Base description which applies to whole site
+

6. Jeugdzorg-instelling De Lindenhorst

Staat van baten en lasten 2012 van de baten-lastendienst De Lindenhorst (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie 2012 (2)

Verschil

realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2011 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

9.407

9.687

280

10.819

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

687

507

– 180

511

Rentebaten

0

0

0

3

Vrijval uit voorzieningen

0

0

0

140

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

10.094

10.194

100

11.473

Lasten

       

Apparaatskosten

9.949

9.927

– 22

11.159

– personele kosten

6.785

6.085

– 700

7.923

– materiële kosten

3.164

3.842

678

3.236

Afschrijvingskosten

130

76

– 54

78

– immaterieel

0

0

0

0

– materieel

130

76

– 54

78

Overige lasten

15

11

– 4

45

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

15

11

– 4

7

– bijzondere lasten

0

0

0

38

Totaal lasten

10.094

10.014

– 80

11.282

Saldo van baten en lasten

0

180

180

191

Toelichting op staat van baten en lasten

Algemeen

De Lindenhorst heeft een toekenning als tijdelijke batenlasten dienst vanaf 1 februari 2009.

De staatssecretaris van VWS heeft op 13 april besloten om de twee jeugdzorgplus-instellingen voor De Lindenhorst en de locatie Den Dolder te fuseren tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen (TK 31 914, nr. 1). De uiteindelijke effecten van deze operatie zijn nog onvoldoende duidelijk om al in deze jaarrekening te kwantificeren.

Resultaat

Over 2012 is een positief resultaat gerealiseerd van € 0,180 miljoen.

Baten

De begrote omzet moederdepartement bestaat uit een exploitatiebijdrage volgens de p*q-methode, waarbij de prijs (p) per plaats voor gesloten jeugdzorg (€ 140.993) wordt vermenigvuldigd met 54 capaciteitsplaatsen (q) en een bijdrage in de kapitaalslasten van het moederdepartement (totaal € 9,407 miljoen). In 2012 werd vervolgens een aanvullende bijdrage van € 0,28 miljoen ontvangen van VWS in verband met de kosten sociaal flankerend beleid.

De hogere gerealiseerde omzet moederdepartement van € 9,687 miljoen wordt veroorzaakt door compensatie van gemaakte kosten in het kader van sociaal flankerend beleid en transitiekosten die niet onder de reguliere bedrijfsvoering vallen.

De omzet derden bestaat uit ESF-bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van arbeidsmarkttoeleiding, de daaraan gekoppelde cofinanciering vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, UWV- vergoeding en omzet voor therapieën. De gerealiseerde omzet derden van € 0,5 miljoen is € 0,180 lager dan begroot vanwege aangescherpte declaratie eisen.

Lasten

De realisatie van de personele kosten is lager als gevolg van uitstroom van personeel naar aanleiding van de reorganisatie en stimulerende maatregelen (sociaal flankerend beleid).

De realisatie van de materiële kosten is hoger dan geraamd. Door de uitstroom van medewerkers is de uitbesteding in 2012 hoger. Het betreft met name de beveiliging en de groepsleiding.

De lagere afschrijvingskosten worden veroorzaakt door lagere investeringen in verband met de komende veranderingen.

De rentekosten zijn lager dan geraamd als gevolg van reguliere aflossingen op de leningen.

Balans De Lindenhorst per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

267

261

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

203

179

– overige materiële vaste activa

65

82

Voorraden

0

0

Debiteuren

51

61

Vordering op het moederdepartement

0

867

Nog te ontvangen

419

446

Liquide middelen

1.827

724

Totaal activa

2.564

2.359

Passiva

   

Eigen vermogen

680

500

– exploitatiereserve

500

309

– onverdeeld resultaat

180

191

Voorzieningen

109

291

Leningen bij het ministerie van Financiën

141

197

Crediteuren

312

224

Nog te betalen

1.322

1.147

Totaal passiva

2.564

2.359

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2012 is in de balans opgenomen per 31 december 2012 als onverdeeld resultaat. Het totale eigen vermogen bedraagt daardoor circa € 0,680 miljoen. Het maximaal toegestane eigen vermogen bedraagt € 0,539 miljoen (5% van de gemiddelde omzet over 2010 tot en met 2012). In 2013 zal de eigenaar aangeven op welke wijze de Lindenhorst de overschrijding van het maximaal toegestane eigen vermogen (€ 0,141 miljoen) zal herstellen.

