Base description which applies to whole site
+

SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2012
(bedragen x € 1.000)

Debet

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Credit

Ultimo 2012

Ultimo 2011

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

18.813.774

19.145.148

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

900.823

811.116

3)

Liquide middelen

0

0

       

4)

Rekening-courant RHB

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

17.900.505

18.321.990

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(= intracomptabele vorderingen)

1.159

1.693

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(= intracomptabele schulden)

13.605

13.735

 

Subtotaal (A)

18.814.933

19.146.841

Subtotaal (A)

18.814.933

19.146.841

7)

Openstaande rechten

0

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

8)

Extracomptabele vorderingen

60.411

69.056

8a)

Tegenrekening extracomptabele vorderingen

60.411

69.056

9a)

Tegenrekening extracomptabele schulden

0

0

9)

Extracomptabele schulden

0

0

10)

Voorschotten

7.125.928

7.094.264

10a)

Tegenrekening voorschotten

7.125.928

7.094.264

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

749.366

829.858

11)

Garantieverplichtingen

749.366

829.858

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

3.300.983

4.037.124

12)

Openstaande verplichtingen

3.300.983

4.037.124

13)

Deelnemingen

0

268

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

268

 

Subtotaal (B)

11.236.688

12.030.570

Subtotaal (B)

11.236.688

12.030.570

 

Totaal (A+B)

30.051.621

31.177.411

Totaal (A+B)

30.051.621

31.177.411

Toelichting op de saldibalans

Uitgaven en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de begroting

Dit betreft de totalen van de uitgaven en ontvangsten die ten laste of ten gunste van de begroting van het ministerie van VWS over 2012 hebben plaatsgevonden.

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen het totaal van de saldi van bankrekeningen en aanwezige kasgelden.

Uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband

De uitgaven buiten begrotingsverband van € 1,2 miljoen betreffen nog te verrekenen voorschotten met onderdelen van het Rijk of derden.

De ontvangsten buiten begrotingsverband van € 13,6 miljoen betreffen voornamelijk nog af te dragen loonbelasting, premies volksverzekering en pensioenpremies tot een totaalbedrag van € 11,9 miljoen.

Extracomptabele vorderingen

Tabel 1: Openstaande vorderingen naar ontstaansjaar per 31 december 2012
(bedragen x € 1 miljoen)

Ontstaansjaar

VWS

t/m 2007

22,4

2008

0,1

2009

10,1

2010

0,3

2011

1,1

2012

26,4

Totaal

60,4

Het vorderingensaldo van VWS van € 60,4 miljoen betreft 3.198 vorderingen en bestaat uit:

  • 279 vorderingen voor een bedrag van € 39,9 miljoen van (beleids)directies voornamelijk in verband met afgerekende subsidievoorschotten;

  • 2.915 vorderingen met betrekking tot het innen van opgelegde bestuurlijke boeten uit hoofde van de Warenwet, Drank – en Horecawet, Tabakswet van € 3,8 miljoen en boetes uit hoofde van de Geneesmiddelenwet en Wet BIG van € 0,6 miljoen. De volledigheid van de ontvangsten en vorderingen van opgelegde boetes uit hoofde van de Geneesmiddelenwet en wet BIG is niet vastgesteld.

  • 1 vordering uit hoofde van een geëffectueerde aanspraak van een garantie € 21,9 miljoen. Een civielrechtelijke procedure door de Landsadvocaat loopt. Naar verwachting zal het grootste gedeelte van deze vordering niet te verhalen zijn.

  • 2 vorderingen ontstaan uit leningen die verstrekt zijn aan de stichting IJsselmeerziekenhuizen voor een bedrag van € 8,3 miljoen.

  • 1 vordering op het CVZ van € 13,8 miljoen in verband met afwikkeling van de resterende balansposten van de algemene kas van de Ziekenfondswet (ZFW).

Tabel 2: Opeisbaarheid van de vorderingen per 31 december 2012
(bedragen x € 1 miljoen)

Opeisbaarheid

Bedrag

Direct opeisbaar

34,4

Op termijn opeisbaar

26,0

Totaal

60,4

Voorschotten

Door het ministerie van Financiën (Belastingdienst) wordt op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling (AWIR) de Zorgtoeslag ten behoeve van VWS uitgevoerd. De voorschotten met betrekking tot de Zorgtoeslag worden verwerkt in de saldibalans van het ministerie van Financiën.

In de onderstaande tabellen wordt een nadere toelichting gegeven op de openstaande voorschotten van het ministerie van VWS.

