie 2012

Baten

De hogere opbrengsten zijn het gevolg van een 8% hogere omzet aan beheer diensten door nieuwe diensten, zoals het beheer van de automatische paspoortcontrole poortjes op Schiphol (NoQ) in kader van de vernieuwing grensmanagement en de website crisis.nl voor het Nationale Crisis Centrum (NCC) en door uitbreiding van bestaande dienstverlening zoals DigiJust (documentmanagement). Daarnaast is de omzet aan projecten ruim twee keer zo groot als begroot. GDI is als ICT leverancier betrokken bij een aantal grote projecten, zoals de inrichting van de ICT infrastructuur in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. GDI levert de inrichting van de basis infrastructuur, in beheer name van de ICT, voorbereiding van de verhuizing en realisatie van een nieuwe flexibele basis werkplek. Ook is GDI in de rol van toekomstig beheerder betrokken bij de invoering van Leonardo.

De forse toename van de omzet overige departementen ten opzichte van begroot is het gevolg van de departementale herindeling, dit betreft de diensten voor IND en DT&V (financiële systemen) en IDMI (NoQ voor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook een deel van de projectkosten van de ICT in de Nieuwbouw komt ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijzondere baten zijn het gevolg van de vrijval van lasten uit voorgaande jaren.

Lasten

De hogere lasten zijn het gevolg van de extra personele en materiele kosten vanwege de toegenomen dienstverlening. Sprake is van meer inhuur vanwege de piek in de capaciteitsvraag door de ICT projecten voor de Nieuwbouw De bijzondere lasten betreffen correcties op vorderingen uit voorgaande jaren. Dit is het gevolg van te hoog ingeschatte afrekeningen dienstverlening in 2011.

Saldo Baten en Lasten

Het onverdeelde resultaat van 2012 komt uit op een verliessaldo van € 1,4 miljoen. Oorzaken van dit verlies zijn divers: naar verhouding is meer ingehuurd dan begroot, er zijn meer uren aan interne projecten besteed, de overhead is groter dan begroot en er moesten kosten voor eigen rekening worden genomen welke niet ten laste van opdrachtgevers konden worden gebracht. Dit verliessaldo komt ten laste van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van GDI per 31-12-2011 is € 1,55 miljoen. Na verwerking van het verlies valt het eigen vermogen terug naar € 0,2 miljoen. Het 5% plafond voor de omvang van het eigen vermogen is € 2,2 miljoen, op basis van de omzetten van de afgelopen drie jaar.

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

Balans 2012

2011

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

9.114

3.688

– grond en gebouwen

45

65

– installaties en inventarissen

201

271

– overige materiële vaste activa

8.868

3.354

Voorraden

0

0

Debiteuren

3.098

4.334

Nog te ontvangen

373

881

Liquide middelen

8.773

4.298

Totaal activa

21.358

13.201

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

178

1.552

– exploitatiereserve

1.552

1.988

– onverdeeld resultaat

– 1.374

– 436

Leningen bij het Ministerie van Financiën

7.855

4.572

Voorzieningen

93

154

Crediteuren

2.731

2.012

Nog te betalen

10.500

4.911

Liquide middelen

0

0

Totaal passiva

21.357

13.201

Voorzieningen

Voorzieningen 2012
x € 1.000

Omschrijving

Stand per 01-01-2012

Vrijval in 2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Stand per 31-12-2012

FPU-plus

154

0

0

61

93

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. De onttrekkingen betreffen uitbetalingen aan ex-medewerkers die gebruik maken van deze regeling.

x € 1.000
 

Kasstroomoverzicht 2012

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012

4.826

4.298

– 528

         

2

Totaal operationele kasstroom

3.438

9.892

6.454

         

3a

Totaal investeringen

– 3.600

– 8.701

– 5.101

3b

Totaal boekwaarden desinvesteringen

0

0

0

3c

Totaal investeringskosten

– 3.600

– 8.701

– 5.101

         

4a

Eenmalige uitkering aan Moederdepartement

0

0

0

4b

Eenmalige storting door Moederdepartement

0

0

0

4c

Aflossing op leningen

– 1.452

– 2.117

– 665

4d

Beroep op leenfaciliteit

3.600

5.400

1.800

4

Totaal financieringskasstroom

2.148

3.283

1.135

         

5

Rekening Courant RHB 31 december 2012

6.812

8.772

1.960

 

+ stand depositorekeningen* (=1+2+3+4)

(*noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

     

Kastroomoverzicht

De toename van de totale operationele kasstroom wordt veroorzaakt door:

 • het verliessaldo baten en lasten 2012: € 1,4 miljoen;

 • de toename van kortlopende schulden met € 6,1 miljoen;

 • de toename kortlopende vorderingen met € 1,7 miljoen;

 • minder afschrijvingskosten € 0,2 miljoen.

