Base description which applies to whole site
+

5.1. De financiering van de zorguitgaven in 2012

De zorguitgaven worden gefinancierd uit een aantal bronnen. Tabel 8 laat zowel de verdeling tussen als de ontwikkeling bij deze financieringsbronnen zien. De totale gefinancierde uitgaven en de totale mutaties komen overeen met de cijfers genoemd in tabel 1,4,5,6 en 7.

Tabel 8 Zorguitgaven naar financieringsbronnen (bedragen x € 1 miljard)1
 

Begroting 2012

Mutaties 2012

Jaarverslag 2012

 

a

b

c=a+b

AWBZ

25,4

0,8

26,2

Eigen betalingen AWBZ

1,7

0,0

1,7

AWBZ totaal

27,1

0,8

27,9

       

Zvw

34,9

– 0,5

34,4

Eigen betalingen Zvw

1,9

0

1,9

Zvw totaal

36,8

– 0,5

36,3

       

Begroting

3,3

0,1

3,4

Ontvangsten begroting

0

0,0

0,0

Begroting totaal

3,3

0,1

3,4

       

Totaal

67,2

0,4

67,6

w.v. netto BKZ

63,5

0,4

64,0

Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Aansluiting VWS-cijfers aan CVZ-cijfers

De Algemene Rekenkamer heeft gevraagd of VWS de cijfers in het VWS-jaarverslag kan aansluiten aan de cijfers in het CVZ-jaarverslag. Bij een dergelijke aansluiting geldt een aantal aandachtspunten.

Allereerst geldt dat in het jaarverslag 2012 VWS ingaat op de (verwachte) ontwikkeling in 2012, terwijl het CVZ-jaarverslag 2012 pas in het najaar van 2013 verschijnt. Nu vallen dus alleen de cijfers voor 2011 uit het Jaarverslag fondsen 2011 te vergelijken met de cijfers voor 2011 waarmee VWS thans rekent.

Daarnaast geldt dat het CVZ sinds het moment dat het CVZ de berekeningen aan het jaarverslag 2011 heeft beëindigd zijn eigen cijfers voor het jaar 2011 heeft aangepast. VWS gebruikt in dit geval niet de cijfers uit het CVZ-jaarverslag, maar de actuelere CVZ-cijfers.

Een derde aandachtspunt is dat het CVZ in zijn jaarverslag in de cijfers voor het jaar 2011 bijstellingen over eerdere jaren heeft verwerkt, die zijn gebleken na de vaststelling van het jaarverslag 2010. VWS verwerkt deze correcties in de betreffende jaren.

Een vierde aandachtspunt is dat VWS uitgaven presenteert die aansluiten bij de BKZ-definitie. Lasten van de fondsen die niet meetellen in het BKZ, verwerkt VWS bij de overige inkomsten. Zo saldeert VWS rentelasten en rentebaten en neemt het saldo op bij de inkomsten.

Een vijfde aandachtspunt is dat VWS een saldo van het Zorgverzekeringsfonds (ZvF) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) wil presenteren in de definitie van het EMU-saldo.

Ten aanzien van de premie-ontvangsten kennen het CVZ en het CBS een andere definitie. Beide rekenen in de kern met de premieontvangsten op verschoven kasbasis (van februari tot en met januari). Het CVZ verwerkt correcties over oude jaren in het eerste jaarverslag waarin dat kan, terwijl het CBS deze correcties boekt in het jaar waarin deze kasmatig worden verwerkt.

Gegeven het bovenstaande geldt de aansluiting in tabel 9:

Tabel 9 Aansluitingstabel baten – en lasten Zorgverzekeringsfonds 2011
(bedragen x € 1 miljard)1

VWS

Jaarverslag 2012

CVZ

Jaarverslag

Verschil CVZ en VWS-Jaarverslag

 

Jaar 2011

Jaar 2011

Jaar 2011

Lasten

20,3

22,0

1,7

Baten

21,5

22,0

0,5

Saldo

1,2

– 0,1

– 1,2

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Het CVZ-lastencijfers voor 2011 in het Jaarverslag Fondsen is € 1,7 miljard hoger dan in het VWS jaarverslag 2012. Dit verschil komt voort uit drie verschillen. Voor € 0,5 miljard resulteert het verschil uit het salderen van niet-BKZ-relevante posten met de inkomsten. Voor € 0,8 miljard hangt het samen met het verwerken door het CVZ van tegenvallers uit 2009 en 2010 in het cijfer voor het jaar 2011. Verder resulteert € 0,4 miljard uit de VWS inschatting dat de uitgaven van verzekeraars lager zullen uitkomen dan verwerkt in het jaarverslag van het CVZ. Dit volgt deels uit actuele CVZ-cijfers waarin gerekend wordt met € 0,2 miljard lagere uitgaven dan verwerkt in het CVZ-jaarverslag.

Het CVZ kent € 0,5 miljard hogere inkomsten. Dit wordt vrijwel geheel verklaard door het salderen van niet-BKZ-relevante posten met de inkomsten en daarnaast door het verwerken de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) in de CPB-EMU-definitie (die ligt enkele tientallen miljoenen lager dan bij het CVZ).

Tabel 10 Aansluitingstabel baten- en lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2011 (bedragen x 1 miljard)1
 

VWS

Jaarverslag 2012

CVZ

Jaarverslag

Verschil CVZ en

VWS-Jaarverslag

 

Jaar 2011

Jaar 2011

Jaar 2011

Lasten

25,2

25,3

0,1

Baten

21,8

23,3

1,5

Saldo

– 3,4

– 2,0

1,4

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Het CVZ kent in het Jaarverslag fondsen AWBZ-lasten van € 25,3 miljard. Dat is € 0,1 miljard hoger dan bij VWS, omdat VWS ook bij de AWBZ bepaalde uitgaven (totaal € 0,3 miljard) saldeert (vooral rente en de Wtcg-korting op de eigen bijdrage) en omdat VWS (op basis van de CVZ-maartlevering) rekent met iets hogere uitgaven dan in het CVZ-jaarverslag fondsen 2011.

Het CVZ kent in zijn Jaarverslag fondsen AWBZ-baten van € 23,3 miljard. Dat is € 1,5 miljard meer dan waarmee VWS rekent. Het verschil wordt voor € 1,1 miljard verklaard door het werken met de EMU-definitie van de premies. Het resterende verschil resulteert door de saldering van uitgaven en door het werken met de CAK-cijfers voor de eigen bijdragen.

Licence