Voorzieningen

De onttrekking bij de voorziening betreft de loonkosten van medewerkers die vanwege een bezwarende functie gebruik maken van de SBF-regeling. In 2012 zijn geen dotaties aan deze voorziening gedaan.

Het verschil in boekwaarde bij de activa betreft voornamelijk reguliere afschrijvingen. In 2012 is € 0,1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investering is gedaan ten behoeve van aanpassingen in de veiligheidsvoorzieningen.

VWS heeft in 2012 de kosten sociaal flankerend beleid voldaan. De vordering op het moederdepartement is hierdoor teruggebracht tot nihil.

De liquide middelen bestaan uit het rekening courant saldo bij het ministerie van Financiën en het saldo van de centrale kas. De liquide middelen zijn hoger dan geraamd als gevolg van de betaling door VWS van de kosten met betrekking tot het sociaal flankerend beleid.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2012 van De Lindenhorst (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

       

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2012+ stand depositorekeningen

927

719

– 208

2.

Totaal operationele kasstroom

– 200

1.226

1.426

 

Totaal investeringen (–/–)

– 55

– 83

– 28

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 55

– 83

– 28

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 57

– 57

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 57

– 57

0

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

615

1.805

1.190

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie is verbeterd. De operationele kasstroom was hoger dan geraamd als gevolg van lagere personele kosten, die deels zijn gecompenseerd door hogere uitbestedingkosten en door de betaling van VWS van de kosten sociaal flankerend beleid.

De investeringen betroffen aanpassingen in de veiligheidsvoorzieningen.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betrof de bestemming van het exploitatieresultaat 2011 ten behoeve van de dekking van de transitiekosten.

De aflossingen betroffen de reguliere aflossingen op de lopende leningen.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren baten-lastendienst De Lindenhorst per 31 december 2012
 

2009

2010

2011

2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Generiek

         

1. Kostprijs per behandelplaats

145.000

145.000

143.000

134.141

141.000

2. Bijdrage per behandelplaats

143.000

148.000

146.000

140.993

141.000

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

112,0

112,0

107,0

75,3

116,0

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 1,04%

1,25%

1,66%

1,77%

0,00%

           

Specifiek

         

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

13,2

10,2

6,9

5,9

7,0

2. Geregistreerde klachten

30

20

56

28

29

3. Klachten gegrond verklaard

0

1

0

0

0

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

In bovenstaand overzicht zijn de gegevens opgenomen vanaf 1 februari 2009, met uitzondering van de kostprijs en omzet per product. Betreffende kengetallen zijn geëxtrapoleerd naar twaalf maanden ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid met 2010. De Lindenhorst was in de periode voor 1-2-2009 onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Kostprijs per behandelplaats

Het betreft de integrale kostprijs per plaats (54 plaatsen) –/– kapitaalslasten en incidentele kosten die gecompenseerd zijn door het moederdepartement. Er heeft zich een verlaging van de kostprijs voorgedaan als gevolg van uitstroom personeel in het kader van de reorganisatie. De bezetting van de behandelplaatsen was in 2012 lager vanwege de geplande teruggang in capaciteit.

Bijdrage per behandelplaats

De bijdrage per behandelplaats van het moederdepartement bedroeg in 2012 € 140.993.

Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

Het aantal fulltimerequivalenten (fte’s) is sterk gedaald door uitstroom van personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van het sociaal flankerend beleid.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

De ontwikkeling van het procentuele saldo is een weergave van de realisatie, zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening gepresenteerd.

Gemiddelde verblijfsduur in maanden

De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren is de afgelopen drie jaar afgenomen, doordat jongeren eerder en intensiever oefenen met vrijheden en verantwoordelijkheden door het sneller en intensiever opstarten van verlof op het moment dat de risico’s hanteerbaar zijn.

Geregistreerde klachten en klachten gegrond verklaard

Het aantal klachten is afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar, ondanks de wijzigingen die de reorganisatie met zich meebrengt.

Licence