De totale investeringskosten wijkt af omdat voor de financiering van de inrichtingskosten van de Nieuwbouw is afgesproken dat GDI de infrastructuurinvesteringen voor haar rekening neemt en deze verrekent met beide departementen. Dit heeft in januari 2012 tot een verhoogde aanvraag leenfaciliteit voor 2012 geleid met als gevolg een hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Doelmatigheid 2012
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI-totaal:

           

FTE-totaal

162

176

178,5

186,6

191

– 4,4

Saldo baten en lasten in % van totale baten

5,58%

11,2%

– 1,1%

– 2,6%

0%

– 2,6%

             

Omzet:

           

Omzet totaal (x € 1.000)

38.492

40.142

38.621

49.969

35.664

14.305

Omzet beheer (x € 1.000)

31.502

30.628

28.941

29.942

26.961

2.981

Omzet projecten (x € 1.000)

6.990

9.514

9.680

20.027

8.703

11.324

             

Tarieven:

           

Gemiddeld uurtarief in €

100,47

102,55

NB

109

98

11

Gemiddeld tarief werkplekdiensten

(index = 2010)

 

100

100

NB

89

NB

Gemiddeld tarief infrastructuurcomponenten (index = 2010)

 

100

75

NB

76

NB

Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties

– 4,4%

NB

NB

4%

2%

2%

Kwaliteitsindicatoren:

           

Beschikbaarheid systemen

99,95%

99,99

99,98%

99,9%

99,9%

0

Betrouwbaarheid dienstverlening

97,0%

91,1%

95,8

94,3%

95%

– 0,7%

Klanttevredenheid

6,8

7,3

8

6,4

7

– 0,6

Doelmatigheid

GDI streeft als baten-lastendienst naar een doelmatige dienstverlening, maar is gehouden aan de randvoorwaarden en eisen die rijksbreed, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de opdrachtgevers worden gesteld aan de dienstverlening. Dit betreft bijv. beveiligingseisen en gebruik van netwerkvoorzieningen. Hieronder een korte toelichting op de kengetallen:

 • Bezetting in aantal FTE is het gemiddelde over 2012, exclusief stagiaires. Vanwege de groei van de dienstverlening is in 2012 de toegestane formatie uitgebreid naar 203,3 FTE met als doel extra inhuur te beperken.

 • Baten-lasten saldo in 2012 is-2,6% op de totale baten.

 • Totale omzet is 47% hoger door extra projecten.

 • Omzet aan beheerdiensten is 8% hoger dan begroot, door nieuwe diensten zoals NoQ en VGM, NCC en uitbreiding van bestaande diensten zoals DigiJust en Leonardo.

 • Omzet aan projecten is ruim twee keer zo groot als begroot, door een aantal grote projecten zoals de inrichting van de ICT infrastructuur in de Nieuwbouw.

 • Gemiddeld uurtarief 2012: € 109 t.o.v. begroot in jaarplan € 103 als gevolg van een lager percentage declarabele uren.

 • Gemiddeld tarief voor werkplekproducten en infrastructuurproducten 2012: nog niet te berekenen vanwege onvoldoende rapportagemogelijkheid in Leonardo.

 • Benchmark: uit deze meting in 2012 blijkt dat de uurtarieven 4% hoger liggen dan de markt, maar daar staat een hoger niveau van dienstverlening tegenover dat deze hogere tarieven rechtvaardigt.

 • De beschikbaarheid van de systemen tijdens de afgesproken openingstijden is conform de hoge norm van 99,9%.

 • De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft de mate waarin de afgesproken serviceniveaus worden gehaald; dit is net onder de gestelde norm van 95%.

 • De klanttevredenheid is in het najaar 2012 gemeten bij alle gebruikers en heeft een cijfer opgeleverd van 6,4. In dit cijfer niet de tevredenheid van opdrachtgevers met projecten en van cursisten met de gebruikerstrainingen opgenomen.

Licence