Tabel 3: Openstaande voorschotten naar betaaljaar per 31 december 2012
(bedragen x € 1 miljoen)

Betaaljaar

Bedrag

t/m 2007

40,5

2008

318,2

2009

407,9

2010

622,0

2011

2.081,3

2012

3.656,0

Totaal

7.125,9

Tabel 4: Verloop van het saldo openstaande voorschotten in 2012
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Aantal

Bedrag

Stand per 1 januari 2012

4.077

7.094,3

In 2012 verstrekte voorschotten

2.708

3.712,7

In 2012 afgerekende voorschotten

2.875

3.681,1

Stand per 31 december 2012

3.910

7.125,9

Tabel 5: Saldo openstaande voorschotten per artikel en per operationele doelstelling VWS in 2012 (bedragen x € 1 miljard)

Art

Omschrijving

Operationele doelstelling

Openstaand ultimo 2012

41

Volksgezondheid

Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

0,1

Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

0,2

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectie- en chronische ziekten

0,2

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

0,1

42

Gezondheidszorg

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

1,5

Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan

0,2

De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

0,1

43

Langdurige zorg

De positie van de burgers in het zorgstelsel wordt versterkt

0,1

Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

0,3

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

0,1

De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

1,4

44

Maatschappelijke ondersteuning

Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

0,1

Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

0,1

45

Jeugd

Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

1,3

Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd noodzakelijke en passende zorg

0,3

46

Sport en bewegen

Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is

0,1

Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 topsportlanden van de wereld te behoren

0,1

47

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

0,7

Tabel 6: Achterstand bij het afrekenen van de openstaande voorschotten per 31 december 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Totaal openstaande voorschotten per 31 december 2012

7.125,9

Voorschotten waarvan de verantwoordingsdatum nog geen 6 maanden is verstreken

4.995,8

Juridische belemmering

0,0

Achterstand t/m 2012 (voorschotten met verantwoordingsdatum tot 1 juli 2012)

2.130,1

Garantieverplichtingen

Tabel 7: Opbouw van de uitstaande garantieverplichtingen (nominaal) 2012
(bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Garantieverplichtingen per 1 januari 2012

1.610,8

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt.

– 12,3

Verleende garanties in het verslagjaar

0,0

Verleende garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinancieringen

14,9

Vervallen garanties in het verslagjaar

– 7,1

Vervallen garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinancieringen

– 33,4

Garantieverplichtingen per 31 december 2012

1.572,9

Het feitelijk risico van de garantieverplichtingen wordt gevormd door de som van de schuldrestanten van leningen die instellingen met van een VWS-garantie hebben afgesloten. Op basis van de huidige informatie bestaat er naar de zienswijze van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector geen acute dreiging voor garantieclaims voor het Rijk, met uitzondering van Stichting Zonnehuizen. Deze stichting is in 2011 failliet gegaan en heeft per 31 december 2012 een schuldrestant van € 10,6 miljoen.

Tabel 8: Opbouw van het feitelijk risico van de garantieverplichtingen op basis van de schuldrestant van de leningen per 31 december 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Feitelijk risico per 1 januari 2012

829,9

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt.

– 6,0

Stortingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

3,4

Aflossingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

– 77,7

Feitelijk risico per 31 december 2012

749,6

Openstaande verplichtingen

Tabel 9: Opbouw van de openstaande verplichtingen 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Verplichtingen per 1 januari 2012

4.037,1

Aanpassing beginstand

0

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

18.077,7

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

18.813,8

Openstaande verplichtingen per 31 december 2012

3.301,0

De ministeries van VWS, SZW en Financiën werken sinds 1 januari 2012 met een gezamenlijk financieel informatiesysteem 3F. Met de invoering van 3F heeft VWS, in navolging van Financiën en conform de Handleiding Departementale Begrotingsadministratie van 2007, gekozen voor een andere wijze van vastleggen met betrekking tot de negatieve bijstellingen op verplichtingen die aangegaan zijn in voorgaande jaren.

Dit betekent dat de negatieve bijstellingen van verplichtingen die zijn aangegaan in voorgaande jaren, nu op dezelfde wijze in de jaarrekening worden verwerkt als positieve bijstellingen. Het negatieve effect van deze wijziging op de omvang van de gerealiseerde en openstaande verplichtingen 2012 bedraagt circa € 131 miljoen.

In tabel 9, als toelichting op de Saldibalans, worden de negatieve bijstellingen vanaf de rekening 2012 niet meer apart getoond.

Tabel 10: Saldo openstaande verplichtingen per artikel en per operationele doelstelling VWS in 2012 (bedragen x € 1 miljard)

Art

Omschrijving

Operationele doelstelling

Openstaand ultimo 2012

41

Volksgezondheid

Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

0,4

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectie- en chronische ziekten

0,2

42

Gezondheidszorg

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

0,4

Zorgaanbieders bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan

0,2

43

Langdurig zorg

De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

0,1

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwaliteit goede zorg)

0,1

Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

0,1

44

Maatschappelijke ondersteuning

   

45

Jeugd

Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

1,4

46

Sport en bewegen

   

47

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

   

97

Algemeen

   

In de openstaande verplichtingen is een post opgenomen voor de afwikkeling van resterende balansposten van de Algemene Kas van de ZFW. Per 31 december 2011 bedroeg het saldo van deze verplichting van het ministerie van VWS aan het CVZ € 66,0 miljoen. Gedesaldeerd bestaat deze verplichting uit vorderingen op het CVZ in verband met de Algemene kas (€ 4,2 miljoen) en verplichtingen aan het CVZ in verband met de Algemene Kas (€ 70,2 miljoen).

In dit jaarverslag zijn de cijfers van het gecertificeerde rapport Afwikkeling Voormalige Algemene Kas 2011 van het CVZ over het jaar 2011 opgenomen. In 2012 is het CVZ in het kader van de afwikkeling van de voormalige Algemene Kas gestart met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het ministerie van VWS. Dit komt tot uitdrukking in tabel 11. Er is door het ministerie van VWS voor een bedrag van € 1,9 miljoen ontvangen op openstaande vorderingen. Daarnaast is er voor een bedrag van € 34,1 miljoen betaald op openstaande verplichtingen. Voor een bedrag van € 1,2 miljoen is de schuld verhoogd om reden dat het CVZ in 2011 betalingen heeft gedaan die nog aan het ministerie van VWS doorbelast moeten worden.

Tabel 11: Verloopstaat afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Afwikkeling Algemene Kas ZFW per 31 december 2011

66,0

   

Vorderingen:

 

Nog te vorderen van internationale verdragpartners

1,9

Totaal vorderingen

1,9

   

Schulden:

 

Betaald aan ziekenfondsen

– 31,5

Betaald aan internationale verdragpartners

– 2,6

Te betalen aan CVZ voor restitutie premies UWV

0,1

Te betalen aan CVZ voor gedane betalingen internationale verdragspartners

1,1

Totaal schulden

– 32,9

   

Afwikkeling Algemene Kas ZFW per 31 december 2012

35,0

Tabel 12: Afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen x € 1 miljoen)
 

Bedrag

Vorderingen:

 

Nog te ontvangen MOOZ bijdrage

0,0

Nog te vorderen van internationale verdragspartners

1,6

Saldo WTZ

0,0

Te vorderen op ziekenfondsen

0,7

Totaal vorderingen

2,3

   

Schulden:

 

Nog te ontvangen premies en vergoeding UWV en SVB

0,1

Verstrekkingen aan Duitse Krankenkassen

2,3

Nog te betalen aan internationale verdragpartners

34,4

Voorzieningen AZVZ (Zeeliedenkas)

0,5

Totaal schulden

37,3

   

Stand per 31 december 2012

35,0

Deelnemingen

Ultimo 2012 had het ministerie van VWS geen deelnemingen.

Op 12 juni 2012 heeft de Staat overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn belang van 100% in Bilthoven Biologicals BV. De aandelen zijn gekocht door het Serum Institute of India. Overdracht van de aandelen heeft op 29 juni 2012 plaatsgevonden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Subsidieregeling Academische Functie

De minister heeft in 2012 in het kader van de subsidieregeling Academische functie € 10,4 miljoen nader toegekend. Betaling hiervan vindt niet plaats via de begroting van VWS, maar door het CVZ ten laste van het zorgverzekeringsfonds. De subsidieregeling Academische functie is met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Vanaf die datum wordt de academische functie gefinancierd via het instrument beschikbaarheidsbijdrage dat zijn wettelijke grondslag kent in de Wet marktordening gezondheidszorg (artikel 56a, lid 7) en beleidsregel BR/CU-2063 van de NZa.

Achterborg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Het totaal bedrag aan uitstaande garantieverplichtingen is, volgens informatie van het WfZ, € 8.915,2 miljoen. Dit bedrag is de uitstaande restschuld per ultimo 2012.

Het ministerie van VWS staat daadwerkelijk borg, indien het risicovermogen van het WfZ en de obligoverplichting van 3% van het restant geborgde leningen van de deelnemers tezamen een bedrag van € 512,7 miljoen niet voldoende is om het WfZ aan zijn verplichtingen jegens geldgevers te laten voldoen. Via renteloze leningen van VWS aan het WfZ wordt in die situatie invulling gegeven aan het borg staan.

De bovengenoemde gegevens zijn nog niet voorzien van een controleverklaring.

Garantie ondernemingsfinanciering cure

De tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (Go cure) is in het kader van de kredietcrisis ingesteld om de bouw in de gezondheidszorg te stimuleren. Ziekenhuizen, categorale instellingen, geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige behandelcentra hebben tot en met 2012 gebruik kunnen maken van de regeling. Bij de Go Cure heeft de overheid garanties verstrekt voor 50% van een nieuwe banklening vanaf € 1,5 tot € 50 miljoen, met een maximale looptijd van 8 jaar. Voor de gedeeltelijke garantie van de overheid betalen de banken een kostendekkende provisie aan de staat.

In 2012 zijn geen nieuwe garanties in het kader van de GO cure verstrekt. Wel zijn twee eerder gefiatteerde garanties geëffectueerd met een totaalbedrag van € 12 miljoen. Daarnaast hebben enkele gefiatteerde garanties uiteindelijk niet tot financieringen geleid, waardoor het totaal van de verleende garanties licht is gedaald ten opzichte van 2011.Vanwege het beperkte beroep op de regeling is voor 2013 geen garantieplafond beschikbaar gesteld. De verstrekte garanties lopen af in 2020.

Tabel 13: Garantie ondernemingsfinanciering cure (bedragen x 1 miljoen)

Oorspronkelijk beschikbaar

250,00

Benut t/m 2012

30,72

Beschikbaar voor 2013

0,00

Licence